Promocja!

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych / (Dostępny)

68,00 

Opis

Stan prawny: 13 kwietnia 2023 r.
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:
Kodeks pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510),
1.9.2022 r. – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700),
1.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
21.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
7.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
26.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

28.7.2022 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481),
29.11.2022 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302),
1.1.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 1.3.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 607).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

21.3.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471),
7.4.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471).

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1533),
1.1.2023 r. – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2666).

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

26.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o czasie pracy kierowców:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1473).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

26.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326).

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

26.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa:

22.10.2022 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa z dnia 18 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2163).

Ustawa o związkach zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 854).

Ustawa o organizacjach pracodawców:

Nowy tekst jednolity z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 97).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1614),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych inny z dnia 9 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 755).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: 

Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009),
4.6.2022 r. – Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021‒2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),
10.6.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115),
10.11.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185),
14.12.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
16.12.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265),
1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
24.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 547).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Nowy tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 504),
19.10.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1504),
1.3.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2461).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732),
16.12.2022 r. – Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
1.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
26.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

1.9.2022 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1813),
6.1.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2726).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

1.9.2022 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1802),
6.1.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2725).

EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

Kodeks pracy,
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.,
Ustawa o dniach wolnych od pracy,
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu,
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
Ustawa o organizacjach pracodawców,
Ustawa o związkach zawodowych,
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
Ustawa o czasie pracy kierowców,
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zalety serii:

Miękka oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Informacje dodatkowe

Waga 1260 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-677-5

Liczba stron

1168

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.