Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 7-8/2021

Original price was: 170,00 zł.Current price is: 127,50 zł.

Na stanie

SKU: 152588 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

53. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 284/15, art. 59 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r.poz. 128 ze zm.), art. 430 k.c., str. 3Maciej Kaliński – Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaniaz umowy rachunku bankowego jako delikt w stosunku do osoby trzeciej. Glosa dowyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 284/15, str. 1254. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 lipca 2020 r., III CSK 9/18; art. 118, 124, 172, 175, 336 k.c., art. 234 k.p.c, str. 19Jacek Kołacz – „Bezpośredniość” czynności przerywających bieg zasiedzenianieruchomości objętych decyzją wywłaszczeniową. Glosa do postanowienia SąduNajwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 lipca 2020 r., III CSK 9/18, str. 2755. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 lipca 2020 r., II CSK 101/20; art. 3984 § 2, art. 3989 § 1 pkt 2, art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c., art. 24, 448 k.c., str. 35Jan Ciechorski – Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w postaciwolności i prawa do decydowania o swoim życiu prywatnym wskutek przyjęciabez zgody do szpitala psychiatrycznego. Glosa do postanowienia SąduNajwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 lipca 2020 r., II CSK 101/20, str. 3856. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilnaz dnia 20 listopada 2019 r., III CZP 3/19; art. 483 § 1 k.c., str. 48Alexander Martin Juranek – Zastrzeżenie kary umownej na wypadekodstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego. Glosado uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia20 listopada 2019 r., III CZP 3/19, str. 5257. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r., II CSK 801/18; art. 27 ust. 1, art. 31a, art. 39 ustawy z 28.01.1984 r. – Prawoprasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.), str. 63Wojciech Machała – Status pozwanego w sprawie o publikację sprostowaniaprasowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września2020 r., II CSK 801/18, str. 7458. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2020 r., IV KK 268/19; art. 55 § 1 i 4, art. 330 § 1 i 2 k.p.k., str. 80Jarosław Zagrodnik – Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżeniai kwestia konwalidacji braku skargi wynikającego z jego naruszenia. Glosa dopostanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2020 r., IV KK 268/19, str. 9259. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karnyz dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18; art. 106b ust. 1 ustawy z 29.08.2017 r.– Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), art. 589w § 1 k.p.k., dyrektywaParlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3.04.2014 r. w sprawieeuropejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.Urz. UEz 2014 r. L 130/1), str. 101Ariadna Ochnio – Europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący informacjiobjętych tajemnicą bankową. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnegow Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18, str. 10460. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 lutego 2021 r., II KK 432/20, art. 52 § 2 pkt 1 Kodeksu wykroczeń, str. 118Bolesław Kurzępa – Usiłowanie zakłócenia przebiegu legalnego zgromadzenia.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 lutego 2021 r., II KK 432/20, str. 12161. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznychz dnia 7 listopada 2019 r., I PK 238/18; art. 73 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), str. 126Agata Ludera-Ruszel – Wykonywanie przez nauczyciela pracy w ramach urlopudla poratowania zdrowia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracyi Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 listopada 2019 r., I PK 238/18, str. 13262. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i UbezpieczeńSpołecznych z dnia 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19; art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 6ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r.poz. 300 ze zm.), str. 141Wioletta Witoszko – Wybór przez organ rentowy płatnika do zwrotu nienależniepobranego świadczenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracyi Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19, str. 15663. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia20 sierpnia 2019 r., II UK 74/18; art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 8 ust. 11 ustawyz 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266ze zm.), str. 163Karolina Stopka – Pojęcie osoby współpracującej z osobą prowadzącąpozarolniczą działalność. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy64. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2021 r., III OSK 3286/21; art. 272 ust. 5 i 10 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne(Dz.U. z 2020 r. poz. 310), art. 7a § 1 k.p.a, str. 177Grzegorz Rząsa – Zasada „zanieczyszczający płaci” i rozstrzyganie wątpliwościinterpretacyjnych na korzyść strony. Glosa do wyroku Naczelnego SąduAdministracyjnego z dnia 23 lutego 2021 r., III OSK 3286/21, str. 18565. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2020 r., I FPS 1/20; art. 87 ust. 2 ustawy z 1.03.2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), art. 144 § 5 w związku z art. 152a ustawyz 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), str. 199Piotr Pietrasz – Neutralność informatyzacji postępowania podatkowego. Glosado uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2020 r., I FPS 1/20, str. 20066. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r., II OSK 3381/19; art. 11, art. 23 ust. 1 lit. e ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 50 § 1 ustawyz 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 208Jan Chmielewski – Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnegowniesionej przez organ, który wydał decyzję administracyjną w pierwszej instancji.Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia2021 r., II OSK 3381/19, str. 21567. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia2020 r., II SA/Wa 2222/19; art. 49a ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnymobowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372); art. 1ust. 1 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.poz. 1781), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119/1), str. 223Grzegorz Sibiga – Wyłączenie stosowania RODO do przetwarzania danychosobowych ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Glosa do wyrokuWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 2222/19, str. 233

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202107/08

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights