Promocja!

ISBN

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Małgorzata Izabela Ofiarska Zbigniew Ofiarski

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format

A5

Wydanie

1

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

632

Opis

Publikacja zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę oraz ocenę polskiego ustawodawstwa dotyczącego: związków komunalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także związku metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, którego status prawny oraz zadania i materialne podstawy niezbędne do prowadzenia działalności unormowano w drodze ustawy. Z uwagi na stale pogarszającą się sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) wiele z zadań publicznych, które są aktualnie realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, już nie będą mogły być wykonywane samodzielnie przez te jednostki (np. w obszarze lokalnego transportu zbiorowego, gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej). W książce zostały poddane analizie i ocenie przepisy prawa regulujące: zasady i procedurę tworzenia związków komunalnych i rolę organów j.s.t. w tym zakresie, pozycję ustrojową i wewnętrzną strukturę organizacyjną związków, które są odrębnymi od j.s.t. podmiotami prawa, ale funkcjonują w symbiozie z tworzącymi je j.s.t., rejestrowanie związków i znaczenie rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyposażanie związków w składniki majątkowe i środki pieniężne, przekazywanie związkom zadań do realizacji, zasady kształtowania stosunków prawnych między związkami komunalnymi i ich uczestnikami, prowadzenie gospodarki budżetowej i finansowej przez związki komunalne, zaciąganie zobowiązań przez związki, zasady odpowiedzialności związków za prawidłowe wykonywanie zadań, sprawowanie nadzoru nad działalnością związków, zasady przekształcania związków komunalnych oraz ich likwidacji. W odniesieniu do związku metropolitalnego analizie i ocenie poddano regulacje prawne dotyczące: zasad i trybu jego utworzenia, statusu prawnego, rozwiązań zawartych w jego statucie, katalogu zadań i sposobu ich wykonywania, struktury organizacyjnej związku (organy, jednostki organizacyjne), możliwości współpracy i współdziałania z j.s.t., źródeł dochodów związku metropolitalnego, spraw majątkowych związku i zasad prowadzenia gospodarki budżetowej, sprawowania nadzoru nad działalnością związków. Należy podkreślić, że związek metropolitalny, jako odrębny podmiot prawa w sektorze samorządowym, w najbliższej przyszłości może stać się instytucją prawną o zdecydowanie większym niż dotychczas zastosowaniu. Podejmowane są różne inicjatywy legislacyjne zmierzające do utworzenia następnych związków metropolitalnych (np. z siedzibą w Łodzi lub w Gdańsku). Problematyka prawna wyżej wymienionych rodzajów związków jest trudna i wewnętrznie złożona z uwagi na znaczne rozproszenie regulacji prawnych. W monografii oceniono normy zamieszczone w następujących ustawach: samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o związku metropolitalnym w województwie śląskim, o finansach publicznych, o regionalnych izbach obrachunkowych, o obligacjach, o publicznym transporcie zbiorowym, o podatku dochodowym od osób prawnych. W wielu innych aktach prawnych zawarto różne, często epizodyczne regulacje dotyczące przedmiotowych związków, np. w ustawach: o gospodarce nieruchomościami, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Z jednakową uwagą zostały potraktowane przez Autorów kwestie ustrojowo-organizacyjne oraz finansowoprawne dotyczące związków komunalnych oraz związku metropolitalnego. Przedstawiono również główne kierunki ewolucji rozwiązań prawnych w tych obszarach, a także motywy podejmowania nowych inicjatyw legislacyjnych zmierzających do utworzenia nowych związków metropolitalnych w Polsce. W opracowaniu przedstawiono dotychczasowy dorobek doktryny oraz judykatury, odnoszący się do istoty i zasad funkcjonowania związków komunalnych i związku metropolitalnego, a także liczne ustalenia organów nadzoru. W ten sposób zidentyfikowane zostały najczęściej występujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych podmiotów oraz ich otoczenia. Wielowątkowe i kompleksowe ujęcie tej problematyki jest konieczne do zrozumienia zasad tworzenia, organizacji i funkcjonowania związków, których znaczenie w sektorze samorządowym stale się zwiększa.    Adresaci: Książka jest przeznaczona dla osób związanych z sektorem samorządowym – pracowników samorządowych, radnych, organów wykonawczych j.s.t., osób wykonujących obsługę prawną j.s.t. i ich związków, a także osób działających w bliskim i dalszym otoczeniu samorządu terytorialnego, np. pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów, członków komisji orzekających w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla prawników praktyków, specjalizujących się w sprawach samor

Stan prawny

1 stycznia 2021 r.

Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Mało

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights