Promocja!

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych / (Nakład wyczerpany)

175,20 

Bogdan Gajos, Dorota Adamek-Hyska, Ewa Czechowicz, Izabela Świderek, Janina Bielak, Jarosław Jurga, Lucyna Hanus, Małgorzata Wojtczak, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak, Paweł Michalski, Sebastian Bach, Wojciech Lachiewicz

Opis

Vademecum księgowań w sektorze finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej.
Opracowanie szczegółowo omawia zagadnienie ewidencji księgowej stosowanej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.
Poradnik jest podzielony na osiem grup tematycznych. W pierwszej z nich omówiono specyficzne operacje dotyczące aktywów trwałych, np. dotyczące kwalifikacji niskocennych środków trwałych, nabycia samochodów, ewidencji zespołów komputerowych i licencji czy zakupu pierwszego wyposażenia. Kolejne pozwalają uporządkować złożoną problematykę dochodów i wydatków budżetowych (m.in. w zakresie dotacji, subwencji, zadań zleconych, zaangażowania) oraz przychodów i kosztów (m.in. księgowania na przełomie lat budżetowych) w jednostkach sektora finansów publicznych. W piątej części skupiono się na szczególnych zagadnieniach z zakresu działalności finansowej omawianych jednostek (kredyty, pożyczki, weksle, obligacje, dług jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty). Szósta część dotyczy funduszu pracy oraz ZFŚS. Kolejna część koncentruje się na zagadnieniu rozrachunków, zawężając je do rozrachunków z pracownikami w obszarze wynagrodzenia. Ostatnia z nich prezentuje zagadnienia środków europejskich, rezerw oraz umów PPP.
Oprócz licznych księgowań książka zawiera powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową (w tym z informacją dodatkową) oraz budżetową, jak również z klasyfikacją budżetową. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach w tych obszarach, w szczególności te, które weszły w życie w 2023 r.
W książce przedstawiamy:

173 schematy księgowań z wyjaśnieniami (konta teowe, tzw. „szubieniczki”),
liczne przykłady liczbowe ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych (z zastosowaniem kont teowych),
najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Rady RIO w zakresie ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach,
szczegółowa charakterystyka większości kont z zakładowego planu kont (konta teowe oraz tabelki z opisem Wn i Ma) – książka stanowi swoisty komentarz do kont budżetu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
zasady wyceny poszczególnych pozycji bilansowych,
powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi (z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie) – przedstawienie wycinków ze sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych z pokazaniem jak ująć w nich dane zdarzenie gospodarcze,
powiązania z klasyfikacją budżetową (z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie),
dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej,
leksykon z rachunkowości i finansów publicznych,
obliczanie i księgowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład,
obliczanie różnic kursowych z uwzględnieniem SLIM VAT 3,
zmiany w zakresie wydatków wprowadzone przez ustawę z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185).

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

Jak dokonywać ewidencji niskocennych środków trwałych?
Jakie są zasady gospodarowania obcymi i pozostałymi środkami trwałymi (oraz jak dokonywać ich likwidacji)?
Jak powinna przebiegać ewidencja ilościowa, wartościowa i mieszana składników majątku trwałego jednostki?
Jak wycenić wartość początkową i ulepszenie zespołów komputerowych oraz dokonywać ich amortyzacji i umorzenia?
Jak wyceniać i amortyzować WNiP na gruncie prawa bilansowego, a jak na gruncie prawa podatkowego?
Jak dokonywać inwentaryzacji WNiP (w tym protokół weryfikacji sald)?
Jak ustalić opłatę za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (m.in. powołanie na stanowisko Krajowa Rada RIO w Białymstoku z 2023 r.)?
Jakie są zasady rozliczania dotacji przez beneficjenta i donatora?
Jakie są zasady zwrotu dotacji do budżetu (windykacja obowiązku)?
Jak naliczać odsetki należne naliczone za nieterminowe przekazanie dotacji?
Jak obliczać część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw?
Jakie są zasady funkcjonowania części oświatowej subwencji ogólnej?
Jak obliczyć wysokość subwencji oświatowej na 2023 r.?
Jakie są rodzaje i wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego?
Jakie są źródła dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami?
Jakie są kwoty dotacji celowych (oraz zasady ich rozliczania) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST?
Jakie są zasady przekazywanie dochodów zleconych przez jednostki budżetowe do jednostek samorządu terytorialnego?
Jakie są zasady pobierania opłat za wydawanie duplikatu świadectwa, dyplomu, legitymacji szkolnej lub przedszkolnej?
Jakie są zasady gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku?
Jak w budżecie JST ujmować refundacje wydatków budżetowych dokonane już po zakończeniu roku budżetowego?
Jakie są zasady korzystania z kart płatniczych w jednostkach sektora finansów publicznych?
Jakie są zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach samorządu terytorialnego?
Jak ujmować środki pochodzące z darowizn przekazane na wydzielony rachunek dochodów?
Jak obliczać odsetki za zwłokę w zapłacie należne jednostce sektora finansów publicznych?
Jaki jest moment ujęcia w księgach kosztów upomnień?
Jakie zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących przewiduje SLIM VAT 3?
W jakich sytuacjach dodatnie różnice kursowe stanowią dochód projektu i pomniejszają wydatki kwalifikowane?
W jaki sposób wyceniać należności wyrażone w walucie obcej objęte odpisem aktualizującym?
Jakie są zasady zaciąganie kredytów i pożyczek przez JST?
Jakie są zasady przystępowania do istniejących spółek przez JST?
Jakie są rodzaje weksli i jakie jest ich zastosowanie (weksle obce, in blanco, poręczenia wekslowe – aval)?
Jakie są zasady i warunki emisji obligacji komunalnych?
Jakie paragrafy mają zastosowanie do wydatków dotyczących spłaty długu (tzw. dług spłacany wydatkami) i jak taki dług wykazywać w WPF?
W jakiej wysokości oraz za jakie osoby jednostki mają obowiązek przekazywać składki należnych na Fundusz pracy?
Jakie są zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i jakie stawki odpisów obowiązują w 2023 r.?
Jaki jest zakres dokumentacji związany ze stosunkiem pracy?
Jakie są zasady dokonywania potrąceń wynagrodzeń?
Jaka jest specyfika budżetu środków europejskich i jak przygotować plan kont dla projektu z dofinansowaniem UE?
Jak odróżnić rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe od zobowiązań warunkowych?
Jak dokonywać wyceny rezerw na pojedyncze zobowiązanie (np. pozew sądowy), a jak z zastosowaniem stopy dyskontowej?

Informacje dodatkowe

Waga 1080 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

764

ISBN

978-83-8291-839-7

Rok publikacji

2023-06-07

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.