Promocja!

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

55,20 

Opis

Stan prawny: 6 stycznia 2022 r.
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wyciąg:

Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095),
16.12.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wyciąg

23.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192).

Kodeks pracy

1.12.2021 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

20.2.2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 18.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 325).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych:

15.7.2021 r. – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych z 23.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1287).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób:

15.7.2021 r. – rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1288).

Ustawa o związkach zawodowych:
11.10.2021 r. – ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych z 11.8.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666).
Ustawa o organizacjach pracodawców:
11.09.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1579).
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1529).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

Tekst jednolity z 1.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 423),
25.3.2021 r. – ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 432),
3.4.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z 25.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 619),
16.5.2021 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 14.5.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875),
1.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
18.9.2021 r., 1.1.2022 r., 1.4.2022 r. oraz 1.1.2023 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),
1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),
1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 291),
1.3.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 353),
30.5.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794),
18.9.2021 r. oraz 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),
1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
1.1.2022 r. – ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki z 21.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2314),
1.1.2022 r. – ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym z 17.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Tekst jednolity z 21.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133)
1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),
5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

18.9.2021 r., 1.1.2022 r. oraz 1.4.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834).

EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

Kodeks pracy,
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.,
Ustawa o dniach wolnych od pracy,
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu,
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
Ustawa o organizacjach pracodawców,
Ustawa o związkach zawodowych,
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
Ustawa o czasie pracy kierowców,
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zalety serii:

Miękka oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Informacje dodatkowe

Waga 1140 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
ISBN

978-83-8235-955-8

Liczba stron

1224

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.