Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 1/2024

Original price was: 125,00 zł.Current price is: 93,75 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I ARTYKUŁYProf. dr hab. Artur Mudrecki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)Czynności wykonywane przez gminę niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, str. 9Summary, str. 22Dr hab. Wojciech Fill (profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)Problematyka charakteru prawnego korekty fi nansowej nakładanej w wyniku nieprawidłowego wykorzystania środków europejskich, str. 23Summary, str. 38Dr Anna Górska (radca prawny; starszy asystent sędziego w NSA)Udział w postępowaniu strony ze względu na jej prawo refl eksowe, str. 40Summary, str. 50Dr Piotr Janiak (adiunkt, Uniwersytet Wrocławski)Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie nadania stopnia doktora, str. 51Summary , str. 64Mgr Agata Kowalska (doktorantka UMCS w Lublinie)Obowiązek banku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, str. 66Summary, str. 75VARIASprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowoczesne technologie przyszłością administracji publicznej” (zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 1–2 czerwca 2023 r.) (opracowała mgr Karolina Wierzbicka), str. 77ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Możliwość uwzględnienia przez sąd odsyłający orzeczenia Trybunału wydanego w trybie prejudycjalnym – Niezbędność wnioskowanej wykładni do celów wydania wyroku przez sąd odsyłający – Niezawisłość sędziowska – Procedura powoływania sędziów sądów powszechnych – Możliwość podważenia postanowienia, którym prawomocnie orzeczono w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa – Możliwość wyłączenia sędziego ze składu orzekającego – Niedopuszczalność wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Wyrok TS z dnia 9 stycznia 2024 r. sprawach połączonych C-181/21 i C-269/21 G. przeciwko M.S. i BC, DC przeciwko X, ECLI:EU:C:2024:1, str. 83II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Maria Stefańska)Wyrok pilotażowy – Naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą oraz zasady pewności prawa – Naruszenie art. 8 Konwencji – Wadliwa procedura powoływania sędziów z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ustanowionej ustawą zmieniającą z 2017 r. – Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) powołani z rażącym naruszeniem prawa krajowego – Naruszenie przez IKNiSP zasady nemo iudex in causa sua – Procedura wszczęta skargą nadzwyczajną niezgodna z zasadą pewności prawa – Brak wystarczających zabezpieczeń przed możliwymi nadużyciami procesowymi i instrumentalizacją nadzwyczajnej procedury odwoławczej – Nadużycie procedury w niniejszej sprawie przez organ państwowy kierujący się włas nymi przekonaniami i motywami politycznymi – Brak okoliczności o istotnym charakterze uzasadniających odejście od zasady powagi rzeczy osądzonej Wyrok ETPC (Sekcja I) z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce (skarga nr 50849/21), str. 95III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19) [dot. uzależnienia stawek podatku od nieruchomości od uznania garażu za przedmiot odrębnej własności], str. 105IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 5 lipca 2023 r. (sygn. akt I PSKP 44/22) [dot. kompetencji strony do kształtowania treści układu zbiorowego pracy i wymogu rejestracji jako warunku wejścia w życie układu zbiorowego], str. 113V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 23 października 2023 r. (sygn. akt FPS 3/23) [dot. wykreś lenia podatnika VAT z rejestru], str. 1222. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 października 2023 r. (sygn. akt III FPS 1/23) [dot. uznania opłaty egzekucyjnej za daninę publiczną], str. 127B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2265/20) [dot. obowiązku usunięcia nieprawidłowości przez nabywcę apteki], str. 1322. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Sz 154/22) [dot. opłaty za pobór wód podziemnych], str. 1343. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2023 r. (sygn. akt I SA/Wr 140/22) [dot. wstrzymania wykonania decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika], str. 1384. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 kwietnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 1295/22) [dot. opodatkowania dochodów z praw włas ności intelektualnej – tzw. IP Box] , str. 1415. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 181/23) [dot. wprowadzenia do obrotu produktu biobójczego będącego jednocześnie wyrobem medycznym], str. 1506. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 301/23) [dot. kosztów postępowania rozgraniczeniowego], str. 154VI. GlosyDr hab. Mateusz Błachucki (profesor, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2022 r. (sygn. akt I GSK 2933/18) [dot. pojęcia „decyzja ostateczna” organu regulacyjnego i antymonopolowego] , str. 160Summary, str. 169KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (listopad–grudzień 2023 r.) (opracowanie: Małgorzata Szyszkowska, Marta Szustkiewicz), str. 171BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (listopad–grudzień 2023 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 177Lista recenzentów współpracujących w 2023 r. z Redakcją „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”, str. 183Skorowidz „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” za 2023 r. (opracowała Maria Poszwińska) (wkładka)

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202401

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights