Promocja!

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

143,20 

Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak, Bernadeta Dziedziak, Dorota Pudło-Żylińska, Elżbieta Dworak, Justyna Kisielewska, Katarzyna Trzpioła, Lucyna Kuśnierz, Maciej Woźniak, Marcin Nagórek, Małgorzata Wojtczak, Mieczysława Cellary, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Zuzanna Sieradzka

Opis

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych.
Książka wyjaśnia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego występującego w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144), które weszło w życie 22.1.2022 r., czyli ma już zastosowanie do sprawozdań miesięcznych i kwartalnych za 2022 r.
W wyniku wejścia w życie nowego rozporządzenia zmieniono wzory niektórych sprawozdań (np. Rb-27S – zmiana wzoru poprzez likwidację kolumny „dochody otrzymane”, Rb-30S – zmiana wzoru). W zakresie instrukcji sporządzania sprawozdań dokonano zmian do sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP. Ważną zmianą jest również ta, że obecnie sprawozdania budżetowe przekazuje się również do GUS.
Ponadto wprowadzono elektronizację sprawozdawczości budżetowej JST oraz ich jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu JST sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego. Sporządzanie sprawozdań w formie elektronicznej po raz pierwszy ma jednak zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2023 r. oraz do sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.
Do sprawozdań i korekt sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2021, z wyjątkiem rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S stosuje się przepisy dotychczasowe. Warto pamiętać, że nowe rozporządzenie stosuje się do rocznego sprawozdania Rb-PDP oraz Rb-27S za rok 2021 oraz korekt tych sprawozdania za rok 2021.
Poradnik zawiera:

Omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie,
60 stron szczegółowego omówienia zasad sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS,
Wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
Ponad 170 zaktualizowanych odpowiedzi na pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe, w tym 40 nowych odpowiedzi, których nie było w wydaniu z 2021 r.,
Wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
Wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
Wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
Przedstawienie powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
Aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
Terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdują się wyjaśnienia dotyczące m.in.

czy w skutkach finansowych zwolnień wynikających z uchwał organów stanowiących JST można wykazać wartości ujemne,
jak w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać należność główną i należności uboczne od umorzonych lub rozłożonych na raty zaległości w spłacie należności,
czy koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać w chwili przypisu, czy w chwili wpływu środków,
czy należności dochodzone na drodze sądowej, których dłużnik nie kwestionuje, ale zwleka z ich zapłatą są należnościami bezspornymi czy należnościami spornymi? Jak wykazać je w sprawozdaniu Rb-27S,
jak wykazywać należności, które zostały skierowane do SKO? Czy należy je uznać za sporne? W których kolumnach należny je wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S,
czy należność pozostała do zapłaty, skierowaną na drogę postępowania sądowego należy wykazać w sprawozdaniu Rb 27S, dopiero po uzyskaniu wyroku,
czy w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym za I kwartał 2022 roku należy ujmować w kolumnie 5 „należności” kwotę rozłożonych na raty odsetek? Czy traktować kwotę odsetek jako uboczne i mają być przypisane w momencie wpłaty,
czy zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)”,
czy środki z RFIL są dochodami budżetu JST i jak je zaprezentować w sprawozdaniach budżetowych (Rb-27S, Rb-ST),
czy lokaty założone przez JST ze środków RFIL, które występowały na koniec roku budżetowego, należy wykazać w sprawozdaniu Rb-ST,
czy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewydatkowane do końca roku są wykazywane w sprawozdaniu Rb-ST i w jakich pozycjach,
czy i kiedy w sprawozdaniu Rb-NDS należy wykazać przychody z tytułu zobowiązań dłużnych przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
jak należy prezentować w sprawozdaniu Rb-NDS niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym środki pieniężne rozliczone w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,
jakie jest powiązanie między danymi w zakresie wykonania przychodów w rocznym sprawozdaniu Rb-NDS a takimi danymi w sprawozdaniu za I kwartał roku następnego.

Informacje dodatkowe

Waga 700 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

496

ISBN

978-83-8291-045-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.