Promocja!

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi / (Dostępny)

151,20 

Aniela Michalec, Bogdan Nawrocki, Hubert Goska, Jakub Zieliński, Joanna Pączek, Katarzyna Ziółkowska, Krzysztof Hudzik, Maciej Woźniak, Mateusz Klupczyński, Piotr Walczak

Opis

Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.
Uwarunkowania związane z epidemią COVID-19, ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, zwiększone wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii, wymogły na ustawodawcy wprowadzenie korekt w zakresie sporządzania WPF, co nastąpiło w przepisach ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Korekta ta polega na wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte lub wyemitowane w 2020 r. przez JST w związku z ubytkiem dochodów jednostki (do równowartości tego ubytku), wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19 wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto od tych zobowiązań. Ponadto, przy obliczaniu relacji spłaty zobowiązań JST na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. Wreszcie w celu obliczenia relacji na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu JST podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zmiany odnoszące się do zasad prowadzenia gospodarki finansowej znalazły odzwierciedlenie we wzorze WPF, który został zmieniony w sierpniu 2020 r. rozporządzeniem Ministra Finansów. Zatem w zakresie WPF sporządzanej na 2021 r. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność jej sporządzenia według zmienionego wzoru WPF, co jest rezultatem wyżej wskazanych zmian w zakresie gospodarki finansowej.
W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF, jak również mając na uwadze zmiany przepisów w tym zakresie (w tym zmiany we wzorze WPF), wydawnictwo C.H.Beck, wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka, przygotowało kolejne wydanie książki.
W publikacji wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia:

Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca,
Co oznacza realistyczność WPF,
Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości,
Jakie są metodologiczne podstawy prognozowania wartości finansowych w WPF,
Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań,
Jak opracować program naprawczy,
Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań,
Jakie zmiany związane z obliczaniem wskaźnika spłaty zobowiązań spowodowała epidemia COVID-19,
Jakie zmiany wprowadzono we wzorze WPF,
Jakie są zasady ustalania spełnienia zasady zrównoważenia wydatków bieżących budżetu,
W jaki sposób należy prezentować w WPF dług spłacany wydatkami,
W jaki sposób należy prezentować w WPF operacje związane z emisją obligacji przychodowych,
W jaki sposób należy rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań,
Na czym polega restrukturyzacja długu JST,
Na czym polega prognozowanie wydatków z tytułu udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji,
Jak należy obliczyć wartość poszczególnych przychodów budżetu JST,
Jak należy dokonywać zmian w WPF,
Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich,
Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań w zakresie finansowania wkładu krajowego,
Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF,
Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem,
Jak prognozować przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich,
Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności,
Jak zmiany w budżecie należy pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych,
Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF,
W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF,
Jakie nieprawidłowości stwierdzają RIO w odniesieniu do WPF,
W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF,
Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej.

Publikacja omawia również szereg zagadnień mających znaczenie dla stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych przez cały rok budżetowy, w tym tych, które zastosowane były po raz pierwszy w 2020 r. i wciąż wywołują bardzo dużo wątpliwości, jak również są źródłem ujawnianych nieprawidłowości w zakresie treści WPF. Szczególną uwagę należy zwrócić na tematykę dotyczącą:

ustalania i prawidłowego prezentowania w WPF, budżecie oraz sprawozdawczości budżetowej kwoty nadwyżki budżetowej oraz kwoty pozostałych źródeł finansowania deficytu, a także kwestii negatywnych skutków, jakie po 2021 r. może przynieść dla JST wykazanie tych wartości w kwocie wolnych środków,
identyfikowania wydatków bieżących przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19,
obliczania kwoty ubytków w dochodach bieżących JST w 2020 r.,
prognozowania kwot z tytułu gwarancji i poręczeń.

Publikacja zawiera ponadto gotowe wzory dokumentów, są to m.in.:

uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Informacje dodatkowe

Waga 1080 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

864

ISBN

978-83-8198-932-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.