Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 4/2022 (103) / Dostępność:

84,24 

SKU: 193578 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I ARTYKUŁY Dr hab. Przemysław Krzykowski (profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) Wpływ modyfi kacji zasady ogólnej prawdy obiektywnej na prawa procesowe wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, str. 9Summary, str. 28 Dr Katarzyna Gębala (starszy asystent sędziego Sądu Najwyższego)Konstytucyjne funkcje Sądu Najwyższego a postępowanie kasacyjne, str. 29Summary, str. 43 Dr Anna Magdalena Żmijewska (radca prawny, członek SKO w Warszawie)Tarcze antykryzysowe a przedawnienie zobowiązań podatkowych, str. 44Summary, str. 61 Mgr Agnieszka Tałasiewicz (doradca podatkowy)Mgr Monika Ruzik (adwokat)Zagadnienie intertemporalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, str. 62Summary, str. 75 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel) 1.Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów – Lot łączony obejmujący dwa etapy – Duże opóźnienie w miejscu docelowym powstałe na drugim etapie tego lotu między dwoma lotniskami położonymi na terenie państwa trzeciego – Ważność owego rozporządzenia w świetle prawa międzynarodowego Wyrok TS z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie C-561/20 Q i in. przeciwko United Airlines Inc., ECLI:EU:C:2022:266, str. 77 2. Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Obywatelstwo Unii – Artykuły 20 i 21 TFUE – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Akt urodzenia wydany przez państwo członkowskie urodzenia dziecka wskazujący dwie matki tego dziecka – Odmowa przeniesienia tego aktu w drodze transkrypcji do krajowego rejestru stanu cywilnego ze strony państwa pochodzenia jednej z tych matek – Transkrypcja tego aktu stanowiąca warunek wydania dokumentów tożsamości – Uregulowanie krajowe tego państwa członkowskiego pochodzenia niedopuszczające rodzicielstwa osób tej samej płci Postanowienie TS z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie C-2/21 Rzecznik Praw Obywatelskich, ECLI:EU:C:2022:502, str. 88II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Maria Jackowska) Naruszenie art. 3 Konwencji przez brak pełnej i aktualnej (ex nunc) oceny ryzyka, na jakie cudzoziemiec byłby narażony w razie wydalenia go do kraju pochodzenia – Obowiązek uwzględnienia przez władze faktu, że skarżący pozostał uchodźcą oraz że zasada non-refoulement miała zastosowanie Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie K.I. przeciwko Francji (skarga nr 5560/19), str. 97 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko  Nowicki)Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2022 r. (sygn. akt K 12/20) [dot. upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego], str. 107 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2022 r. (sygn. akt I KK 171/21) [dot. przypisania odpowiedzialności za wykroczenie wynikającej ze złamania zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, co wymaga uznania, że zakaz ten in concreto spełnia wymogi okreś lone na poziomie konstytucyjnym, konwencyjnym i ustawowym], str. 112 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW) A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 25 kwietnia 2022 r. (sygn. akt II FPS 1/22) [dot. pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym], str. 1232. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OPS 1/21) [dot. odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej], str. 129 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych 1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 25/18) [dot. ustalenia płatnika podatku dochodowego od wygranych w konkursach], str. 1322. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2021 r. (sygn. akt IV SA/Wr 180/21) [dot. doręczenia przez Policję pisma w postępowaniu administracyjnym], str. 1363. Wyrok WSA w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Op 342/21) [dot. opodatkowania zbiorników wodnych podatkiem od nieruchomości], str. 1384. Wyrok WSA w Opolu z dnia 11 stycznia 2022 r. (sygn. akt II SA/Op 448/21) [dot. rokowań poprzedzających wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości], str. 142 VI. GlosyDr hab. Mateusz Błachucki (profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Administracyjnego)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 4535/16) [dot. dopuszczalności zmiany postanowienia o wszczęciu postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego], str. 146Summary, str. 156SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIE Dr hab. Wojciech Morawski (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)Wykorzystanie Komentarza OECD w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie sądów w Republice Czeskiej, str. 157Summary, str. 171 KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (maj–czerwiec 2022 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith), str. 173 BIBLIOGRAFIAI. Recenzje Mateusz Błachucki, Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji), Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2019, stron 688 (rec. prof. dr hab. Karol Kiczka), str. 185II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj–czerwiec 2022 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 189

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.