Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 5-6/2022 (104-105) / Dostępność:

168,48 

SKU: 397552 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Table of contents , str. 8 MATERIAŁY Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA UTWORZENIA NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU ADMINISTRACYJNEGO ZORGANIZOWANYCH PRZEZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 25 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU Wystąpienie Prezesa NSA dr. hab. Jacka Chlebnego , str.  11Speech by the President of the Supreme Administrative Court Dr hab. Jacek Chlebny, str. 15 Przemówienie Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, str. 19Speech of the President of the Republic of Poland Dr Andrzej Duda, str. 26 Przemówienie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Marcina Wiącka, str. 33Speech by the Ombudsman Dr hab. Marcin Wiącek, str. 36 Przemówienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Finlandii, Wiceprezesa Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA Europe) Sędziego Kari Kuusiniemi, str. 39Speech of the President of the Supreme Administrative Court of Finland, Vice-president of ACA Europe Judge Kari Kuusiniemi, str. 41 List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, str. 43Letter of the Prime Minister Mateusz Morawiecki, str. 45 List Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzaty Manowskiej, str. 47Letter of the First President of the Supreme Court Dr hab. Małgorzata Manowska, str. 50 List Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzeja Ladzińskiego, str. 53Letter of the Chairman of the National Council of Tax Advisers Andrzej Ladziński, str. 54 List sędzi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłej sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, str. 55Letter of the retired judge of the Constitutional Tribunal, former judge of the Supreme Administrative Court Prof. Teresa Dębowska-Romanowska, str. 56 Sprawozdanie z obchodów (mgr Szczepan Borowski, mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut), str. 59Report on the ceremony, str. . 64 STUDIA ARTYKUŁY Prof. Koen Lenaerts (Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) Dialog między Trybunałem Sprawiedliwości i sądami administracyjnymi państw członkowskich w ogólności a Naczelnym Sądem Administracyjnym w szczególności, str. 71Summary, str. 87 Prof. Koen Lenaerts (President of the Court of Justice of the European Union)Dialogue Between the Court of Justice and the Ad ministrative Courts of the Member States in General and the Naczelny Sąd Administracyjny in Particular, str. 88 Prof. dr hab. Hubert Izdebski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)W stulecie ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (wykład wygłoszony 3 sierpnia 2022 r. w gmachu Akademii Teatralnej w Warszawie na uroczystej sesji inaugurującej obchody stulecia Najwyższego Trybunału Administracyjnego), str. 103 Dr hab. Ryszard Piotrowski (profesor, Uniwersytet Warszawski)Sądownictwo administracyjne w świetle konstytucji marcowej, str. 111Summary, str. 120 Dr hab. Robert Jastrzębski (profesor, Uniwersytet Warszawski)Model sądownictwa administracyjnego w ustawie z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, str. 121Summary  , str.  139 Dr Michał Patryk Sadłowski (Uniwersytet Warszawski)Idea Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Polsce Ludowej  , str.  141Summary  , str.  166 Mgr Krzysztof Zaorski (Naczelny Sąd Administracyjny)Najwyższy Trybunał Administracyjny pod kierownictwem Jana Sawickiego (próba podsumowania)  , str.  167Summary  , str.  183 Profesor Adam Zieliński (1931–2022) – sędzia NSA w stanie spoczynku, Prezes NSA In memoriam (dr hab. Jacek Chlebny)  , str.  185 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 41 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Miejsce – Łańcuch kolejnych transakcji – Błędna kwalifikacja części transakcji – Zasady proporcjonalności i neutralności podatkowej Wyrok TS z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie C-696/20 B., ECLI:EU:C:2022:528  , str.  189 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Brak respektowania zasady domniemania małoletności w stosunku do małoletniego uchodźcy bez opieki, w czasie przed przeprowadzeniem należytej medycznej oceny wieku, zapewnienia warunków detencji odpowiednich dla małoletnich migrantówbez opieki oraz efektywnych środków odwoławczych w powyższym zakresie – naruszeniem gwarancji z art. 3, 8 i 13 Konwencji Wyrok ETPC z dnia 21 lipca w sprawie Darboe i Camara przeciwko Włochom (skarga nr 5797/17)  , str.  199 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt SK 68/19) [dot. niezgodności z Konstytucją art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. b/ Prawa o adwokaturze w zakresie, w jakim pomija osoby wykonujące obowiązki asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]  , str.   205IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)1. Uchwała SN z dnia 24 marca 2022 r. (sygn. akt III CZP 48/22) [dot. niestosowania sankcji nieważności przy nabyciu przez cudzoziemca nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego]  , str.   2112. Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2022 r. (sygn. akt I CNP 35/22) [dot. określenia cech charakterystycznych dla wykazania bezprawności orzeczenia sądowego]  , str.  216 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 21 lutego 2022 (sygn. akt III FPS 2/21) [dot. uznania tzw. dodatniej wartości firmy (goodwill) za prawo majątkowe na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych]  , str.  2192. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 czerwca 2022 r. (sygn. akt I OPS 1/22) [dot. skutków przelewu wierzytelności odszkodowawczej dla sprawy o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie]  , str.  225 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Wa 939/18) [dot. uznania tzw. pasków informacyjnych za materiał prasowy]  , str.  2332. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SAB/Gl 33/20) [dot. bezczynności i przewlekłości organu podatkowego]  , str.   2343. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2022 r. (sygn. akt VI SA/Wa 3079/21) [dot. obowiązku uzyskania zezwolenia na przebudowę drogi]  , str.  2404. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 marca 2022 r. (sygn. akt I SA/Lu 100/22) [dot. statusu producenta rolnego uprawnionego do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego]  , str.  242 VI. GlosyDr hab. Jacek Kaczor (Uniwersytet Wrocławski)Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2021 r. (sygn. akt I OZ 282/21) [dot. braku racjonalności zgłaszania każdej zmiany adresu strony organowi prowadzącemu postępowanie]  , str.  246Summary  , str.   250 KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec – październik 2022 r.) (opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz – Błachut, lic. Maria Poszwińska, dr hab. Anna Rossmanith)  , str.   251 BIBLIOGRAFIAI. RecenzjeRobert Sawuła, Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w stanie wyższej konieczności, Rzeszów 2021, stron 230 (rec. prof. Wojciech Chróścielewski)  , str.   273II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (lipiec – sierpień 2022 r.)  , str.  279Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wrzesień – październik 2022 r.)  , str.   281

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.