Promocja!

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Original price was: 299,00 zł.Current price is: 239,20 zł.

Iga Granecka, Paweł Granecki

Na stanie

Opis

Specjalistyczny komentarz do nowej ustawy PZP.
Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów.
W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
organów właściwych w sprawach zamówień;
środków ochrony prawnej;
pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1.1.2021 r. i wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedury stosowanej do zamówień publicznych, zwiększenie efektywności, konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarki. Ustawa m.in.:

kładzie nacisk na zasadę efektywności, mającą zastosowanie w procesie analizy potrzeb i możliwych rozwiązań przez podejmowaniem dużych inwestycji oraz na zasadę koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (tworząc nowe instrumenty prawne w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego);
przewiduje obowiązek zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań, a także obowiązek ewaluacji realizacji umowy;
wprowadza procedurę uproszczoną dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. tryb podstawowy);
wprowadza szereg nowych definicji (innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia);
wprowadza katalog klauzul abuzywnych naruszających równowagę stron;
ustala nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia;
wprowadza obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
znosi odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie postepowania przez KIO (m.in. obniża opłatę od skargi na orzeczenie KIO i wydłuża termin na wniesienie skargi na orzeczenie);
przewiduje nowe zasady przeprowadzania kontroli przez organy kontrolujące zamówienia publiczne.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej ustawie, wynikające z:

ustawy z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poza. 1492 ze zm.), która w art. 21 dodaje wskazanie, aby w polityce zakupowej państwa uwzględniać nie tylko aspekty społeczne, ale i zdrowotne; weszła w życie 1.1.2021 r.;
ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), polegające na zmianie brzmienia art. 214 ust. 8 pkt 2, dotyczącego wyłączeń od zakazu udziału kapitału prywatnego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki; wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517 ze zm.), związane z likwidacją obowiązku stosowania nalepek kontrolnych;
ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), która ma na celu skorelowanie jej przepisów z nowym Prawem zamówień publicznych i jednocześnie precyzuje pewne przepisy nowego PZP, m.in. konkretyzuje przepisy dot. procedury tzw. trybu podstawowego; dookreśla sposób postępowania z ofertami; odróżnia oferty dodatkowe od ostatecznych; wprowadza zmiany w przepisach o umowie w sprawie zamówienia publicznego (np. ogranicza łączną maksymalną wysokość kar umownych określanych w umowach w sprawie zamówienia publicznego); modyfikuje przepisy dot. zakresu kontroli oraz eliminuje niewłaściwe określenia i poprawia wewnętrzne odesłania dot. m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki, trybu negocjacji bez ogłoszenia i konkursu.
ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która do PZP wprowadza zmiany o charakterze wynikowym, związane z nowymi formami komunikacji przy użyciu ustandaryzowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce oraz dla podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a także osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 2140 g
Wymiary 160 × 240 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8198-605-2

Liczba stron

1412

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights