Promocja!
, ,

Przegląd Podatkowy – Nr 5/2018 [325]

54,00 

Availability: Na stanie

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2018

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz RODO a doradcy podatkowi str. 19 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiPrawo przedsiębiorców – nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH str. 6 PRAKTYKA ZAWODOWA str. 11 PRAKTYKA SKARBOWA str. 13 LEGISLACJA – OPINIE I KOMENTARZEstr. 15 PODATKI Michał Potyrała Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych str. 28 Katarzyna Knawa Metodologia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących usług finansowych. Analiza zakresu przedmiotu oraz podmiotu opodatkowania str. 35 Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk Opłata recyklingowa str. 44 ORZECZNICTWO Piotr Baraniak Problematyka nieodpłatnych świadczeń z tytułu posadowienia przez przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń infrastruktury na cudzym gruncie str. 49 Przegląd orzecznictwa TS str. 55 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI str. 63 Prenumerata PP str. 64 dr Maciej Kawecki, dr Mirosław Gumularz RODO a doradcy podatkowi Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przeglądu kluczowych obszarów wymogów − dotyczących doradców podatkowych − wynikających z rozporządzenia ogólnego 2016/679. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zawodów zaufania publicznego zagadnienie ochrony prywatności, w tym danych osobowych, ma szczególne znaczenie. Co istotne, dotyczy to nie tylko przetwarzania danych osobowych klienta (gdy jest osobą fi zyczną), ale także jego pracowników, współpracowników czy kontrahentów. W tym zakresie kwestia ochrony danych osobowych może istotnie komplikować zagadnienie ochrony tajemnicy zawodowej. Problem tych relacji jest także przedmiotem rozważań w artykule. Początek strony Michał Potyrała Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK). Modyfi kacje zostały wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej ustawa nowelizująca albo Nowelizacja. W artykule zostaną omówione zmiany w zakresie: warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego, kształtowania cen transferowych w PGK, podatkowego traktowania darowizn w ramach PGK, obowiązku składania sprawozdań fi nansowych, dopuszczalności zmian podmiotowych w PGK, a także skutków naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego. Ponadto zostaną przeanalizowane przepisy przejściowe obowiązujące dla nowych regulacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK. Początek strony dr Katarzyna Knawa Metodologia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących usług finansowych. Analiza zakresu przedmiotu oraz podmiotu opodatkowania Świadczenie usług w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na cel i rezultat takiej działalności, podlega przepisom ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dotyczy to także świadczenia usług fi nansowych. Ich natura jest jednak specyfi czna, a przez to wymykają się one regułom VAT, prowadząc do powstania wątpliwości i problemów w praktyce stosowania prawa podatkowego do tego typu działalności. Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie dotyczące zasad opodatkowania usług fi nansowych podatkiem od towarów i usług oraz krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji w kontekście zasady należytej określoności przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych. Jest też próbą zaprezentowania metody interpretacji, dzięki której jest możliwe usunięcie istotnej części problemów związanych z wykładnią przepisów dotyczących skutków podatkowych świadczenia usług fi nansowych w VAT. Dzięki niej istotnie łatwiejsze jest ustalenie treści podatkowoprawnego stanu faktycznego, a w tym tak podstawowych zagadnień jak ustalenie podatnika oraz podstawy opodatkowania dla usług fi nansowych. W praktyce stosowania prawa wielokrotnie podkreśla się, że usunięcie istniejących wątpliwości wymaga przedstawienia postulatów de lege ferenda. W niniejszym artykule celowo jednak zrezygnowano z formułowania tego typu sugestii. Uczyniono to przez wzgląd na fakt, iż ewentualne zmiany ustawy o podatku od towarów i usług nie byłyby możliwe bez uprzedniej istotnej modyfi kacji także dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112. Jak zaś pokazuje przykład niegdysiejszej propozycji zmian z 2007 r., doprecyzowujących przepisy kształtujące zwolnienia przedmiotowe dla usług fi nansowych, szanse na wprowadzenie wyartykułowanych postulatów byłyby nikłe. Wobec tego poniżej skupiono się na wskazaniu kierunków interpretacji istniejących przepisów w zgodzie z zasadą określoności – omówioną poniżej – która bez zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz dyrektywie 2006/112 doprowadzi do uznania analizowanych przepisów za zgodne z dyspozycją art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. Początek strony Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk Opłata recyklingowa Cel em artykułu jest analiza prawna opłaty recyklingowej wprowadzonej z dniem 1.01.2018 r. do systemu prawa polskiego. W opracowaniu autorzy wyjaśniają podstawowe defi nicje związane z tą materią prawną, omawiają zarówno obowiązki ciążące na podmiotach zobowiązanych do pobierania opłaty, jak również na organach administracji państwowej. Ważna część pracy została poświęcona aspektom podatkowym odnoszącym się do tytułowego zagadnienia. Początek strony Piotr Baraniak Problematyka nieodpłatnych świadczeń z tytułu posadowienia przez przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń infrastruktury na cudzym gruncie Skoro umowa użyczenia ze swej istoty jest nieodpłatna, to spółka – jako przedsiębiorstwo przesyłowe – uzyska na jej podstawie nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. (Teza rozstrzygnięcia). Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights