Promocja!

VAT. Komentarz / (Dostępny)

239,20 

Tomasz Michalik

SKU: 19123 Kategoria:

Najszerszy na rynku komentarz do ustawy o VAT!
Komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wyjaśniający praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
zasad wymiaru i poboru podatku;
bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w 2020 r. dotyczą:

składania deklaracji podatkowych dotyczących importu towarów;
zgłoszenia celnego przez przedstawiciela;
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
zwrotu różnicy podatku byłych wspólników;
produktów rolnych i usług rolniczych;
wprowadzenia tzw. białej listy podatników VAT;
likwidacji obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT;
zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych;
pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów wierzytelność handlową;
sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Ostatnie zmiany wynikają m.in. z:

ustawy z 7.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747 ze zm.) i dotyczą odroczenia powrotu do 22% i 7% stawek VAT; zmiana weszła w życie: 9.10.2020 r.;
ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419), która wprowadza rozwiązania odnoszące się do uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT), do rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług (zmiany precyzują m.in. wykaz podatników VAT, nowy Jednolity Plik Kontrolny (JPK) VAT, mechanizm podzielonej płatności) oraz do zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); zmiany częściowo weszły w życie 1.1.2021 r. oraz wejdą w życie 1.6.2021 r. i 1.1.2022 r.;
ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) i dotyczą doręczeń w procedurach podatkowych oraz mają na celu uwzględnienie komunikacji przy użyciu ustandaryzowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a także publicznej usługi hybrydowej jako elementu uzupełniającego; zmiana wejdzie w życie 1.7.2021 r.

Dodatkowo, w publikacji Autor odnosi się do planowanych zmian, spowodowanych implementacją dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 i dopełnieniem transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822, a także dotyczących:

ujednolicenia postępowania w sprawie należności celnych i podatkowych – ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 833);
przesunięcia terminu (ze względu na pandemię COIVD-19) wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników – ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Druk sejmowy IX kadencji Nr 873);
zwolnienia od podatku dostawy towarów i usług świadczonych przez spółdzielnie uczniowskie (Druk sejmowy IX kadencji Nr 901);
uproszczenia obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez Internet) konsumentom końcowym oraz gwarancji prawidłowości płacenia podatku od towarów i usług od takich dostaw na rzecz państwa członkowskiego nabywcy lub usługobiorcy zgodnie z zasadą opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia – ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UC60). Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce obejmą:

zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich,
rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną,
wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS (tzw. Import One Stop Shop),
jeżeli nie jest stosowany IOSS (a mógłby być), dostępny będzie mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej);

możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych, w odniesieniu do których stosowany będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF) – ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD159). >Główne rozwiązania:

charakter fakultatywny stosowania faktur ustrukturyzowanych,
wymagana akceptacja odbiorcy stosowania faktur ustrukturyzowanych,
przyczynienie się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, lecz także uproszczenia procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami.

Zmiany te mają znaczenie praktyczne ze względu na:

zmniejszenie obciążeń regulacyjnych mających charakter administracyjny;
harmonizację i uproszczenie przepisów w systemie podatku od wartości dodanej odnoszących się do opodatkowania handlu między państwami członkowskimi;
uproszczenie rozliczania podatku VAT;
minimalizację zagrożeń wpływających na sytuację gospodarczą związanych z rozprzestrzenianiem COVID-19;
wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów;
wprowadzenie pakietu Slim VAT;
zwiększenie efektywności poboru VAT.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST;
biegłych rewidentów;
pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS);
pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych;
sędziów sądów administracyjnych;
radców prawnych i adwokatów;
podatników VAT, w tym „małych podatników”.

Waga 2300 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8198-446-1

Liczba stron

2020

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights