Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 6/2022 / Dostępność:

69,42 

SKU: 189799 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

49. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20; art. 23, 24, 448 k.c. , str. 3Rafał Szczepaniak – Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych za skutki zanieczyszczonego powietrza. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20, str. 11 50. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2021 r., III CZP 16/21; art. 473 § 2, art. 483 § 1, art. 484 § 1 k.c., str. 24Marcin Walasiak – Ograniczenie maksymalnej wysokości kary umownej lub końcowego terminu jej naliczania. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2021 r., III CZP 16/21, str. 31 51. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 października 2021 r., IV KK 247/21; art. 51 § 1, art. 140 k.w., art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w., str. 38Jan Kulesza – Granice wolności wypowiedzi działaczy pro-life. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 października 2021 r., IV KK 247/21, str. 41 52. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2018 r., II AKa 440/18; art. 53 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), str. 48Bartłomiej Gadecki – Materialny czy formalny charakter przestępstwa wytwarzania środków odurzających (art. 53 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2018 r., II AKa 440/18, str. 60 53. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 r., III PK 53/19; art. 4, 9 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 204, s. 23), art. 33 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 389), art. 180 § 5 k.p., str. 67Leszek Mitrus – Prawo pracownika – ojca do urlopów związanych z rodzicielstwem a zakaz dyskryminacji ze względu na płeć. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 r., III PK 53/19, str. 8054. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2020 r., I PK 259/18; art. 78 § 1, art. 23711 k.p., str. 90Justyna Świątek-Rudoman – Konsekwencje powierzenia pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy zadań służby BHP w zakresie prawa do wynagrodzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2020 r., I PK 259/18 ., str. 102 55. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2020 r., II SA/Rz 1348/19; art. 33 ust. 3 i 4, art. 280 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.), str. 107Łukasz Jaroszewski – Zwykłe korzystanie z wód na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2020 r., II SA/Rz 1348/19, str. 115 56. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 2021 r., III OSK 3275/21; art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1–3, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), str. 122Aleksander Kwaśniak – Umowa o pracę jako informacja publiczna. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2021 r., III OSK 3275/21, str. 129 57. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2021 r., II SA/Bk 245/21; art. 82 ust. 3 ustawy z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970); art. 51, 52, art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55), str. 136Artur K. Modrzejewski – Konieczność wycięcia drzew stanowiących przeszkodę lotniczą. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2021 r., II SA/Bk 245/21, str. 151

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.