Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 6/2019 338 / Dostępność:

54,00 

SKU: 113591 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Małgorzata Sęk Komornicy a VAT: niekończąca się historia str. 19 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiZlecenie powiernicze – skutki podatkowe str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Agnieszka FranczakII Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15–16.06.2019 r.str. 5Małgorzata SękKonferencja Karta Praw Podatnika, Sejm RP – relacjastr. 7 Przemysław PruszyńskiIII Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan: Uszczelnienie systemu podatkowego, co dalej?str. 9 PRAKTYKA ZAWODOWAWojciech Dmoch Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe str. 12 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia KociakProblemy związane z ustaleniem właściwej stawki VATstr. 17 PODATKI Filip Majdowski Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału str. 28Agata Czerniak Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji str. 37 CENY TRANSFEROWE Joanna Pachnik Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – analiza podatkowa str. 42 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Przemysław Ostojski Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym str. 48 ORZECZNICTWO Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 57 Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 60 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 63 Prenumerata PP str. 64 dr Wojciech Dmoch Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz część doktryny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym zawarcie umowy, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, nie oznacza, że przychody wynikające z takiej umowy nie będą podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Można jednak spotkać pogląd odmienny, mianowicie że czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, obejmują swoim zakresem wszystkie przypadki bezwzględnej nieważności umowy. Zatem nieważność czynności cywilnoprawnej rozciąga się również na sferę prawa publicznego. Czynności nieważne nie wywołują skutków w sferze prawa podatkowego, bowiem dla wywołania takich skutków konieczna jest „skuteczność” umowy na gruncie obowiązującego prawa. Można rozważyć twierdzenie, że uzyskane przez kredytobiorcę od banku pieniądze, w przypadku uznania przez sąd powszechny umowy kredytowej za nieważną ex tunc, są przychodem pochodzącym z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają opodatkowaniu. Początek strony dr Małgorzata Sęk Komornicy a VAT: niekończąca się historia Celem artykułu jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które – w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze – zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. Początek strony dr Filip Majdowski Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału Trybunał Sprawiedliwości wydał 26.02.2019 r. wyrok C-135/17, X-GmbH przeciwko Finanzamt Stuttgart – Körperschaften (niemiecki urząd skarbowy ds. osób prawnych) – dalej wyrok TS C-135/17, X-GmbH – na tle korelacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej (CFC) a unijną swobodą przepływu kapitału. W przytoczonym rozstrzygnięciu Sąd unijny wyjaśnił swoje wcześniejsze orzecznictwo dotyczące znaczenia terminu „wyłącznie sztuczna struktura” (ang. wholly artifi cial arrangement) na potrzeby inwestycji portfelowej, czyli inwestycji niedającej defi nitywnego wpływu na decyzje kontrolowanego podmiotu, a także zasugerował dodatkowe uzasadnienie ograniczeń powodowanych przez regulacje CFC w kontekście swobodnego przepływu kapitału do i z państw trzecich. W polskich uwarunkowaniach wytyczne wyroku są istotne dla podatników kontrolujących spółki CFC typu I-go oraz typu II-go, czyli przypadków gdy zagraniczne jednostki są położone odpowiednio w pozaunijnych rajach podatkowych oraz państwach bezumownych, a podatnicy są w nich mniejszościowymi inwestorami. Początek strony Agata Czerniak Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej ustawa o wsparciu – wprowadziła wiele istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowych Specjalnych Stref Ekonomicznych – dalej SSE – dotyczących możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże. Początek strony Joanna Pachnik Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – analiza podatkowa Od 1.01.2019 r. został rozszerzony katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny. Regulacje podatkowe nakazują rozliczenie takich transakcji w oparciu o zasadę ceny rynkowej (ang. arm’s length). W praktyce jednak podstawową zasadą stosowaną w celu przygotowania wycen księgowych jest zasada wartości godziwej (ang. fair value), która w swoich założeniach odbiega od zasady ceny rynkowej. Z tego względu konieczna jest analiza, w jaki sposób techniki wyceny dopuszczone przez regulacje podatkowe powinny być stosowane w praktyce, aby wypełnić postanowienia art. 11c ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. (analogiczne regulacje znajdują się w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f.). Początek strony dr hab. Przemysław Ostojski, prof. WSZiB w Poznaniu Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Niniejszy artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności dokonania przez wierzyciela zmian treści tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Chodzi przede wszystkim o modyfi kacje tytułu w toku postępowania egzekucyjnego, ale także o etap poprzedzający wszczęcie egzekucji. Zakaz zmian w tytule po wszczęciu postępowania wynika z zasady „jedna sprawa egzekucyjna – jeden tytuł wykonawczy”, zakotwiczonej w teorii administracyjnego stosunku egzekucyjnego. Zasadę tę modyfi kuje ustawodawca, pozwalając w wyjątkowych wypadkach na odstąpienie od niej. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Przegląd Podatkowy 6/2019 W czerwcowym numerze "Przeglądu Podatkowego" inicjujemy serię artykułów odnoszących się do problemów podatkowych w działalności komorników. Cykl rozpoczyna artykuł dotyczący statusu komorników jako podatników VAT – dyskusyjnego na tle przepisów nowej ustawy o komornikach sądowych. Jego celem jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które – w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze – zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. W wydanej 15.04.2019 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że komornik sądowy nie ponosi samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie świadczy też usług w tradycyjnym rozumieniu, nie jest więc podatnikiem VAT. Z kolei w swoim wyroku z 10.04.2019 r., C-124/18, który omawiamy w dziale Przegląd orzecznictwa TSUE, Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że  komornicy nie mogą doliczać podatku do opłat za czynności egzekucyjne, muszą pomniejszać swoje wynagrodzenie o kwotę VAT.  W dalszym ciągu podejmujemy także tematykę cen transferowych po zmianach w ustawach o podatkach dochodowych – tym razem opisujemy zmiany oraz ich przyczyny w obszarze wyceny wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny, został rozszerzony od 1.01.2019 r. W ubiegłym roku w czerwcu zaczęła obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Obecnie zaś wchodzą w życie pozostałe zmiany w zakresie możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. W artykule pt. Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji porównujemy je z dotychczas obowiązującymi regulacjami strefowymi. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże. Warto również zapoznać się z wytycznymi TS zawartymi w wyroku z 26.02.2019 r., C-135/17 dotyczącym relacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej a unijną swobodą przepływu kapitału – w kontekście konstrukcji polskich przepisów o CFC. Prezentujemy je w artykule pt. Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału. Iwona KaczorowskaRedaktor Naczelna „Przeglądu Podatkowego”

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.