Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 6/2021 (99) / Dostępność:

76,50 

SKU: 180047 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Table of contents , str. 6 STUDIA I MATERIAŁY Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)Przestrzeń jurysdykcji administracyjnej, str. 9Summary, str. 25 Sędzia NSA Dariusz Dudra (Naczelny Sąd Administracyjny)Zagadnienie wysokości wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego na tle postanowienia organu egzekucyjnego o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi, str. 26Summary, str. 40 Dr Jakub Szremski (Uniwersytet Wrocławski)Inne uzasadnione przyczyny jako przesłanka odmowy wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego, str. 41Summary, str. 52 Mgr Kamil Krauschar (członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie)Wymiar stawek opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz determinanty cenotwórcze tych opłat w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, str. 54Summary …………………………………………………………………………………………………………………… 74 Mgr Przemysław Iżycki (doktorant, Uniwersytet Warszawski; asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)O wymogu podpisania pisma wniesionego do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego, str. 75Summary, str. 85 ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 36 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Środki o skutku równoważnym z ograniczeniami ilościowymi – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Import równoległy produktów leczniczych – Przepisy państwa członkowskiego przewidujące wygaśnięcie z mocy prawa pozwolenia na import równoległy po upływie roku od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego – Ochrona zdrowia i życia ludzi – Proporcjonalność – Dyrektywa 2001/83/WE – Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii Wyrok TS z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie C-488/20 Delfarma, ECLI:EU:C:2021:956, str. 87 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: dr Agnieszka Wilk-Ilewicz)Nadmierna ingerencja w prawo do życia prywatnego w związku z budową autostrady i jej wpływem na życie okolicznych mieszkańców Wyrok ETPC z dnia 14 października 2021 r. w sprawie Kapa i inni przeciwko Polsce (skargi nr 75031/13 i trzy inne), str. 101 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 30 czerwca 2021 r. (sygn. akt SK 37/19) [dot. zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na podstawie specustawy drogowej], str. 106 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 26 lutego 2021 r. (sygn. akt I CSKP 107/21) [dot. zakresu zobowiązania sprawcy do naprawienia wyrządzonej przez niego szkody; pojęcia „adekwatny związek przyczynowy”], str. 111 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21) [dot. dopuszczalności badania przez sąd administracyjny przesłanek wszczęcia przez organ podatkowy postępowania karnego], str. 1182. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2021 r. (sygn. akt I OPS 2/21) [dot. prawa do świadczenia z pomocy społecznej osoby zobowiązanej do zwrotu zaległości wobec funduszu alimentacyjnego], str. 124B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Op 395/19) [dot. wyrejestrowania skradzionego pojazdu], str. 1292. Wyrok WSA w Opolu z dnia 28 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Op 432/19) [dot. interesu prawnego w uzyskaniu danych z rejestru mieszkańców], str. 1323. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Bk 659/20) [dot. „rażącego naruszenia prawa” jako przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej], str. 135 VI. Glosy Prof. dr hab. Hubert Izdebski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2021 r. (sygn. akt II GOK 2/18) [dot. uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej], str. 140Summary, str. 154 Dr hab. Przemysław Szustakiewicz (profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r. (sygn. akt I OSK 1533/19) [dot. przetwarzania sensytywnych danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości], str. 155Summary, str. 162 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE NA ŚWIECIE Mgr Piotr Ostrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)O sposobach zwiększania efektywności sądownictwa administracyjnego na przykładzie rozwiązań przyjmowanych we Francji, str. 165Summary, str. 182KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (wrzesień–październik 2021 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith), str. 185 BIBLIOGRAFIA I. RecenzjeJoanna Wegner, Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, stron 352 (rec. Janusz Drachal, sędzia NSA w st. spocz.), str. 195 II. Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień–październik 2021 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 198 Sprostowanie, str. 203

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.