Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 125447 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt (data) Pozycja zbioru Przedmiot i podstawa prawna str. II GSK 2806/17(11 X 2017 r.) 86 Forma wszczęcia postępowania administracyjnego mającego za cel sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicyart. 4 ust. 1 p.f. 9 II GSK 1812/17(7 XI 2017 r.) 87 Zgoda współwłaścicieli budynku na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie zlokalizowanym w tym budynkuart. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 18 II GSK 319/16(8 XI 2017 r.) 88 Umorzenie należności i odsetek z tytułu składek ubezpieczonych będących płatnikami składekart. 28 ust. 3a u.s.u.s. 28 II GSK 4167/17(24 I 2018 r.) 89 Obowiązujący średni kurs waluty obcej w chwili złożenia wniosku o dofinansowanieart. 24 ust. 2 i 3 ustawy o NBP 33 II OSK 1258/16(13 III 2018 r.) 90 Udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca a legitymacja procesowa uprawniająca do domagania się przed sądem powszechnym stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości bez wymaganego zezwoleniaart. 6 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 44 II FSK 1180/16(10 IV 2018 r.) 91 Pomniejszenie dochodu ze źródła przychodu o wysokość straty z lat poprzednich na potrzeby limitu uprawniającego do zastosowania ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieciart. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. 50 II FSK 1128/16(18 V 2018 r.) 92 Wydatki na nabycie altany na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego a wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokaluart. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a/ u.p.d.o.f. 63 II GSK 919/18(29 V 2018 r.) 93 Kognicja sądu administracyjnego w przypadku indywidualnego rozstrzygnięcia Prezesa NFZart. 95n ust. 9 u.ś.o.z.; art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. 73 II FSK 1335/16(5 VI 2018 r.) 94 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych w związku z promocjami oferowanymi przez bankart. 30 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.f. 80 II FSK 728/16(5 VII 2018 r.) 95 Zasada pierwszeństwa obowiązku podatkowego samoistnego posiadacza nieruchomości przed jej właścicielem w podatku od nieruchomościart. 3 ust. 3 u.p.o.l. 90 II FSK 2315/16(5 VII 2018 r.) 96 Nadpłata w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowegoart. 59 § 1 pkt 6, art. 72 § 1 pkt 1 o.p. 97 II OSK 1624/18(28 VIII 2018 r.) 97 Wniesienie skargi do sądu administracyjnego a data podjęcia zaskarżonego aktu lub dokonania czynności przez organ administracjiart. 17 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 105 II OSK 1447/18(29 VIII 2018 r.) 98 Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia m.st. Warszawy przez radnego dzielnicyart. 8 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy; art. 24f ust. 1 u.s.g. 114 II FSK 2278/16(29 VIII 2018 r.) 99 Dochód (przychód) dla spółki z podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej będącej jednocześnie udziałowcem w spółce dzielonejart. 10 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. 121 II FSK 3643/15(1 X 2018 r.) 100 Następcą prawnym zmarłego nie jest osoba, na rzecz której uczyniono zapis windykacyjnyart. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 129 II OSK 3212/17(9 X 2018 r.) 101 Udostępnienie materiałów archiwalnych przez kierownika urzędu stanu cywilnegoart. 16b ust. 1 pkt 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 131 II GSK 3404/16(10 X 2018 r.) 102 Sprzeciw Ministra Sprawiedliwości wobec uchwały organu samorządu zawodowego o dokonaniu wpisu na listę adwokatówart. 69a ust. 1 Prawa o adwokaturze 136 I FZ 248/18(29 X 2018 r.) 103 Komunikacja elektroniczna w postępowaniu podatkowym i sądowymart. 210 § 2 o.p.; art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. 148 II GSK 1276/18(28 XI 2018 r.) 104 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego z infrastrukturą telekomunikacyjnąart. 40e u.d.p. 156 II FSK 313/17(1 II 2019 r.) 105 Opinia biegłego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościamiart. 156 ust. 3 i 4 u.g.n.; art. 8 ust. 3 i 4 u.p.s.d. 164 II ONP 5/18(13 II 2019 r.) 106 Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku uwzględniającego sprzeciw od decyzjiart. 138 § 2 k.p.a. 174 II OSK 694/17(20 II 2019 r.) 107 Zasada pewności prawa oraz zaufania do państwa w przypadku żądania stwierdzenia nieważności decyzjiart. 2 i art. 190 ust. 1 Konstytucji RP; art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 178 II OSK 195/19(13 III 2019 r.) 108 Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a przepisy p.p.s.a.art. 329 ustawy o cudzoziemcach 186 II FSK 3685/18(31 VII 2019 r.) 109 Warunki skorzystania z tzw. ulgi meldunkowejart. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. 190

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights