Promocja!

Prawo zamówień publicznych. Komentarz / (Nakład wyczerpany)

223,20 

Agnieszka Matusiak, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

SKU: 19592 Kategoria:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę PZP z 11.9.2019 r. (wraz z nowelizacjami tej ustawy z 2020 r.), która weszła w życie 1.1.2021 r.
Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców.
Publikacja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

planowania, przygotowania, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,
polityki zakupowej państwa, analizy potrzeb i wymagań, planu postępowań o udzielenie zamówień, ustalenia warunków zamówienia, szacowania jego wartości i dokonywania opisu przedmiotu zamówienia;
zasad i trybów udzielania zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, organizowania konkursu;
nowych zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej, w tym w trybie podstawowym;
kwalifikacji podmiotowej wykonawców, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty;
zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, obowiązkowe i zakazane postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści umowy, podwykonawstwo);
środków ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Izby, skarga do sądu zamówień publicznych, skarga kasacyjna);
pozasądowego rozwiązywania sporów;
organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, Prezes Izby, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych);
kontroli udzielania zamówień.

W komentarzu uwzględniono także:

rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22.12.2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2397),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
zarządzenie Nr 249 Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2020 r. poz. 1215).

Dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i wskazówek dotyczących stosowania ustawy.
Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół autorski składający się z wybitnych praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych.
Komentarz jest adresowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Waga 1630 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-085-2

Liczba stron

1348

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights