Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 6/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 150802 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2017 r., III UK 88/16; art. 922 § 1 k.c., art. 13ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.) , str.  3Witold Borysiak – Dziedziczenie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2017 r., III UK 88/16 , str.  12 44. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CZP 1/19; art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2020 r. poz. 1910) , str. 21Tomasz Justyński – Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu ze względu na zburzenie jednego z nich.Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CZP 1/19 , str.  25 45. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19; art. 444 § 1 k.c. , str. 34Sandra Hadrowicz – Koszty „nieodpłatnej” opieki a pojęcie szkody podlegającej kompensacji na podstawie art. 444 § 1 k.c.Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19 , str. 41 46. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 października 2020 r., IV KK 330/19; art. 434 § 1 k.p.k., art. 93a k.p.k. , str. 51Jacek Izydorczyk – Zakaz reformationis in peius. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 15 października 2020 r., IV KK 330/19 , str. 58 47. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19; art. 79 § 1 pkt 4, art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. , str. 62Sylwia Góźdź – Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego jako przesłanka obrony obligatoryjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19 , str. 6548. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2019 r., I PK 196/18; art. 1 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a dyrektywy Rady nr 98/59/WE z 20.07.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.Urz. UE L 225, s. 16 ze zm.) , str. 76Beata Bury – Rozwiązanie umowy o pracę na skutek nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy objęte zwolnieniem grupowym.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2019 r., I PK 196/18 , str. 86 49. Uchwała Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 sierpnia 2019 r., III PZP 3/19; art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawyz 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) , str. 99Andrzej Jabłoński – Jednorazowy charakter odprawy emerytalnej lub rentowej.Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu siedmiu sędziów – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 sierpnia 2019 r., III PZP 3/19 , str. 126 50. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18; art. 70 § 1, art. 212 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325); art. 134 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) , str. 135Agnieszka Olesińska – Doręczenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie terminu przedawnienia. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r., I FSK 104/18 , str. 139 51. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r., I FSK 1988/19; art. 15 ust. 1, art. 29a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.); art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); art. 14, 17 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)  , str. 149Artur Mudrecki – Usuwanie azbestu jako zadanie publiczne gminy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r., I FSK 1988/19 , str. 156 52. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 2745/19; art. 3 pkt 1, art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm) , str. 164Izabella Mikiciuk – Ujęcie nieruchomości znajdującej się w wojewódzkiej ewidencji zabytków w gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 2745/19 , str. 171

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.