Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 2/2024

Original price was: 125,00 zł.Current price is: 93,75 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

Table of contents, str. 6STUDIA I ARTYKUŁYProf. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Czy organ administracji powinien być uprawniony do żądania rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie?, str. 9Summary, str. 22Dr Maciej Kobak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie,  sędzia WSA w Rzeszowie)Sędzia sądu administracyjnego jako przedstawiciel Narodu, str. 23Summary, str. 38Dr Łukasz Pajor (Uniwersytet Łódzki)Solidarność zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości.Wybrane zagadnienia, str. 39Summary, str. 52Mgr Kamil Krauschar (Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie)Prawnofi nansowe instrumenty postępowania jednostek samorządu terytorialnego z dziką zwierzyną przebywającą na terenie zurbanizowanym (poza obszarem jej naturalnego bytowania), str. 53Summary, str. 70Tadeusz Łopaciuk (1932–2024) – sędzia NSA w stanie spoczynku In memoriam(Prezes NSA Jacek Chlebny), str. 73VARIASprawozdanie z trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego (2023 r.) (dr hab. Michał Kowalski, Jarosław Czarnota), str. 75ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuł 33 ust. 2 lit. d/ i art. 40 ust. 2 i 3 – Kolejny wniosek – Przesłanki odrzucenia takiego wniosku jako niedopuszczalnego – Pojęcie „nowego elementu lub ustalenia” – Wyrok Trybunału dotyczący kwestii wykładni prawa Unii – Artykuł 46 – Prawo do skutecznego środka zaskarżenia –Właściwość sądu krajowego do orzekania co do istoty takiego wniosku w wypadku niezgodności z prawem decyzji o odrzuceniu wniosku jako niedopuszczalnego – Gwarancje proceduralne – Artykuł 14 ust. 2 Wyrok TS z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie C-216/22 A.A., ECLI:EU:C:2024:122 , str. 77II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Przemysław Florjanowicz-Błachut)Odrzucenie wniosków o łączenie rodzin ze względu na niespełnienie wymogu niezależności fi nansowej tymczasowo przyjętych uchodźców obawiających się prześladowań z powodu nielegalnego opuszczenia kraju pochodzenia.Wyrok ETPC z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie B.F. i inni przeciwko Szwajcarii (skargi nr 13258/18, 15500/18, 57303/18 i 9078/20), str. 93III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2023 r. (sygn. akt P 20/19) [dot. braku zapewnienia ustawowych podstaw dochodzenia odszkodowania przez podmioty zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy], str. 101IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Postanowienie SN z dnia 14 listopada 2023 r. (sygn. akt I CSK 5504/22) [dot. biegu zasiedzenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość, która do27 maja 1990 r. była przedmiotem włas ności państwowej i z tym dniem z mocy prawa stała się mieniem komunalnym] , str. 105V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 11 stycznia 2024 r. (sygn. akt I OPS 3/22) [dot. przesłanek uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej], str. 109B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2110/19) [dot. uznania rzeczoznawcy samochodowego za osobę pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej], str. 1162. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wr 553/21) [dot. zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej], str. 1183. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 września 2023 r. (sygn. akt I SA/Wr 128/23) [dot. warunków skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w PIT], str. 1204. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Gd 134/23) [dot. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego], str. 1265. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Wr 198/23) [dot. prawa do skargi na postanowienie o odmowie wypłaty z zajętego rachunku bankowego], str. 1266. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 500/23) [dot. skutków braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego po zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania budynku], str. 130VI. GlosyProf. dr hab. Aleksander Lipiński (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2023 r. (sygn. akt II OSK 682/23) [dot. zakazu regulacji przez gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego spraw należących do kompetencji innych organów administracji, w tym dotyczących sposobu powadzenia eksploatacji górniczej], str. 134Summary, str. 141Prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Student Karol Maćkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt III OSK 1909/21) [dot. udziału organizacji społecznej oraz organizacji ekologicznej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa], str. 142Summary, str. 151KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń–luty 2024 r.) (opracowanie: Małgorzata Szyszkowska, Maria Poszwińska, Marta Szustkiewicz), str. 153BIBLIOGRAFIAI. RecenzjeRegulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – zagadnienia wybrane, red. Marek Szewczyk, Ewa Szewczyk, Lucyna Staniszewska, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022, stron 144(rec. prof. dr hab. Zbigniew R. Kmiecik), str. 161II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (styczeń–luty 2024 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa), str. 170

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202402

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights