Promocja!

Arbitraż handlowy. System Prawa Handlowego. Tom 8

279,20 

Andrzej Kąkolecki, Andrzej Szumański, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej Wach, Gabriel Wujek, Jerzy Poczobut, Justyna Szpara, Maciej Tomaszewski, Maciej Łaszczuk, Marek Porzycki, Maria Hauser-Morel, Mirosław H. Koziński, Paweł Pietkiewicz, Paweł Podrecki, Piotr Nowaczyk, Sylwester Pieckowski, Tadeusz Wiśniewski

Opis

Drugie wydanie tomu 8 Arbitrażu handlowego z serii Systemów Prawa Handlowego kompleksowo oraz wnikliwie prezentuje związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany normatywne, najnowsze orzecznictwo, a także nowe opracowania literatury.
Autorzy omawiają nowe regulaminy UNCITRAL i najważniejszych sądów arbitrażowych polskich i zagranicznych, a także niezwykle ważne dla praktyki, najnowsze wytyczne arbitrażowe.
Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która dokonała zmian odnoszących się do tzw. stadiów postarbitrażowych, wprowadzając co do zasady jednoinstancyjność postępowania skargowego i delibacyjnego, poddając je jednocześnie kognicji właściwego miejscowo sądu apelacyjnego.
Publikacja uwzględnia także zmiany wynikające z nowo uchwalonej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która zasadniczo zmienia sposób traktowania postępowań arbitrażowych w postępowaniu upadłościowym oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Nowa ustawa zrywa z nadmiernie rygorystycznym i nieprzychylnym dla sądownictwa polubownego podejściem przyjętym w ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i dopuszcza – pod określonymi warunkami – stosowanie arbitrażu także w razie niewypłacalności jednej ze stron.
W nowym wydaniu został uzupełniony wykaz stałych, morskich sądów polubownych oraz wykaz klauzul arbitrażowych BIMCO. Zwrócono także uwagę na praktyczne trudności w stosowaniu klauzul arbitrażowych w Unii Europejskiej.
W rozdziale poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu zwrócono uwagę na zagrożenia dla międzynarodowych umów o wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) w kontekście prawa Unii Europejskiej, a także nowej umowy o współpracy handlowej i inwestycyjnej USA (TTIP). Uzupełniono rozważania na temat wpływu na arbitraż inwestycyjny regionalnych porozumień międzynarodowych. Przedstawiono także uwagi na temat wpływu na arbitraż inwestycyjny tzw. Zasad Przejrzystości UNCITRAL.
Dużym walorem publikacji jest omówienie projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz przedstawienie stanu statystycznego mediacji w sprawach cywilnych.
Publikacja w szczególności omawia:

pojęcie arbitrażu handlowego – skupiając się na przedstawieniu jego istoty, cech charakterystycznych, zalet i wad arbitrażu oraz odgraniczeniu go od innych form rozstrzygania sporów;
rodzaje arbitrażu handlowego – w tym: arbitraż krajowy, międzynarodowy, instytucjonalny, ad hoc, administrowany, ogólny, specjalistyczny;
charakter prawny tej instytucji – m.in. teorie doktrynalne arbitrażu, sposób regulacji prawa arbitrażowego w systemie prawa krajowego, zastosowanie norm soft law, zasady praworządności;
źródła prawa polskiego i międzynarodowego arbitrażu – z omówieniem najnowszych zmian wprowadzonych do regulaminów modelowych oraz zagranicznych, ich ewolucję i proponowane kierunki;
modele krajowej regulacji prawnej w aspekcie prawnoporównawczym oraz zagadnienia kolizyjnoprawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym;
upadłość strony postępowania arbitrażowego, z uwzględnieniem nowo uchwalonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne – wskazując cele arbitrażu i postępowania upadłościowego oraz wpływ upadłości na postępowanie arbitrażowe.

Publikacja porusza zagadnienia mające znaczenie dla praktyki arbitrażowej poprzez dokładne i wyczerpujące omówienie:

zdolności i zdatności arbitrażowej;
umowy o arbitraż;
pojęcia arbitrów i zespołu orzekającego;
postępowania arbitrażowego oraz kosztów postępowania przed sądem polubownym;
zakończenia postępowania arbitrażowego, w tym wyroku, zasad wyrokowania oraz innych sposobów;
zaktualizowane postępowanie postarbitrażowe.

W następnej części tomu opisano oraz przedstawiono ewentualne zmiany szczególnych dziedzin arbitrażu: morskiego; w umowach budowlanych; korporacyjnego; sportowego; inwestycyjnego oraz kwestię rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych.
Omówione zostały także zagadnienia pozostałe czyli arbitraż a alternatywne formy rozstrzygania sporów (ADR), z uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków. Jej Autorami jest grono wybitnych przedstawicieli doktryny, ale także specjalistów zajmujących się arbitrażem w praktyce.

Informacje dodatkowe

Waga 1792 g
Wymiary 155 × 235 mm
Dostępność

Dostępny

ISBN

978-83-255-7477-2

Liczba stron

1214

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.