Promocja!

Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis / (Zapowiedź)

359,20 

Agnieszka Fiutak, Agnieszka Helsztyńska, Agnieszka Stachniak-Rogalska, Agnieszka Zemke-Górecka, Andrzej Kiełtyka, Andrzej Piaseczny, Andrzej Ważny, prof. EWSPA , Anna Kuzaj, Anna Wielgolewska, Anna Zięba-Steć, Beata Hlawacz, Bolesław Kurzępa, Cezary Kulesza, Cezary Rogula, Grażyna Rybicka, Jacek Podlasiak, Janusz Masiak, Jerzy Zięba, Joanna Karnat, Joanna Wieczorek-Nowak, Joanna Łuczak-Tarka, Katarzyna Drab, Katarzyna Effort-Szczepaniak, Katarzyna Piotrowska-Mańko, Konrad Mielcarek, Krystyna Patora, Maciej Rogalski, Maciej Stelmaszewski, Magdalena Szumska-Gałan, Marcin Derlacz, Marcin Karpiński, Maria Szcześniak-Bauer, Mariusz Olężałek, Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Michał Kłos, Michał Mistygacz, Milena Tabor, Mirosław Kolanowski, Miłosz Kościelniak-Marszał, Monika Kaszubowicz, Monika Klejnowska, prof. UR , Paweł Czarnecki, Piotr Gensikowski, Piotr Paduszyński, Piotr Starzyński, Radosław Gałan, Stanisław Kubiak, Sylwester Redeł, Wojciech Bergier, Wojciech Kotowski, Zdzisław Brodzisz, Łukasz Zimicz

SKU: 21085 Kategorie: ,

Opis

Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny oraz wyczerpujący sposób omawia poszczególne etapy procesu karnego. Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotowywać pisma procesowe, opinię prawną czy strategię działania.
Liczne przykłady, wskazówki praktyczne, wzory pism (ponad 300) i odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Publikacja pomaga interpretować istniejące przepisy, które w całości lub fragmentach są cytowane, uwzględnia najnowsze orzecznictwo i dorobek przedstawicieli piśmiennictwa.
Doskonały zespół autorski składający się z ekspertów – praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych zagadnień. Publikację tworzy 52 Autorów, z których:

22 to czynni adwokaci (w tym 3 Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich oraz Prezes Sądu Dyscyplinarnego);
12 prokuratorów (w tym Prokurator Okręgowy i zastępca Prokuratora Okręgowego, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej);
11 sędziów (w tym Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego);
1 radca prawny;
1 Kurator Okręgowy.

Wśród ww. osób jest 4 profesorów (w tym Rektor i Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie) oraz 14 doktorów nauk prawnych.
Autorzy to osoby, które na co dzień wykonują (lub wykonywały) czynnie zawód związany z wykonywaniem i stosowaniem prawa w praktyce. Ponad 15 osób prowadzi zajęcia w ramach aplikacji adwokackiej oraz 10 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorzy są także egzaminatorami na kolokwiach dla aplikantów oraz końcowych egzaminach zawodowych. Dlatego też ta pozycja wyróżnia się znacząco na rynku innych książek prawniczych z tej dziedziny.
Opracowanie zostało podzielone na działy, które dotyczą m in.:

naczelnych zasad polskiego procesu karnego (m.in.: zasady prawdy materialnej, swobodnej oceny dowodów, równości stron, domniemania niewinności, jawności, kontroli procesu);
pozytywnych i negatywnych przesłanek procesowych;
sądu (właściwości, składu, wyłączenia sędziego, przebiegu narady i głosowania);
stron postępowania karnego (m.in.: oskarżyciel publiczny, posiłkowy i prywatny, pokrzywdzony, podejrzany, oskarżony);
obrońcy i pełnomocnika;
referendarza sądowego, ławnika, przedstawiciela społecznego, podmiotu zobowiązanego, właściciela przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem;
pism procesowych, braków formalnych, terminów, doręczeń, protokołów, akt sprawy karnej;
postępowania dowodowego i szczegółowego omówienia kwestii zakazów dowodowych w postępowaniu karnym;
świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów, zagadnienia oględzin, otwarcia zwłok i eksperymentu procesowego, przeszukania miejsca oraz osoby, zatrzymania osoby;
środków zapobiegawczych (m.in.: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju);
poszukiwania i listu gończego, listu żelaznego, kar porządkowych, zabezpieczenia majątkowego;
postępowania przygotowawczego (m.in.: śledztwo, dochodzenie, nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym, czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym);
pierwszych czynności w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (wstępna i merytoryczna kontrola aktu oskarżenia, posiedzenie wstępne, wyznaczenie rozprawy);
rozprawy głównej (przepisy ogólne i przeprowadzenie postępowania dowodowego, jawność, rozpoczęcie rozprawy, przewód sądowy, głosy końcowe, wyrokowanie);
postępowania odwoławczego (m.in.: względne i bezwzględnie przyczyny odwoławcze, apelacja, zażalenie, sprzeciw);
postępowań szczególnych (postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone);
nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, skarga na wyrok sądu odwoławczego, wznowienie postępowania);
postępowania po uprawomocnionym się orzeczeniu (podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ułaskawienie, kara łączna);
kosztów procesu;
postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (wniosek o pomoc prawną, europejski nakaz dochodzeniowy, ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania);
postępowania karnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych;
ochrony danych osobowych w procesie karnym.

Publikacja nie została więc klasycznie podzielona na poszczególne działy oraz rozdziały Kodeksu postępowania karnego. Jest to zabieg celowy, aby Czytelnik przy danym zagadnieniu odnalazł kompleksowe ujęcie danej problematyki.
Dla przejrzystości Autorzy dokonali nie tylko podziału na tezy, hasła i wyróżnili najistotniejsze kwestie, lecz także dodatkowo oznaczyli poszczególne fragmenty opracowania podając wskazówki praktyczne, omawiając trudne zagadnienia na przykładach oraz wskazując orzecznictwo przydatne w praktyce. Ułatwia to Czytelnikowi szybkie odnalezienie interesującej go kwestii. Ponadto przy każdym zagadnieniu znajduje się od kilku do kilkudziesięciu wzorów pism procesowych. Wszystko to sprawia, że przedmiotowa publikacja jest na rynku jedynym kompleksowym omówieniem procesu karnego.
Novum w przedmiotowej publikacji jest wskazanie przez Autorów problemów, które pojawiają się lub mogą zaistnieć w praktyce procesu karnego. Co istotne, Autorzy nie pozostawili Czytelnika z nierozwiązanym problem, ale dokonali szczegółowej analizy i opierając się na literaturze przedmiotu orzecznictwie oraz doświadczeniu zawodowemu wskazali rozwiązania pomocne w codziennej pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, odpowiednio aplikantów tych zawodów, a także przedstawicieli literatury. Czytelnik nie spotka się więc z sytuacją, że gdzie pojawia się problem na co dzień, tam koniec omawianego zagadnienia w komentarzu.
Publikacja przykładowo zawiera szczegółową analizę nowych zagadnień pojawiających się w praktyce m.in.:

czy obrońca może dowiedzieć się (a jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej) odnośnie do przebywania tymczasowo aresztowanego (czy też pozbawionego wolności) klienta;
jak prawidłowo przeprowadzić przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego i świadka oraz pokrzywdzonego o przestępstwa wskazane w art. 198–199 KK;
jak w praktyce funkcjonują i zorganizować tzw. dyżury aresztowe;
czy można ustanowić pełnomocnika m.in. u zagranicznego notariusza do odbioru pism, a także czy można doręczyć skutecznie pismo przez media społecznościowe;
jakie błędy najczęściej popełniane są w praktyce przy wniosku o pomoc prawną, europejski nakaz dochodzeniowy, ekstradycję i ENA.

Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym na dzień wydania, uwzględnia zmiany wprowadzone m.in.:

ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535), wchodzi w życie 22.6.2023 r.;
ustawą z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 289), wchodzi w życie 15.8.2023 r. i 15.2.2024 r.;
ustawą z 27.10.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 2582), weszła w życie 27.12.2022 r.; 
ustawą z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), wchodzi w życie 1.10.2023 r. i 14.3.2024 r.;
ustawą z 17.12.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. 2021 r. poz. 2447), weszła w życie 12.1.2022 r.;
ustawą z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. poz. 1023), weszła w życie 22.6.2021 r.;
ustawą z 16.12.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 155), weszła w życie 31.12.2020 r.;
ustawą z 18.11. 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 2320), wchodzi w życie 1.10.2028 r. i 1.10.2029 r.;
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19.8.2020 r., K 46/15 (Dz.U. 2020 r. poz. 1458);
ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1086), weszła w życie 24.6.2020 r.;
ustawą z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz. 695), weszła w życie 16.04.2020 r.;
ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), weszła w życie 31.3.2020 r.;
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4.3.2020 r., P 22/19 (Dz.U. 2020 r. poz. 413).

Uwzględnia także omówienie:

projektu ustawy z 31.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 2933, Sejm RP IX kadencji; przyjęty przez Sejm 9.3.2023 r.);
senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Druk Sejmowy Nr 2978, Sejm RP IX kadencji).

Publikacja zawiera bogate poglądy piśmiennictwa, orzecznictwa sądowego i jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych, jednakże z uwagi na kazuistyczne omówienie każdego zagadnienia, należy ją zarekomendować także kuratorom sądowym, przedstawicielom nauki prawa i procesu karnego. Poza tym, co oczywiste, publikację można polecić studentom kierunków prawniczych, asesorom sądowym oraz prokuratorskim, referendarzom sądowym. Nie można zapominać również o aplikantach sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich, którym – z uwagi na kompleksowe praktyczne ujęcie każdej gałęzi procesu karnego sensu largo – publikacja może stanowić nie tylko wskazówkę do codziennej pracy zawodowej, ale jako opracowanie służące do przygotowania się do kolokwium z procesu karnego, a także końcowego egzaminu zawodowego. In fine, można ją polecić wszystkim osobom zainteresowanym tematyką postępowania karnego.

Informacje dodatkowe

Waga 1920 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-264-7

Rok publikacji

2023-08-31

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.