Promocja!

ISBN

Original price was: 95,00 zł.Current price is: 71,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I ARTYKUŁY Dr hab. Artur Mudrecki (profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)Zasada proporcjonalności jako element konstrukcji podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego , str. 9Summary , str. 23 Dr Magdalena Durzyńska (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)Numer księgi wieczystej jako element jawnego rejestru publicznego , str. 24Summary  , str. 36 Dr Małgorzata Szymańska (Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofi i Prawa, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu)Instytucja przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – analiza porównawcza  , str. 37Summary  , str. 56 Mgr Kamil Krauschar (Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie)Niezrealizowanie wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych, w kontekście realizacji budżetu i jego roczności , str. 57Summary , str. 74 Mgr Karol Flisek (doktorant, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)Analiza i ocena konstrukcji zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 127a k.p.a. , str. 75Summary , str. 88 VARIA Dr hab. Dominik Gajewski (profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)Mgr Kamil Joński (Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego)Liczba skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych a cykliczne wahania gospodarki  , str. 89 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel) Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 33 – Określenie miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu – Dostawa towarów wraz z transportem – Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rachunek – Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 – Artykuły 7, 13 i 28–30 – Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi – Wymiana informacji. Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie C-276/18, KrakVet Marek Batko sp.k., ECLI:EU:C:2020:485 , str. 99 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut) Złożenie przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy Wyrok ETPC z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 i 43643/17) , str. 118 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór i opracowanie: mgr Irena Chojnacka) Wniosek Marszałka Sejmu RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , str.127 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka) 1. Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt II CSK 288/18) [dot. możliwości kwestionowania prawidłowości i skutków decyzji administracyjnej w ramach postępowania cywilnego]  , str. 1522. Postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2020 r. (sygn. akt II CSK 361/19) [dot. dopuszczalności oparcia skargi kasacyjnej, wniesionej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy, na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy] , str. 156 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 września 2020 r. (sygn. akt I FPS 2/20) [dot. uznania świadczeń pieniężnych wypłacanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za rabat w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT]  , str. 158 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 520/17) [dot. opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola]  , str. 1622. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt II SAB/Bk 88/19 [dot. uznania wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego za informację publiczną]  , str. 1653. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 1527/19 [dot. ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy] , str. 1684. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 55/20 [dot. skutków przeniesienia funkcjonariusza Policji do Służby Ochrony Państwa]  , str. 173 VI. Glosy Dr Marta Sarnowiec – Cisłak (główny specjalista-starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) [dot. niekonstytucyjności przepisu wprowadzającego w życie z mocą wsteczną zmiany w defi nicjach „budowla” i „elektrownia wiatrowa” naruszającego zasadę lex retro non agit]  , str.  177Summary , str. 188 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec – sierpień 2020 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith) , str. 189 BIBLIOGRAFIA I. RecenzjeZbiór Praw Sądowych przez ex-kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego ułożony i w roku 1778 drukiem wydany, w 300. rocznicę urodzin X Ordynata, w roku 2017 przedrukowany, Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geografi cznych oraz osób przez Jerzego Piotrowskiego opatrzony, Bieżuń 2017, stron 78, format 320×190 mm (edycja limitowana) (rec. dr hab. Mirosław Wincenciak)  , str. 193 II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec – sierpień 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) , str. 197

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights