Promocja!

Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)

263,20 

Anna Zbiegień-Turzańska, UW, Bogusław Lackoroński, Jędrzej M. Kondek, Konrad Osajda LL.M., Mateusz Grochowski, Michał Raczkowski, Paweł Księżak, prof. UŁ , Paweł Popardowski, Przemysław Mikłaszewicz, Przemysław Sobolewski, Rafał Morek, Witold Borysiak, Łukasz Żelechowski

Opis

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.3.2017 r. oraz stan literatury i judykatury na koniec 2016 r.

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
Najnowsze zmiany legislacyjne
Precyzyjna nawigacja wewnętrzna

wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć,
szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań,
szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach

Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień – argumenty do obrony własnych racji

najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie,
gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

Systemowe ujęcie tematu – obszerne opracowanie

część ogólna KC
przepisy wprowadzające KC (art. 1–125 KC, art. I–LXV PWKC).
przepisy o formie aktu notarialnego z Prawa o notariacie – art. 79–95, 96–99 PrNot.

Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmarłego), osoby prawne (w tym Skarb Państwa – jedyny podmiot, któremu osobowość prawną nadaje bezpośrednio KC), przedsiębiorcy i ich oznaczenia (prawo firmowe), mienie (pojęcia rzeczy, a zwłaszcza nieruchomości, a także ich części składowych i przynależności, a także pożytków przynoszonych przez rzeczy, oraz urządzeń przesyłowych), przedsiębiorstwo jako szczególny przedmiot obrotu, czynności prawne (a zwłaszcza kontrowersyjne i niezwykle istotne kwestie, budzące wiele problemów w praktyce, jak zawarcie umowy, forma czynności prawnej (i konsekwencje jej niedochowania), oświadczenia woli (moment złożenia, wady), sankcje wadliwych czynności prawnych), warunek, przedstawicielstwo (a w szczególności analiza niezwykle istotnych instytucji prawnych pełnomocnictwa i prokury), termin i przedawnienie roszczeń (z uwzględnieniem m.in. sposobu obliczania terminów, różnic między terminami zawitymi a terminami przedawnienia, okoliczności powodujących zawieszenie czy przerwanie biegu przedawnienia) oraz przepisy wprowadzające KC (prawo intertemporalne, przesądzające o zastosowaniu starego lub nowego prawa w razie jego zmiany – kwestie o dużej praktycznej doniosłości wobec częstych zmian prawa prywatnego). Autorzy omawiają także uregulowanie dotyczące jednej z niezwykle ważnych form czynności prawnych – formy aktu notarialnego zawarte w Prawie o notariacie.
Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.
Publikacja zawiera także skomentowane ostatnio uchwalone zmiany, wynikające m.in. z

ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) dotyczących uregulowania reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania osobowej spółki handlowej,
ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) określające warunki, jakie powinny być spełnione do złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej,
ustawę z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych

 2) planowanych zmian wynikających m.in. z:

projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu ,,Konstytucji Biznesu”dotyczących prokury udzielonej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Prokury będzie mógł udzielić przedsiębiorca podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawdotyczących m.in. m.in. wprowadzenie nowego przepisu – art. 421 § 1 KC. Zgodnie z nim ustanowienie kuratora będzie skutkowało wygaśnięciem prokury, a jednocześnie, zgodnie z projektowanym art. 421 § 2 KC, w okresie kurateli nie będzie możliwe ustanowienie prokury.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.
Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

Informacje dodatkowe

Waga 1877 g
Wymiary 155 × 235 mm
Dostępność

Dostępny

ISBN

978-83-255-9112-0

Liczba stron

1260

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.