Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 3/2023

Original price was: 118,50 zł.Current price is: 88,88 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I ARTYKUŁYDr hab. Przemysław Krzykowski (profesor uczelni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)Specyfika sądowej kontroli decyzji w sprawach zwrotu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 , str. 9Summary , str. 23Dr Marta Sarnowiec-Cisłak (asystent–specjalista, Naczelny Sąd Administracyjny)Artykuł 145a § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych , str. 25Summary, str. 40Dr Jędrzej Pliszka (doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, 2021 r.)Próba rekonstrukcji koncepcji państwa w Konstytucji RP z 1997 roku, str. 42Summary , str. 60ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnieniaskutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – Artykuł 267 TFUE– Spoczywający na sądzie odsyłającym obowiązek uwzględnienia w pełni wykładni prawa Unii dokonanej przez Trybunał – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy – Wyrok sądu krajowego orzekającego w ostatniej instancji po wydaniu przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Podnoszona niezgodność tegowyroku z dokonaną przez Trybunał wykładnią prawa Unii – Uregulowanie krajowe uniemożliwiające wniesienie skargi o wznowienie postępowania w odniesieniu dorzeczonego wyroku Wyrok TS z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie C-261/21 F. Hoffmann-La Roche Ltd i in. przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ECLI:EU:C:2022:534 , str. 63II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Maria Jackowska)Naruszenie art. 8 Konwencji przez brak właś ciwego wyważenia przez Węgry interesu podatkowego państwa z prawem do prywatności jednostki oraz wzięcie pod uwagę tylko w niewielkim stopniu (lub wcale) aspektu ochrony danych i ryzyka niewłaściwego ich wykorzystania. Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie L.B. przeciwko Węgrom (skarga nr 36345/16) , str.. 74Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3 ( 4 108)/2023III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2022 r. (sygn. akt SK 66/21) [dot. niekonstytucyjnego mechanizmu nakładania pieniężnych kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdania], str. 82IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)1. Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt III CZP 117/22) [dot. możliwości uznania za tytuł egzekucyjny orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych] , str. 892. Wyrok SN z dnia 16 listopada 2022 r. (sygn. akt II PSKP 108/21) [dot. konsekwencji stwierdzenia nieważności aktu kreującego stosunek pracy] , str. 95V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 stycznia 2023 r. (sygn. akt II GPS 1/22) [dot. zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego], str. 992. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I FPS 3/22) [dot. „testu niezawisłości” sędziego sądu administracyjnego] , str. 104B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 31 marca 2022 r. (sygn. akt II SA/Bk 102/22) [dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy] , str. 1122. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III SA/Łd 70/22) [dot. dyskwalifikacji z egzaminu lekarskiego z powodu posiadania telefonu komórkowego], str.1163. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 18/22)[dot. pominięcia w uchwale rady gminy elementów wymaganych przez przepisu poważniający do wydania uchwały], str.1174. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 października 2022 r. (sygn. akt III SA/Wa 437/22) [dot. przesłanek zwolnienia z podatku od spadków] , str. 1195. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2022 r. (sygn. akt I SA/Wa 1066/22) [dot. potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności] , str. 1226. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 876/22) [dot. skierowania podania do niewłaściwego organu administracji publicznej] , str. 127VI. GlosyDr hab. Przemysław Szustakiewicz (profesor uczelni, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OSK 4839/21) [dot. dostępu do informacji publicznej o działalności partii politycznej], str. 129Summary, str. 137Dr Janusz Roszkiewicz (doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2023 r. (sygn. akt I FSK 2040/22) [dot. kontroli formalneji merytorycznej wniosku o przetestowanie niezawisłości sędziego], str. 138Summary , str. 147KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec–kwiecień 2023 r.) (opracowanie: dr hab. Anna Rossmanith, mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut, lic. Maria Poszwińska) , str. 149BIBLIOGRAFIAI. Recenzje20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, red. Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2022, stron 542 (rec. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński) , str. 159II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (marzec–kwiecień 2023 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 175

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202303

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights