Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 3-4/2021 (96-97) / Dostępność:

153,00 

SKU: 155077 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I MATERIAŁYZasady ogólne prawa podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych Wstęp: Znaczenie zasad ogólnych dla wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego (sędzia NSA Jan Rudowski, Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego), str. 9Dr hab. Bartosz Wojciechowski (profesor Uniwersytetu Łódzkiego) Teoretycznoprawne założenia roli zasad prawnych w procesie stosowania prawa, str. 19Summary, str. 33Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Sędzia sądu administracyjnego a zasada sprawiedliwości podatkowej, str. 34Summary, str. 53Dr hab. Artur Mudrecki (profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) Zasada legalizmu – czy tylko zasada postępowania podatkowego?, str. 54Summary, str. 62Sędzia WSA Sylwester Golec (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) Zasada proporcjonalności jako podstawa orzeczenia sądu administracyjnego w sprawiedotyczącej zobowiązań podatkowych, str. 63Summary, str. 85Dr Stanisław Bogucki (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji, str. 86Summary, str. 102Sędzia WSA Wojciech Stachurski (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku)Znaczenie procesowe zasady prawdy obiektywnej w kształtowaniu ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym, str. 103Summary, str. 113Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) Ograniczenia w realizacji zasady prawdy obiektywnej z uwagi na sprzeczność dowodu z prawem, str. 114Summary, str. 127Dr hab.Agnieszka Krawczyk (profesor Uniwersytetu Łódzkiego)Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym oraz sądowaocena tego naruszenia, str. 128Summary, str. 137Dr hab. Andrzej Niezgoda (adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Sądowa kontrola decyzji organów podatkowych w sprawach ulg opartych na uznaniu administracyjnym, str. 138Summary, str. 150Sędzia NSA Bogusław Dauter (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)Instytucje procesowe zapewniające realizację zasady przekonywania stron, str. 152Summary, str. 162Sędzia NSA Adam Bącal (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)Mgr Joanna Tararuj-Młynik (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)Zasada zaufania i zasada ochrony uprawnionych oczekiwań w prawie podatkowym, str. 163Summary, str. 171Mgr Joanna Tararuj-Młynik (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)Podstawowe zasady VAT – znaczenie praktyczne dla wykładni przepisów, str. 172Summary, str. 191Sędzia WSA Włodzimierz Gurba (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)Sposób ujęcia zasad ogólnych prawa podatkowego w projekcie nowej Ordynacji podatkowe, str. 192Summary, str. 210ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. AndrzejWróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka wizowa– Konwencja wykonawcza do układu z Schengen – Artykuł 21 ust. 2a – Karta prawpodstawowych – Artykuł 47 – Prawo do skutecznego środka prawnego – Odmowawydania przez konsula wizy długoterminowej – Obowiązek zagwarantowania przezpaństwo członkowskie środka prawnego przed sądem od decyzji o odmowie wydaniatakiej wizyWyrok TS z 10 marca 2021 r. w sprawie C-949/19 M.A., ECLI:EU:C:2021:186, str. 211II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: dr Agnieszka Wilk-Ilewicz)Nadzór niezależnego organu sądowego jako warunek skuteczności ochrony przedarbitralnością ze strony władzy wykonawczej Wyrok ETPC z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie Bilgen przeciwko Turcji (skarga nr 1571/07), str. 220III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt SK 12/20) [dot. prawa do sądu], str. 232IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 5 listopada 2020 r. (sygn. akt II CSK 808/18) [dot. wpływu złożenia skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję stwierdzającą nieważność decyzji wydanej z naruszeniem prawa na bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego], str. 239V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjneA. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21)[dot. kwalifikacji przychodów z najmu na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych], str. 243B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)1. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 747/17) [dot.kary porządkowej za niestawiennictwo świadka w postępowaniu podatkowym], str. 2502. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt III SA/Lu 354/19)[dot. kary pieniężnej za zakłócanie prawidłowego funkcjonowania tachografu], str. 2523. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt I SA/Wa, str. 2544. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 757/19) [dot. warunków zwolnienia gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków z podatku od nieruchomości], str. 2585. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 196/20)[dot. kontroli legalności statutu sołectwa], str. 260KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r.)(opracowała: dr hab. Anna Rossmanith), str. 267BIBLIOGRAFIA(opracowała: mgr Marta Jaszczuk)Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego(listopad–grudzień 2020 r.), str. 279Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego(styczeń–luty 2021 r.), str. . 286Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego(marzec–kwiecień 2021 r.), str.295

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.