Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 9/2019 341 / Dostępność:

54,00 

SKU: 118758 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Hanna Filipczyk Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe str. 18 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiUchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Dominik J. Gajewski, Adam OlczykCzy unikanie i uchylanie się od opodatkowania jest wciąż wyzwaniem dla Polski? Konferencja naukowa Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, 23.10.2019 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawiestr. 6 Agnieszka FranczakII Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo Podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – relacjastr. 7 PRAKTYKA ZAWODOWA Edyta Ślepowrońska Forma złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej str. 11 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia KociakOpodatkowanie podatkiem od towarów i usług wyrobów leczniczych i medycznychstr. 16 PODATKI Małgorzata Militz Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega str. 26Maciej Wiśniewski Czasowy częściowy brak efektywnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i należności uzyskiwanych przez nierezydentów podatku dochodowego od osób prawnych str. 34 CENY TRANSFEROWE Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi str. 41 ORDYNACJA PODATKOWA Stefan Babiarz Ustroje majątkowe małżeńskie w Ordynacji podatkowej str. 51 ORZECZNICTWO Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 61 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 63 Prenumerata PP str. 64 dr hab. Hanna Filipczyk Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe Celem artykułu jest wyjaśnienie treści i wykazanie zasadności przyjęcia zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowe. Ustanowienie zakazu postulowała Komisja Kodyfi kacja Ogólnego Prawa Podatkowego – dalej KKOPP – w projekcie Ordynacji podatkowej. Początek strony Edyta Ślepowrońska Forma złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej W artykule omówiono problematykę skorzystania z ulgi meldunkowej przez podatników. Przedstawiono orzecznictwo sądów administracyjnych, które na przestrzeni lat zmieniało się w zakresie spełnienia warunków co do formy złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ważnym aspektem poczynionych rozważań jest analiza możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w formie zapisu o zameldowaniu w akcie notarialnym złożonym przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego bez składania oświadczenia przez samego podatnika. Początek strony Małgorzata Militz Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega Wydany 15.05.2019 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-235/18, Vega – z pozoru marginalny (w składzie trzech sędziów, bez uprzedniej opinii rzecznika generalnego), wywołał ożywioną dyskusję praktycznie w całej Unii Europejskiej, dotyczącą kwalifi kowania dla potrzeb VAT sprzedaży paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych. W ocenie autorki ostatnimi laty TS nie wydał tak ważnego wyroku, który może mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą dla dużej rzeszy przedsiębiorstw w UE. Kwestią zasadniczą jest określenie, czy tezy w nim zawarte mogą być odniesione wyłącznie do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia, czy jest to stanowisko uniwersalne, odnoszące się do większości tego rodzaju transakcji. W artykule przedstawiono dotychczasowy sposób rozliczeń w VAT z użyciem kart paliwowych, stanowisko TS w tej kwestii oraz zaprezentowano możliwy sposób rozwiązania swoistego węzła gordyjskiego, jaki powstał po tym wyroku. Początek strony Maciej Wiśniewski Czasowy częściowy brak efektywnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i należności uzyskiwanych przez nierezydentów podatku dochodowego od osób prawnych Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi, że nieuzasadnione pospieszne uchwalanie zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego nie służy ni e tylko wzmacnianiu pewności prawa i prawidłowemu wypełnianiu obowiązków przewidzianych w tych przepisach przez adresatów norm prawnych, ale – wbrew intencjom ustawodawcy – może w istocie negatywnie wpływać na efektywność fi skalną i dochody budżetowe. Autor analizuje, czy wskutek (najprawdopodobniej) błędu legislacyjnego w niektórych przypadkach brak jest podstaw zarówno do poboru przez płatników tzw. podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i ustawowo wyszczególnionych należności regulowanych na ich rzecz, jak i do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe po stronie tych podatników. Początek strony Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Adam Zbroiński Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi Kilka lat temu państwa członkowskie OECD oraz Grupy G20 podjęły starania ukierunkowane na przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych (ang. Base Erosion and Profi t Shifting – dalej Projekt BEPS). Czę ść Projektu BEPS, skupiona na działaniach 8–10 została poświęcona problematyce cen transferowych, a ich efekty stanowiły w dużej mierze merytoryczne podstawy dla wprowadzonych 1.01.2019 r. zmian w krajowyc h przepisach regulujących materię cen transferowych. Znaczenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS jest tym większe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że orzecznictwo w coraz szerszym zakresie powołuje się na dorobek merytoryczny OECD jako zbioru „dobrych praktyk” wykorzystywanych przy analizie zgodności warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z zasadą ceny rynkowej. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie rezultatów działań 8–10 Projektu BEPS. Początek strony dr Stefan Babiarz Ustroje majątkowe małżeńskie w Ordynacji podatkowej Problematyka ustrojów majątkowych małżeńskich jest zagadnieniem oddziałującym na odpowiedzialność podatkową podatników. Mówiąc szerzej – jest to także zagadnienie ze sfery związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Omówione w artykule zagadnienia dają odpowiedź i przedstawiają poglądy autora na te związki, w tym także i na sytuację, w której między regulacjami zawartymi w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o. – i w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – występują niedostosowania terminologiczne i luki w regulacjach prawnych. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.