Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 4/2019 336 / Dostępność:

54,00 

SKU: 109378 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Dariusz Strzelec Wznowienie postępowania podatkowego w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej str. 12 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiOtwarta droga do wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHstr. 5 PRAKTYKA SKARBOWA str. 9 CENY TRANSFEROWEJoanna Koronkiewicz Podatkowa kostka Rubika str. 21 PODATKI Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski Aspekt temporalny przy ocenie należytej staranności podatnika str. 34Małgorzata Jarosławska-Gurgacz Ograniczenie kosztów finansowania dłużnego – analiza praktyki rynkowej oraz orzecznictwa po roku stosowania znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji str. 38 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Marek Kwietko-Bębnowski Niedoręczona decyzja podatkowa nie może być podstawą egzekucji – przełom w utrwalonej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego str. 45 ORZECZNICTWO Przegląd orzecznictwa SAstr. 49 Przegląd orzecznictwa TSstr. 51 Linie orzeczniczestr. 60 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIstr. 63 Prenumerata PP str. 64 dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ Wznowienie postępowania podatkowego w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej Stosowanie przepisów o trybach nadzwyczajnych w praktyce nastręcza pewnych wątpliwości. Niniejszy artykuł jest poświęcony dość problematycznej w ostatnim czasie kwestii wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej. Wymaga to rozstrzygnięcia, w jaki sposób wynik postępowania karnego skarbowego może być wykorzystany jako podstawa do wznowienia postępowania podatkowego, w szczególności czy wyrok sądu powszechnego uniewinniający podatnika od popełnienia przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego zawsze powinien skutkować zmianą decyzji w trybie wznowienia postępowania. W tym zakresie wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne, lecz nadal dostrzegalny jest rozdźwięk między oczekiwaniami podatników domagających się wznowienia i zmiany decyzji ostatecznej w związku z wydaniem wyroku uniewinniającego a stanowiskiem administracji skarbowej i sądów w ocenie sposobu rozumienia przesłanki wznowienia przewidzianej w art. 240 § 1 pkt 5 o.p. Początek strony dr Joanna Koronkiewicz Podatkowa kostka Rubika W 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych. Kierunki możliwych (postulowanych) zmian były przedmiotem cyklicznych dyskusji w ramach pięciu seminariów Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) w Polsce, które zostały zorganizowane w 2018 r. Następnie, w styczniu 2019 r., odbyła się Konferencja IFA dotycząca ogólnego prawa podatkowego. Wnioski z tych inicjatyw dyskusyjnych są na pewnym poziomie ogólności spójne. Na przykładzie problematyki cen transferowych autorka – przyjmując perspektywę dużego podatnika – prezentuje współzależność interesariuszy systemu podatkowego w Polsce, których współdziałanie powinno urzeczywistnić ideę pewności w prawie podatkowym. Jak ułożyć „podatkową kostkę Rubika”? Początek strony Agnieszka Tałasiewicz, Aleksander Brzozowski Aspekt temporalny przy ocenie należytej staranności podatnika Jeżeli dokonana przez podatnika transakcja wiązała się z wyłudzeniem VAT, organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia, o ile udowodnią, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o nieprawidłowościach po stronie kontrahenta. W takiej sytuacji organy podatkowe oceniają czy podatnik dochował należytej staranności w transakcjach handlowych z kontrahentem. Ocena należytej staranności zawsze musi być dokonywana z perspektywy informacji dostępnych podatnikowi na moment zawierania transakcji. Nie można brać pod uwagę przy ocenie należytej staranności faktów, o których podatnik nie mógł wiedzieć. Znajduje to potwierdzenie również w zasadzie subiektywizacji odpowiedzialności karnej i koncepcji winy na gruncie prawa karnego. Początek strony Małgorzata Jarosławska-Gurgacz Ograniczenie kosztów fi nansowania dłużnego – analiza praktyki rynkowej oraz orzecznictwa po roku stosowania znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Od 1.01.2018 r. obowiązują istotnie zmodyfi kowane przepisy dotyczące ograniczenia możliwości zaliczenia kosztów fi nansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów – dalej KUP. Artykuł podsumowuje istotne praktyczne wątpliwości w zakresie wykładni przepisu art. 15c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – a także przedstawia wybrane stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dotyczące w szczególności: 1) kalkulacji limitu ograniczenia przez podatników, u których nadwyżka fi nansowania dłużnego przekracza próg de minimis; 2) zakresu przedmiotowego przepisu; 3) proporcji zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kalkulacji limitu; 4) kalkulacji limitu przez podatników prowadzących działalność w specjalnej strefi e ekonomicznej – dalej SSE; 5) defi nicji projektu z zakresu infrastruktury publicznej oraz 6) wykładni celowościowej przepisu. Początek strony Marek Kwietko-Bębnowski Niedoręczona decyzja podatkowa nie może być podstawą egzekucji – przełom w utrwalonej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego Możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej w odniesieniu do obowiązków określonych w decyzji podatkowej, co do której zgłoszono w zarzutach brak jej skutecznego doręczenia stronie postępowania, nie budziła dotychczas wątpliwości w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą organ egzekucyjny nie może wypowiadać się w tej kwestii z uwagi na zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, wynikający z art. 29 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. W kilku kolejnych wyrokach NSA z 2018 r. dotychczasowe poglądy Sądu uległy diametralnej zmianie. W artykule wskazano na argumenty przemawiające za trafnością podjętych ostatnio rozstrzygnięć NSA. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.