Promocja!

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz

223,20 

Agnieszka Matusiak, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

SKU: 21131 Kategorie: ,

Opis

„Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz” to kompleksowe omówienie 18 aktów wykonawczych dotyczących szczegółowych rozwiązań z zakresu Prawa zamówień publicznych, autorstwa Marzeny Jaworskiej (red.), D. Grześkowiak-Stojek, Julii Jarnickiej i Agnieszki Matusiak. Publikacja ta stanowi efekt wieloletnich doświadczeń zawodowych autorek w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, którego przepisy mogą być prawidłowo rozumiane i interpretowane jedynie łącznie z odpowiednią wykładnią przepisów wykonawczych.
Autorki, w sposób jasny i czytelny, omawiają m.in.:

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2463),
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2276),
obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M.P. z 2021 r. poz. 615),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 525),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 381),
obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r. poz. 1177),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2397),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2406),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362),
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434),
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. z 2020 r. poz. 2460).

Zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i praktycznych wskazówek dotyczących stosowania komentowanych przepisów. Autorki w niezbędnym zakresie uwzględniają również poglądy wyrażane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądu zamówień publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej, a także opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.
Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych regulują różnorodną materię – m.in. dotyczącą:

wszczynania postępowania,
kwalifikacji podmiotowej wykonawców,
obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z potwierdzaniem przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zasad rządzących postępowaniem odwoławczym oraz zasądzaniem kosztów tego postępowania,
sporządzania dokumentacji projektowej,
opisu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego służących do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz metod kalkulacji kosztów cyklu życia budynków.

Sformułowane w nich przepisy stosowane są zatem nie tylko przez typowych uczestników procesu udzielania zamówień publicznych oraz ich kadrę, ale też przez architektów i kosztorysantów zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę każdej publicznej inwestycji, a także w ofertowanie.
Komentarz jest więc adresowany do szerokiego grona uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi kosztorysowania i opracowywania dokumentacji projektowej, usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, a także wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 1300 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

748

ISBN

978-83-8291-084-1

Rok publikacji

2022-12-13

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.