Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 1-2/2021 (94-95) / Dostępność:

153,00 

SKU: 149987 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

WSTĘP (prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski) …………………………………………………………………….. 9 INTRODUCTION …………………………………………………………………………………………………………. 11 STUDIA I ARTYKUŁY / STUDIES AND PAPERS Dr hab. Jacek Chlebny (profesor, Uniwersytet Łódzki)Prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Ewolucja ustrojowa i kompetencyjna sądownictwa administracyjnego ………………………… 13The systemic and competence evolution of the administrative courts system ……………….. 37 Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Od odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do samodzielnej regulacji procesowej postępowania przed sądami administracyjnymi …………………………. 63From mutatis mutandis (as appropriate) application of the Administrative Proceedings Code to separate procedural regulation of proceedings before administrative courts ….. 78 Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki)Gwarancje proceduralne jednostki w postępowaniu sądowoadministracyjnym – kierunki rozwoju …………………………………………………………………………………………………………………. 94Procedural guarantees of the individual in administrative court proceedings – directions of development ………………………………………………………………………………………. 109 Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)Sąd administracyjny jako sąd konstytucyjny ………………………………………………………………. 124Administrative court as a constitutional court ……………………………………………………………. 139 Dr Piotr Wróbel (adiunkt, Politechnika Warszawska)Dialog sądów administracyjnych z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ……… 154Dialogue of administrative courts with the Court of Justice of the European Union ………. 175 Dr Marcin Szwed (Uniwersytet Warszawski)Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ……………………………………………………………………………………………………………… 196Dialogue between the Supreme Administrative Court and the European Court of Human Rights ……………………………………………………………………………………………………………………. 216 Dr hab. Marcin Wiącek (profesor, Uniwersytet Warszawski)Dialog między sądami administracyjnymi a Trybunałem Konstytucyjnym …………………… 236Dialogue between administrative courts and the Constitutional Court ………………………… 249 Prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Dr hab. Wojciech Sawczyn (profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Sędzia Jerzy Siegień (Naczelny Sąd Administracyjny)Mechanizmy zapewniające jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych …………… 263Mechanisms to ensure uniformity of judicial decisions of administrative courts ………….. 273 Sędzia Sylwester Marciniak (Naczelny Sąd Administracyjny)Dr Michał Szwast (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)Znaczenie informacji publicznej dla ochrony praw jednostki w orzecznictwie sądów administracyjnych …………………………………………………………………………………………………. 284The importance of public information for the protection of individual rights in the case-law of administrative courts ……………………………………………………………………………. 301 ORZECZNICTWO / CASE-LAW WYBRANE ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SELECTED CASE-LAW OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT(opracował/prepared by dr hab. Marcin Wiącek) 1. Uchwały / ResolutionsUchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 16 grudnia 2013 r. (sygn. akt II OPS 2/13) [dot. przepisów intertemporalnych odnoszących się do legalizacji samowoli budowlanej] ………. 319Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 16 December 2013 (Case No. II OPS 2/13) [regarding interim provisions concerning the legalisation of illegal construction] ………………………………………………………………………………. 324 2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13) [dot. opodatkowania VAT gminnych jednostek budżetowych] ……………………………………………. 331Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 24 June 2013 (Case No. I FPS 1/13) [regarding VAT taxation of municipal budgetary entities] ………………………………………………………………………………………………………………….. 334 3. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 7/13) [dot. żądania udostępnienia akt postępowania przygotowawczego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej] …………………………………………………………………………………………… 339Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 09 December 2013 (Case No. I OPS 7/13) [regarding a request for access to case fi les of preparatory proceedings under the Access to Public Information Act] …………………………………. 343 4. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 10 grudnia 2009 r. (sygn. akt II OPS 3/09) [dot. opłaty planistycznej w przypadku darowizny nieruchomości] ………………… 347Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 10 December 2009 (Case No. II OPS 3/09) [regarding the zoning change fee in case of donation of a real property] ………………………………………………………………………………………… 350 5. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. (sygn. akt I FPS 5/17) [dot. przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku uchylenia decyzji podatkowej] …………………………………………………………………………………….. 354Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 26 February 2018 (Case No. I FPS 5/17) [regarding interruption of the limitation period of tax liability when a tax decision is revoked] ……………………………………………………………….. 358 6. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listopada 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/14) [dot. okreś lenia przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie] ……………………………………………………………………………………………………………. 364Resolution of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 17 November 2014 (Case No. II FPS 4/14) [regarding determination of revenue from disposal of a real property on the basis of a life estate contract] ………………………………………….. 368 Wyroki Izby Ogólnoadministracyjnej / Judgments of the General Administrative Chamber 7. Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2008 r. (sygn. akt II OSK 38/07) [dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] ………………………………………………………………………………………… 374Judgment of the Supreme Administrative Court of 19 February 2008 (Case No. II OSK 38/07) [regarding the location of a public purpose investment] ………………………………. 376 8. Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. (sygn. akt I OSK 2130/11) [dot. uznania ekspertyz sporządzanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP za informację publiczną] ……………………. 378Judgment of the Supreme Administrative Court of 27 January 2012 (Case No. I OSK 2130/11) [regarding recognition of expert reports commissioned by the Chancellery of the President of the Republic of Poland as public information] …………………………………………… 381 9. Wyrok NSA z dnia 5 września 2013 r. (sygn. akt II OSK 858/12) [dot. odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony] ………………………………………. 386Judgment of the Supreme Administrative Court of 05 September 2013 (Case No. II OSK 858/12) [regarding refusal to grant a residence permit for a fi xed period to a foreigner] 390 10. Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II OSK 694/17) [dot. skutków niewykonania przez ustawodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego] ……………………………. 395Judgment of the Supreme Administrative Court of 20 February 2019 (Case No. II OSK 694/17) [regarding the consequences of failure to implement the judgment of the Constitutional Tribunal by the legislator] ……………………………………………………………………… 397 11. Wyrok NSA z dnia 30 maja 2019 r. (sygn. akt II OSK 867/19) [dot. odmowy wydania wizy Schengen] ……………………………………………………………………………………………………………….. 401Judgment of the Supreme Administrative Court of 30 May 2019 (Case No. II OSK 867/19) [regarding the refusal of a Schengen visa] ……………………………………………….. 405 12. Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. (sygn. akt I OSK 4282/18) [dot. udostępnienia wykazu sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa] ……………………… 409Judgment of the Supreme Administrative Court of 28 June 2019 (Case No. I OSK 4282/18) [regarding the disclosure of the list of judges supporting candidates for the National Council of the Judiciary] ……………………………………………………………………………….. 414 Wyroki Izby Finansowej / Judgments of the Financial Chamber 13. Wyrok NSA z dnia 27 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 311/15) [dot. stosowania defi nicji zawartych w Prawie budowlanym na potrzeby podatku od nieruchomości] …………………………. 420Judgment of the Supreme Administrative Court of 27 March 2017 (Case No. II FSK 311/15) [regarding the application of defi nitions contained in the Construction Law for real property tax purposes] …………………………………………………………………………………………. 423 14. Wyrok NSA z dnia 29 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1502/16) [dot. stosowania defi nicji zawartych w Prawie budowlanym na potrzeby podatku od nieruchomości] …………………………. 428Judgment of the Supreme Administrative Court of 29 May 2018 (Case No. II FSK 1502/16) [regarding the application of defi nitions contained in the Construction Law for real property tax purposes] ……………………………………………………………………………………. 431 15. Wyrok NSA z dnia 11 października 2018 r. (sygn. akt I FSK 1865/16) [dot. oszustwa polegającego na tzw. karuzeli podatkowej] ……………………………………………………………………. 435Judgment of the Supreme Administrative Court of 11 October 2018 (Case No. I FSK 1865/16) [regarding the so-called carousel fraud] …………………………………………………. 440 16. Wyrok składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2983/17) [dot. opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości] …………………………………………………………………………………………………….. 446Judgment of the judge panel of seven judges of the Supreme Administrative Court of 22 October 2018 (Case No. II FSK 2983/17) [regarding a real property taxation of wind power plants] …………………………………………………………………………………………………………… 454 Wyroki Izby Gospodarczej / Judgments of the Commercial Chamber 17. Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r. (sygn. akt II GSK 365/07) [dot. koncesji na wydobywanie kopalin] ………………………………………………………………………………………….. 463Judgment of the Supreme Administrative Court of 18 June 2008 (Case No. II GSK 365/07) [regarding concessions for the extraction of minerals] ………………………………. 467 18. Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt II GSK 2269/13) [dot. zakazu reklamy aptek] …………………………………………………………………………………………………………………….. 472Judgment of the Supreme Administrative Court of 14 January 2015 (Case No. II GSK 2269/13) [regarding the ban on advertising of pharmacies] …………………………………… 475 19. Wyrok NSA z dnia 6 października 2016 r. (sygn. akt II GSK 2765/16) [dot. refundacji leków] …………………………………………………………………………………………………………………….. 479Judgment of the Supreme Administrative Court of 06 October 2016 (Case No. II GSK 2765/16) [regarding medicines reimbursement] ………………………………………………….. 481 20. Wyrok NSA z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt II GSK 2214/15) [dot. obowiązku rejestrowania działalności kierowcy] …………………………………………………………………………… 483Judgment of the Supreme Administrative Court of 09 May 2017 (Case No. II GSK 2214/15) [regarding the obligation to record of the activity of drivers] …………………….. 484 21. Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt II GSK 5335/16) [dot. kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia] …………………………………………………. 487Judgment of the Supreme Administrative Court of 12 June 2019 (Case No. II GSK 5335/16) [regarding a fi nancial penalty for driving a ‘non-standard’ vehicle without a permit] …………………………………………………………………………………………………………………. 491 Lista recenzentów współpracujących w 2020 r. z Redakcją „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” / List of reviewers working for the Editorial of ”Scientifi cBulletin of the Administrative Courts” in 2020 …………………………………………………………….. 495 Skorowidz „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” za 2020 r. (opracowała Maria Poszwińska) (wkładka) Index of ”Scientifi c Bulletin of the Administrative Courts” for 2020 (prepared by Maria Poszwińska) (insert)

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.