Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 6/2020 (93) / Dostępność:

71,25 

SKU: 147101 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I ARTYKUŁY Dr Marta Kisielowska (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)Kolizja zasad praworządności i pewności prawa w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa (rozważania na tle wyroku TK z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13, str. 9Summary , str. 21 Mgr Krzysztof Brysiewicz (radca prawny)Mgr Krzysztof Olechno (radca prawny)Odpowiedzialność członka zarządu benefi cjenta za niezwróconą dotację unijną , str. 23Summary , str. 41 Dr Józef Forystek (adwokat)Wskazanie osoby uprawnionej do rekompesaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy A. Korzeniewskiej – Lasoty do wyroku NSA z dnia 24 września 2019 r. sygn. akt I OSK 2808/17 , str. 42Summary , str. 60 Dr Krzysztof Gruszecki (radca prawny)Wykonalność zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów , str. 61Summary , str. 74 VARIA Dr Jan Muszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)O niezawisłości sędziowskiej w Niemczech raz jeszcze , str. 75Summary , str. 94 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu” – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Zakres stosowania – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „działalności nieobjętej zakresem prawa Unii” – Artykuł 4 pkt 7 – Pojęcie „administratora danych” – Komisja ds. petycji parlamentu kraju związkowego państwa członkowskiego – Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą Wyrok TS z 9 lipca 2020 r. w sprawie VQ, C-272/19, ECLI:EU:C:2020:535 , str. 95 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut) Naruszenie prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą a nieprawidłowości w procesie powoływania sędziów Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) , str. 109 III. Trybunał Konstytucyjny 1. Uwagi o wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego z Konstytucją (prof. dr hab. Janusz Trzciński) , str. 1222. Wyrok TK z dnia 10 września 2020 r. (sygn. akt K 13/18) [dot. nakazu zachowania proporcjonalności wkraczania w prawa majątkowe w ustawie o ochronie środowiska] (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki) , str. 126 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka) Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt V CSK 261/17) [dot. kwestii dopuszczalności wytoczenia powództwa o ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za przejęte grunty oraz momentu uzgodnienia wysokości tego odszkodowania] , str. 133 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 21 września 2020 r. (sygn. akt I FPS 1/20) [dot. przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT w przypadku doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej] , str. 1372. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 listopada 2020 r. (sygn. akt II OPS 6/19) [dot. możliwości wydania uchwały na posiedzeniu niejawnym w czasie stanu epidemii COVID-19 oraz mocy wiążącej uchwał NSA wydanych przed wejściem w życie reformy sądownictwa administracyjnego z 2002 r.] , str. 142 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 233/16 [dot. opodatkowania VAT dotacji mających na celu dofi nansowanie ogólnych kosztów działalności] , str. 1482. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt IV SAB/Wr 83/19) [dot. uznania za informację publiczną informacji o przynależności partyjnej funkcjonariusza publicznego] , str. 1513. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 239/19 [dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych na system paneli fotowoltaicznych] , str. 1544. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 2/20 [dot. wymogu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w procedurze nadania statutu sołectwa] , str. 160 VI. Glosy Dr hab. Jacek Chlebny (profesor, Uniwersytet Łódzki)Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Muhammad i Muhamad przeciwko Rumunii (nr 80982/12) [dot. podwyższenia minimalnych gwarancji, których spełnienie jest wymagane w związku z korzystaniem w postępowaniu administracyjnym z materiałów niejawnych] , str. 163Summary , str. 173 Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 908/17 [dot. postępowania podatkowego w sprawie ustalenia adresata obowiązku publicznoprawnego] , str. 175Summary , str. 186 Dr Marek Maliński (adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 119/17) [dot. braku kompetencji sądu administracyjnego do ograniczenia skutków orzeczenia TSUE] , str. 187Summary , str. 196 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (wrzesień – październik 2020 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith) , str. 197 BIBLIOGRAFIA I. RecenzjePrawo finansowe. Wybrane zagadnienia, pod red. Antoniego Hanusza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019 (rec. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka) , str. 203 II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień – październik 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 207

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.