Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 3/2022 (102) / Dostępność:

84,24 

SKU: 190842 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Table of contents, str. 6 STUDIA I ARTYKUŁY Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki) W kwestii dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności organu administracji już po wydaniu w sprawie decyzji administracyjnej, str. 9Summary, str. 23 Dr Piotr Janiak (adiunkt, Uniwersytet Wrocławski)Obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej w dobie pandemii COVID-19, str. 25Summary, str. 38 Mgr Maciej Mączyński (doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Prawne konsekwencje stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego przez sąd administracyjny, str. 39Summary, str. 55 Mgr Kacper Kanka (doradca podatkowy)Rozróżnienie pomiędzy opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego a stanowiskiem wnioskodawcy co do ich oceny prawnej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, str. 57Summary, str. 74 VARIA Dr Karolina Muzyczka (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa)Prawo do sądu w sprawach administracyjnych, str. 75Summary, str. 85 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. dr hab. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka w dziedzinie azylu – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuł 33 ust. 2 lit. a/ – Niedopuszczalność wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym państwie członkowskim przez obywatela państwa trzeciego, który uzyskał status uchodźcy w innym państwie członkowskim, podczas gdy małoletnie dziecko tego obywatela, objęte ochroną uzupełniającą, przebywa w pierwszym państwie członkowskim – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 7 – Prawo do poszanowania życia rodzinnego – Artykuł 24 – Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka – Brak naruszenia art. 7 i 24 Karty praw podstawowych z powodu niedopuszczalności wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2011/95/UE – Artykuł 23 ust. 2 – Spoczywający na państwach członkowskich obowiązek zapewnienia utrzymania jedności rodziny beneficjentów ochrony międzynarodowej Wyrok TS z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie C-483/20 XXXX, ECLI:EU:C:2022:103, str. 87 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Obligatoryjne szczepienie dzieci nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego gwarantowanego art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie Vavřička i inni przeciwko Republice Czeskiej (skargi nr 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15), str. 98 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Postanowienie TK z dnia 16 marca 2022 r. (sygn. akt SK 45/19) [dot. umorzenia postępowania zainicjowanego skargą konstytucyjną o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów uniemożliwiających dochodzenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN], str. 107 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka) Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2022 r. (sygn. akt III CZP 72/22) [dot. decyzji stwierdzającej nieważność decyzji reprywatyzacyjnej], str. 111 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjneA. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. (sygn. akt I FPS 4/21) [dot. skutków prawnych doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności stronie, która ustanowiła pełnomocnika], str. 1172. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. (sygn. akt II OPS 1/21) [dot. niedopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesionej po zakończeniu tego postępowania], str. 121B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)1. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. (sygn. akt II SAB/Ke 28/20) [dot. odmowy udostępnienia „dokumentu wewnętrznego” w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej], str. 1272. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1087/20) [dot. opłaty dodatkowej za rażące naruszenie warunków koncesji górniczej], str. 1293. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 października 2020 r. (sygn. akt III SAB/Gl 165/20) [dot. obowiązku udostępnienia informacji publicznej przez okręgową izbę lekarską], str. 1304. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 810/20) [dot. zakresu umocowania pełnomocnika w postępowaniu podatkowym], str. 132 VI. GlosyDr hab. Wojciech Sawczyn (profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. akt II OSK 246/21) [dot. sprzeciwu od decyzji], str. 136KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec–kwiecień 2022 r.) (opracowała dr hab. Anna Rossmanith), str. 145 BIBLIOGRAFIA Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego(marzec–kwiecień 2022 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa), str. 153 SPROSTOWANIE, str. 157

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.