Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 2/2023

Original price was: 118,50 zł.Current price is: 88,88 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Table of contents , str.  6 STUDIA I ARTYKUŁY Dr Adam Bojarski (radca prawny)Dylematy związane ze stosowaniem tzw. ustawy dekomunizacyjnej w orzecznictwie sądów administracyjnych, str. 9Summary, str. 22Dr Paweł Gacek (radca prawny, Komenda Główna Policji, Warszawa)Doręczenie pisma w postępowaniu administracyjnym w siedzibie organu – wybrane aspekty, str. 23Summary, str. 38Mgr Piotr Ostrowski (doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Niewskazanie numeru PESEL jako brak formalny skargi. Polemika, str. 39Summary, str. 62 VARIA Dr Beata Rogowska-Rajda (adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,  Krajowa Informacja Skarbowa)Czy weryfi kacja klasyfi kacji celnej lub statystycznej jest możliwa w ramach instytucji interpretacji indywidualnej?, str. 63Summary, str. 86 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuły 77–79 – Środki ochrony prawej – Równoległe wykonywanie – Powiązanie – Autonomia proceduralna – Skuteczność zasad ochrony ustanowionych w tym rozporządzeniu – Spójne i jednolite stosowanie tych zasad w całej Unii Europejskiej – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Wyrok TS z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie C-132/21 BE przeciwko Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ECLI:EU:C:2023:2, str. 87 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Artykuł 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) – Zobowiązania pozytywne – Brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par tej samej płci – Potwierdzenie pozytywnego obowiązku państw stron Konwencji do stworzenia ram prawnych zapewniających parom tej samej płci odpowiednie uznanie i ochronę – Margines oceny państw stron Konwencji ograniczony dla zapewnienia ram prawnych i szerszy dla określenia dokładnego charakteru formy uznania i zakresu ochrony – Brak wymogu formy małżeństwa dla uregulowania uznania i ochrony par tej samej płci – Brak przewagi względów interesu publicznego nad interesami skarżących – Przekroczenie marginesu oceny przez państwo stronę Konwencji Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawach połączonych Fedotova i inni przeciwko Rosji (skargi nr 40792/10, 30538/14 i 43439/14), str. 97 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2022 r. (sygn. akt K 4/21) [dot. zatrzymania prawa jazdy], str. 110 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt III USKP 145/21) [dot. ingerencji w świadczenie – rentę rodzinną w związku z tzw. ustawą dezubekizacyjną,  jej dopuszczalności i wpływu na prawa własności jednostki], str. 118 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) [dot. objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych], str. 126B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1854/20) [dot. nadawania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi]  , str. 1302. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 1700/21) [dot. skutków podatkowych częściowego wycofania wkładu w spółce komandytowej], str. 1353. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2022 r. (sygn. akt I SA/Wr 723/20) [dot. zasady zaufania podatnika do organów władzy publicznej], str. 1394. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lipca 2022 r. (sygn. akt II SA/Bk 290/22) [dot. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku zawarcia umowy o dożywocie], str. 1455. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 r. (sygn. akt III SA/Po 1712/21) [dot. dopuszczenia do obrotu towarów wprowadzonych na obszar celny w przypadku podejrzenia naruszenia własności intelektualnej], str. 1506. Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 5 stycznia 2023 r. (sygn. akt III SAB/Łd 142/22) [dot. zasygnalizowania wojewodzie i właściwemu ministrowi istotnych naruszeń prawa występujących w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy], str. 152 VI. Wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i pytania prawne sądów administracyjnych skierowane do Trybunału Konstytucyjnego (opracowała mgr Irena Chojnacka)1. Wniosek Prezesa NSA z dnia 21 grudnia 2022 r. do Trybunału Konstytucyjnego [dot. kwestionowania przepisów ustawy okołobudżetowej dotyczących sposobu kształtowania w 2023 r. wynagrodzeń zasadniczych sędziów, asesorów,  referendarzy], str. 1562. Pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego (postanowienie NSA z dnia 6 grudnia 2022 r. sygn. akt II OSK 3843/19) [dot. rejestru zabytków], str. 157VII. GlosyDr Łukasz Kierznowski (Uniwersytet w Białymstoku)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt I OSK 1760/19) [dot. języka obcego w postępowaniach administracyjnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki], str. 159SĄDOWNICWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIEProf. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Czy sędziowie w Niemczech są powoływani przez władzę wykonawczą?, str. 175Summary  , str. 193 KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń–luty 2023 r.)(opracowanie: dr hab. Anna Rossmanith, lic. Maria Poszwińska), str. 195 BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (styczeń–luty 2023 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 201Sprostowanie, str. 208

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202302

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights