Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 2/2022 (101)

84,24 

SKU: 184680 Kategoria:

Opis

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiającew wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnieniaprawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukującychwnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny,elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawetw komentarzach.
Opracowanie dotyczy problematyki związanej z zawarciem i zatwierdzeniemukładu w postępowaniu upadłościowym. Przedstawionow nim obecnie obowiązujący model postępowania upadłościowego,w którym odstąpiono od odrębności pomiędzy postępowaniem upadłościowymprowadzonym w celu likwidacji majątku dłużnika a postępowaniemupadłościowym z możliwością zawarcia układu. Wskazanotakże cele postępowania upadłościowego w ogólności, ze szczególnymuwzględnieniem celów układu.
Praca obejmuje również charakterystykę prawną propozycji układowychi układu, który stanowi samodzielną (sui generis) instytucję prawaupadłościowego, składającą się z kilku odrębnych elementów, z którychkażdy jest w tym samym stopniu niezbędny do wywołania przezukład skutków prawnych.W rozprawie odniesiono się także do kwestii związanych z przeprowadzeniempostępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układuoraz zawarciem układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli.

Informacje dodatkowe

Waga 323 g
Wymiary 145 × 205 mm
Format
Wydanie
Rok publikacji

2022

Spis treści

Table of contents , str. 5 MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 28 MARCA 2022 R. W WARSZAWIE Wystąpienie Prezesa NSA dr. hab. Jacka Chlebnego prof. UŁ  , str. 7List Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy  , str. 14 STUDIA I ARTYKUŁYProf. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Rozprawa w formie zdalnej przed sądem administracyjnym – nieunikniona przyszłość czy rozwiązanie tymczasowe na czas pandemii?  , str. 17Summary  , str. 32 Dr Janusz Roszkiewicz (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)Granice ograniczeń wolności gospodarczej wprowadzanych w celu przeciwdziałania epidemii (uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych)  , str. 34Summary  , str. 52 Dr Paweł Szczęśniak (adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)Temporalny aspekt dokonywania korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych  , str. 53Summary  , str. 66 Mgr Jan Szymczyk (absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)Ewolucja koncepcji nadużycia prawa w dziedzinie VAT  , str. 67Summary  , str. 82 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Artykuły 20 i 21 TFUE – Zakres stosowania – Zrzeczenie się obywatelstwa danego państwa członkowskiego w celu uzyskania obywatelstwa innego państwa członkowskiego, zgodnie z promesą nadania obywatelstwa wydaną zainteresowanej osobie przez to ostatnie państwo – Cofnięcie tej promesy ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego – Zasada proporcjonalności – Sytuacja bezpaństwowca Wyrok TS z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie C-118/20 JY, ECLI:EU:C:2022:34  , str. 83 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: dr Agnieszka Wilk-Ilewicz)Brak kontroli sądowej narusza samą istotę prawa dostępu do sądu Wyrok ETPC z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie Grzęda przeciwko Polsce (skarga nr 43572/18)  , str. 97 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt P 15/17) [dot. stosowania art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną za użytkowanie obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami]  , str. 116 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 9 września 2021 r. (sygn. akt I CSKP 78/21) [dot. przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia spełnionego na skutek nakazu podmiotu publicznego w ramach relacji władczej oraz ograniczonego charakteru zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych]  , str. 119 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjneA. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21) [dot. wnoszenia pism do sądu w formie dokumentu elektronicznego]  , str. 127B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)1. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Kr 597/19) [dot. informacji publicznej o nieodpłatnych umowach zawieranych z wolontariuszami]  , str. 1342. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Łd 114/20)[dot. prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów]  , str. 1363. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 listopada 2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 381/20)[dot. zróżnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego]  , str. 1394. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r. (sygn. akt VII SA/Wa1188/20) [dot. nakazu poddania się obowiązkowej kwarantannie na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego]  , str. 1425. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1331/20)[dot. zakazu przemieszczania się w czasie stanu epidemii Covid-19]  , str. 145 VI. GlosyDr Andrzej Kisielewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku)Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2021 r. (sygn. akt II PSKP 6/21) [dot. statusu roszczenia o ustalenie stosunku służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na poprzednich warunkach]  , str. 150Summary  , str. 166 KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń–luty 2022 r.) (opracowanie: dr hab. Anna Rossmanith, mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)  , str. 167 BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (styczeń–luty 2022 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa)  , str. 173

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.