Promocja!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

215,20 

Anna Szmytt, Krzysztof Jaroszyński, Krzysztof Kucharski, Zygmunt Konrad Niewiadomski, sędzia NSA w st. spocz., Łukasz Złakowski

Brak w magazynie

SKU: 21057 Kategoria:

Opis

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).
W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące:

etapów planowania w gminie, na obszarze metropolitalnym, w województwie, na szczeblu krajowym;
lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy;
regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych.

Publikacja obejmuje szczegółowe objaśnienie aspektów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także treści z zakresu urbanistyki, architektury i budownictwa oraz uwzględnia rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Kolejne, 13. wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986), wprowadzającą ułatwienia w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Zmiany dotyczą:

rozciągnięcia wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, również w odniesieniu do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2;
doprecyzowania definicji frontu terenu;
wymierzania kary pieniężnej za przewlekłe procedowanie spraw związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jedynie na żądanie podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego;
rozszerzenia zakresu przepisów dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stosowanych odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy o regulacje art. 51 ust. 2–2d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
ograniczenia (wyłącznie do wnioskodawcy) stron postępowania w sprawach decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;
odstąpienia od uzasadnienia w przypadku decyzji, która uwzględnia w całości żądanie strony;
wprowadzenia oprócz postaci papierowej, także formy dokumentu elektronicznego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873), wprowadzającą do ustawy definicję „urządzeń innych niż wolnostojące”, określając, że są to urządzenia techniczne zamontowane na budynku, a także wprowadzającą zmiany w zakresie mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które będą mogły być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy;
ustawę z 20.4.2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922), wprowadzającą zmiany mające na celu zagwarantowanie udziału operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazowego w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego;
ustawę z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), wprowadzającą do ustawy nowy art. 66a stanowiący, że do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Rządowy projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Druk sejmowy Nr 2400), zakładający m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, z którymi należy uzgodnić projekt studium, o Spółkę Celową w zakresie dotyczącym lokalizacji Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących oraz w zakresie obszaru otoczenia CPK; wprowadzenie obowiązku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu ze Spółką Celową;
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk sejmowy Nr 2322), dotyczący dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.5.2019 r.;
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nr z wykazu RCL UD369), mający na celu ułatwienie procedur i optymalizację obecnych przepisów.

Projekt zakłada następujące zmiany:

uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i wprowadzenie obligatoryjnego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, tj. planu ogólnego, który nie będzie określał przeznaczenia terenu, a jedynie wskazywał na katalog przeznaczeń terenu możliwych do wyznaczenia w planach miejscowych;
zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy: wprowadzenie ograniczenia obszaru analizowanego do decyzji o warunkach zabudowy poprzez określenie w ustawie maksymalnego dopuszczalnego zasięgu tego obszaru (wymagania dla nowej zabudowy będą ustalane w oparciu o najbliższe sąsiedztwo), związanie decyzji ustaleniami planu ogólnego – uwarunkowanie jej wydania od położenia na obszarze wskazanym do uzupełniania zabudowy oraz określenie ram dla samych przesądzeń podejmowanych w decyzji, wprowadzenie w ustawie terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy (5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji);
zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej: ujednolicenie przepisów dla różnych aktów planistycznych, dostosowanie ich do przepisów w sprawie konsultacji społecznych występujących w innych ustawach (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o rewitalizacji), wprowadzenie różnorodnych form przeprowadzania konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej, skrócenie procedur, w tym wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach, umożliwienie równoczesnego prowadzenia procedur dla różnych aktów oraz ograniczenie konieczności powtarzania konsultacji społecznych;
wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), będącego formą planu miejscowego i narzędziem urbanistyki operacyjnej przeznaczonym do realizacji dużych zamierzeń inwestycyjnych wymagających skoordynowania w zakresie wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikacyjną czy społeczną.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla pracowników naukowych oraz studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 820 g
Wymiary 160 × 240 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.