Promocja!

Pisma prokuratora w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych z objaśnieniami i płytą CD / (Nakład wyczerpany)

151,20 

Bartłomiej Gadecki, Joanna Karnat, Magdalena Branicka

Opis

Ponad 200 wzorów pism przydatnych w praktyce prokuratorskiej.
Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz administracyjnych, które mogą być najbardziej przydatne w praktyce prokuratorskiej. W publikacji oprócz wzoru pisma zamieszczono uwagi i objaśnienia, a także wyszczególniono najważniejsze orzeczenia.
Cześć I. zawiera wzory z zakresu prawa karnego dotyczące:

właściwości miejscowej prokuratury (m.in. pismo o przekazaniu sprawy według właściwości, wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego),
przebiegu postępowania przygotowawczego (m.in. zarządzenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie, wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, postanowienie o wszczęciu śledztwa, plan śledztwa, wniosek o przedłużenie śledztwa do jednostki nadrzędnej, uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o zmianie zarzutu),
dowodów (m.in. zarządzenie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wniosek o zezwolenie na przesłuchanie osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy lekarskiej co do faktów objętych tajemnicą, postanowienie o powołaniu biegłego psychologa, postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania osoby),
postępowania z dowodami rzeczowymi (m.in. postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu, wniosek o orzeczenie przepadku dowodu rzeczowego),
zawieszenia postępowania (m.in. postanowienie o zawieszeniu śledztwa, zarządzenie o poszukiwaniu osoby podejrzanej w celu ustalenia miejsca jej pobytu oraz doręczeniu wezwania, List gończy, postanowienie o uchyleniu postanowienia o poszukiwaniu podejrzanego oraz jego zatrzymaniu),
środków zapobiegawczych (m.in. postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie o zatrzymaniu korespondencji tymczasowo aresztowanego, zarządzenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie, nakaz doprowadzenia tymczasowo aresztowanego/osadzonego),
odmowy wszczęcia oraz umorzenia postępowania przygotowawczego (m.in. postanowienie o umorzeniu dochodzenia w części, postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa, pismo do Prokuratora Okręgowego o braku podstaw do podjęcia na nowo umorzonego postępowania, pismo przesyłające zażalenie do sądu),
aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (m.in. postanowienie o zamknięciu śledztwa, wniosek o skazanie bez rozprawy, akt oskarżenia, wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających),
apelacji, zażaleń i sprzeciwów (m.in. zarządzenie o przyjęciu zażalenia, apelacja, odpowiedź na apelację, sprzeciw od wyroku nakazowego, zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych),
nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja i odpowiedź na kasację),
kosztów procesu (m.in. postanowienie o przyznaniu kosztów udzielonej pomocy prawnej, postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu, postanowienie o przyznaniu świadkowi zwrotu utraconego zarobku),
postępowania z poszczególnych przestępstw (postępowanie o przestępstwa związane ze spowodowaniem śmierci, postępowanie o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, postępowanie o przestępstwa seksualne, postępowanie o przestępstwo znęcania się, postępowanie o przestępstwa narkotykowe, postępowanie o przestępstwa popełnione za pośrednictwem Internetu, postępowanie o przestępstwa gospodarcze),
współpracy międzynarodowej (m.in. Europejski Nakaz Dochodzeniowy, wniosek o wykonanie czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej),
postępowania wykonawczego (m.in. wniosek o zarządzenie wykonania kary, zażalenie na postanowienie o umorzeniu grzywny).

Część II. to wzory z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego dotyczące:

prawa stanu (m.in. pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego (m.in. wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o orzeczenie zakazu kontaktu z dzieckiem, pozew o alimenty),
ustanowienia kuratora (m.in. wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego, wniosek o ustanowienie kuratora dla zmarłego),
roszczeń wytaczanych na rzecz określonej osoby/Skarbu Państwa (m.in. powództwo na rzecz Skarbu Państwa o orzeczenie przepadku świadczenia lub jego wartości, pozew o zadośćuczynienie za szkodę na osobie, pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego),
ubezwłasnowolnienia (m.in. wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite, wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym),
eksmisji (pozew o eksmisję).

Część III. to wzory z zakresu prawa administracyjnego, w tym:

wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie,
wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badania dotyczące przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
skarga na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego,
skarga na uchwałę SKO,
wniosek o wszczęcie postępowania o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.
Publikacja adresowana jest do prokuratorów oraz asesorów, a także asystentów prokuratora. Szczególnie przydatna będzie również aplikantom prokuratorskim oraz studentom.

Informacje dodatkowe

Waga 930 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

754

ISBN

978-83-8235-006-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.