Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 5/2021 (98) / Dostępność:

153,00 

SKU: 159677 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I MATERIAŁYProf. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)Wątpliwości dotyczące rozwiązań przyjętych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2021 r. odnoszących się do przedawnienia stwierdzenia nieważności decyzji, str. 9Summary, str. 26 Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)Sprzeczność znaku towarowego z dobrymi obyczajami jako bezwzględna podstawa odmowy jego rejestracji w świetle rozporządzenia Rady (WE), nr 207/2009, str. 27Summary, str. 40 Dr Tomasz Czech (radca prawny w Warszawie)Strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wyrażenia zgody na powołanie do zarządu instytucji finansowej, str. 42Summary, str. 55 Dr Andrzej Paduch (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Dostęp do akt administracyjnych jako prawo strony, str. 56Summary, str. 76 Mgr Kacper Kanka (doradca podatkowy)Wygaśnięcie interpretacji indywidualnej ze względu na niezgodność z interpretacją ogólną, str. 77Summary, str. 89 VARIAStefan Cebulski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku)Wspomnienie [dot. jubileuszu w 2002 r. 50-lecia pracy sędziowskiej – przedruk z „Gazety Sądowej”, grudzień 2002 r.], str. 91 ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)1. Postanowienie wiceprezesa TSUE w sprawie C-204/21 R Komisja / Polska Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, str. 99 2. Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Artykuł 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 70–73 – Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w jednym z państw członkowskich – Sklasyfi kowanie jako produktów leczniczych niewymagających recepty – Sprzedaż w aptekach w innym państwie członkowskim bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w tym państwie – Przepisy krajowe przewidujące obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi oraz wydania przez ów organ oświadczenia w przedmiociestosowania tego produktu leczniczego – Artykuł 34 TFUE – Ograniczenie ilościowe Wyrok TS z 8 lipca 2021 r. w sprawie C-178/20 Pharma Expressz, ECLI:EU:C:2021:551, str. 104 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą a nieprawidłowości w procesie powoływania sędziów sądu konstytucyjnego i obsadzania składu orzekającego Wyrok ETPC z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18) , str. 119 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 12 maja 2021 r. (sygn. akt SK 19/15) [dot. niekonstytucyjności przepisu art. 41 ust. 2 p.g.g. pozbawiającego statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego], str. 129 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Uchwała SN z dnia 6 lipca 2021 r. (sygn. akt III CZP 48/20) [dot. sposobu postępowania, jaki powinien obowiązywać w sprawach o odszkodowanie za naprawienie szkody łowieckiej], str. 133 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 lutego 2021 r. (sygn. akt I OPS 1/20) [dot. podmiotów uprawnionych do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości], str. 144 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 257/18) [dot. podstaw odmowy prawa do odliczenia VAT oraz skutków orzeczenia prejudycjalnego TSUE], str. 1512. Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 2 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Bk 455/19) [dot. braku możliwości zaskarżenia protokołu kontroli zabytku do sądu administracyjnego], str. 162 3. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. (sygn. akt III SA/ Wa 2417/19) [dot. sankcji administracyjnej w postaci tzw. dodatkowego  zobowiązania podatkowego], str. 164 VI. Glosy Dr Grzegorz Heleniak (adwokat, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) Mgr Ewa Talma-Pogrzebska (specjalista, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2020 r. (sygn. akt II GSK 833/20) [dot. refundacji leków], str. 171Summary, str. 182 Dr Paweł Gacek (Komenda Główna Policji)Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2722/19) [dot. konstrukcji prawnej przyznania nagrody rocznej funkcjonariuszowi Policji przeniesionemu do służby w SOP], str. 184Summary, str. 193 Dr Kamil Strzępek (adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 października 2020 r. (C-243/19) [dot. wykładni prawa UE {transgranicznej opieki zdrowotnej}], str. 194Summary, str. 205 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE NA ŚWIECIESędzia Aiym Szajachmetowa (sędzia Specjalnego Sądu Administracyjnego w Ałmatach – Kazachstan) Reforma postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji w Kazachstanie (tłum. dr hab. Agnieszka Krawczyk prof. UŁ), str. 207Summary, str. 218 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj–sierpień 2021 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith), str. 221 BIBLIOGRAFIAI. Recenzje1. Beata Baran, Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021 (rec. mgr Bożena Dąbkowska-Mastalerek), str. 2292. Artur Mudrecki, Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020 (rec. prof. dr hab. Piotr Pietrasz), str. 232II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) 1. Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj– czerwiec 2021 r.), str. 2362. Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec– sierpień 2021 r.), str. 240

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.