Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 2/2019

57,75 

Na stanie

SKU: 105412 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2017 r., I ACa 259/17; art. 483 § 1, art. 484 § 1 k.c.  , str. 3 Paweł Relidzyński – Brak szkody po stronie wierzyciela a obowiązek zapłaty przez dłużnika zastrzeżonej kary umownej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2017 r., I ACa 259/17  , str. 10 12. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 listopada 2017 r., III CZP 53/17; art. 788 § 1 k.p.c.  , str. 18 Maciej Muliński – Badanie pełnomocnictwa materialnoprawnego w postępowaniu klauzulowym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r., III CZP 53/17  , str. 22 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2018 r., I ACa 1245/17; art. 411 pkt 2 k.c.  , str. 28 Grzegorz Wolak – Świadczenie nienależne czyniące zadość zasadom współżycia społecznego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2018 r., I ACa 1245/17  , str. 35 14. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2017 r., IV CSK 161/16; art. 491, 492 k.c.  , str. 48 Ewa Zielińska – Zastosowanie przepisów umowy o roboty budowalne do umów o podwykonawstwo. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2017 r., IV CSK 161/16  , str. 52 15. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17; art. 141 k.w.  , str. 59 Mariusz Nawrocki – Internet jako miejsce publiczne. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17 , str. 65 16. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 333/17; art. 138 k.w.  , str. 72 Elżbieta Zarębska – Dezaktualizacja przedmiotu ochrony wyrażonego w art. 138 Kodeksu wykroczeń na gruncie gospodarki wolnorynkowej. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 czerwca 2018 r., II KK 333/17  , str. 85 17. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 13 czerwca 2018 r., III PZP 1/18; art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1256), art. 449 ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508)  , str. 89 Zbigniew Góral – Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w związku z postępowaniem upadłościowym wszczętym przed dniem 1 stycznia 2016 r. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 13 czerwca 2018 r., III PZP 1/18  , str.  90 18. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 października 2017 r., I UK 411/16; art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), art. 80, 81 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)  , str. 98 Alina Wypych-Żywicka – Renta rodzinna dla wnuka przyjętego na utrzymanie i wychowanie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 października 2017 r., I UK 411/16 , str. 102 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2017 r., III AUa 311/16; art. 6, 15, 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 2009/284, s. 1)  , str.  107 Krzysztof Piotr Sokołowski – Ustalenie prawa właś ciwego w przypadku wykonywania pracy najemnej w jednym państwie członkowskim i prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2017 r., III AUa 311/16  , str. 118 20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2018 r., II OSK 2868/17; art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.); art. 30, art. 40 ust. 1–4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); art. 92 ust. 2, art. 94 Konstytucji RP  , str.  128 Sławomir Dudziak – Status prawny uchwał podejmowanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.01.2018 r., II OSK 2868/17 , str. 136 21. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2018 r., II GZ 895/17; art. 31 ust. 1–3 ustawy z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870); art. 138 § 2 k.p.a.; art. 58 § 2, art. 64a ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)  , str. 142 Rafał Stankiewicz – Charakter prawny decyzji Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpisu na listę radców prawnych i jej skutki dla kontroli sądu administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.03.2018 r., II GZ 895/17  , str.  149 22. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r., II GSK 1278/16; art. 1 ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768 ze zm.); § 3 ust. 7 pkt 1 i 2, § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)  , str. 157 Joanna Smarż – Dokumentowanie praktyki zawodowej warunkującej uzyskanie uprawnień budowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r., II GSK 1278/16  , str. 165

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.