Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 2/2023

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Na stanie

SKU: 447223 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZEWysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tworzonej przez osobę spokrewnioną i osobę niespokrewnioną z dzieckiem (omówienie: Jakub Wilk), str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 marca 2023 r. (SKO 4314/5/23), str. 8Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych „z wykorzystaniem internetu” (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 16Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 marca 2023 r. (SKO 4221/79/22/23), str. 18Odmowa ustalenia warunków zabudowy – lokalizacja budynku zamieszkania zbiorowego (tzw. aparthotel) w centrum zabudowy aktywności gospodarczej jako zaprzeczenie zasady dobrego sąsiedztwa (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 31Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 kwietnia 2023 r. (SKO 4122/199/22), str. 32Administracyjna kara pieniężna z tytułu nieterminowej realizacji obowiązku zawiadomienia organu rejestracyjnego o nabyciu pojazdu w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 44Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 marca 2023 r. (SKO 4143/64/23) , str. 44WOJEWODOWIEMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – niedopuszczalność realizacji budynków jednorodzinnych z usługami do 40% oraz obowiązek zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę (omówienie: Tomasz Judecki), str. 48Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2022 r. (II SA/Wr 332/22), str. 48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – niedopuszczalność alternatywnych funkcji terenu wzajemnie się wykluczających oraz niedopuszczalność subdelegacji kompetencji rady gminy (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 55Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23 lutego 2023 r. (IV SA/Po 824/22), str. 55Przedmiotowy zakres regulacji uchwały w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminach (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 64Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2023 r. (NP-II.4131.1.114.2023.5) , str. 65REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWEDotacje (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 71Uchwała nr 30/1374/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 października 2022 r., str. 72Uchwała nr 27/1265/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 14 września 2022 r., str. 74Uchwała nr 099/g111/D/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 8 czerwca 2022 r., str. 77Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 maja 2022 r. (I GSK 2528/18), str. 79Uchwała nr 040/p126/F/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 17 lutego 2022 r., str. 89Uchwała nr 19/47/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 maja 2022 r., str. 92Uchwała nr 20/50/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 8 czerwca 2022 r., str. 95Uchwała nr 19/27/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 czerwca 2022 r., str. 97 GLOSYPaweł Daniel, Brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego jako istotne naruszenie prawa, str. 100Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2023 r. (III OSK 351/22), str. 100Maciej Hadel, (Nie)dyskryminacyjne zasady ustalania wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, str. 108Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2023 r. (III SA/Po 1053/22) , str. 108Aleksander Hyżorek, Niedopuszczalność przeniesienia decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu wydanej na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody na rzecz innego podmiotu, str. 114Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2016 r. (II OSK 3119/14) , str. 114Dominik J. Kościuk, Stosowanie art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach ustalania warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych, str. 124Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 lutego 2023 r. (II SA/Łd 48/23), str. 124Marcin Rulka, W sprawie trybu wyboru młodzieżowej rady gminy, str. 132Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskimz 15 czerwca 2022 r. (II SA/Go 225/22), str. 132Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W drugim numerze kwartalnika polecamy Państwa uwadze przede wszystkim:   Brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego jako istotne naruszenie prawa – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2023 r. (III OSK 351/22)   dr hab. Paweł Daniel, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS   Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.01.2023 r., III OSK 351/22, potwierdza konieczność uzasadnienia przez radę gminy uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. Obowiązek ten, który nie wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, musi być postrzegany w kategoriach istotnych gwarancji procesowych dla osób, których statut radnego jest w ten sposób kwestionowany. Jedynie wyczerpujące uzasadnienie uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego umożliwia odtworzenie procesu stosowania prawa przez organy samorząd terytorialnego, a w konsekwencji dokonanie oceny, czy stanowisko zajęte przez radę zostało oparte na prawidłowo ustalonym stanie faktycznym oraz właściwie zinterpretowanej normie prawa materialnego. Dlatego też ewentualny brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego stanowi brak kwalifikowany, który może skutkować stwierdzeniem jej nieważności.     (Nie)dyskryminacyjne zasady ustalania wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2023 r. (III SA/Po 1053/22)   dr Maciej Hadel, asesor sądowy oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.   Przedmiotem glosy jest częściowo krytyczna ocena wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26.04.2023 r., III SA/Po 1053/22. W glosowanym orzeczeniu sąd przyjął, że niedyskryminujące zasady przy ustalaniu stawek opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników muszą uwzględniać zapewnienie traktowania wszystkich przewoźników w sposób równorzędny, co jednocześnie – w jego ocenie – stoi w sprzeczności z ustaleniem stawki na jednolitym poziomie. Powyższe stanowisko wymaga bardziej pogłębionego komentarza i osadzenia tych rozważań w już istniejącym orzecnictwie sądów administracyjnych i dorobku doktryny.     Niedopuszczalność przeniesienia decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu wydanej na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody na rzecz innego podmiotu – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2016 r. (II OSK 3119/14)   Aleksander Hyżorek, asystent na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.   Glosowane orzeczenie dotyczy problemu przenoszalności decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu na rzecz innego podmiotu. W artykule poruszono tematykę sukcesji administracyjnoprawnej i omówiono jej podział na sukcesję uniwersalną i sukcesję singularną. Przedstawiono również prawne uwarunkowania związane z przenoszalnością decyzji administracyjnych, w tym wskazano przykłady, w których ustawodawca dopuścił taką możliwość. Glosę zakończono postulatem de lege ferenda odnoszącym się do problemu przenoszalności decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu. Analiza przepisów odnoszących się do zagadnienia przenoszalności decyzji administracyjnych oraz stanowiska prezentowanego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.09.2016 r., II OSK 3119/14, wskazuje na prawidłowość powyższej tezy.   Stosowanie art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach ustalania warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 lutego 2023 r. (II SA/Łd 48/23)   dr Dominik J. Kościuk, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.   W prezentowanej glosie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15.02.2023 r., II SA/Łd 48/23, poddano ocenie zagadnienie zastosowania art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach dotyczących ustalania warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych oraz – ogólnie – odnawialnych źródeł energii. Zdaniem autora na aprobatę zasługuje teza o braku możliwości zastosowania w takich sprawach dyspozycji określonej w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 rzeczonej ustawy bez względu na wielkość i parametry techniczne instalacji służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.   W sprawie trybu wyboru młodzieżowej rady gminy – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 15 czerwca 2022 r. (II SA/Go 225/22)   dr Marcin Rulka, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koni

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-6502:202302

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights