Promocja!

Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach / (Dostępny)

103,20 

Grzegorz Dragon, Małgorzata Terlikowska, Michał Łyszczarz, Patryk Kuzior

Opis

Publikacja stanowi zbiór odpowiedzi na pytania dotyczące zasad prowadzenia postępowania administracyjnego po dużej nowelizacji z czerwca 2017 r. Znaczna ilość nowych, a także zmienionych przepisów, budzi wiele wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania prawa. Książka oferuje odpowiedzi na wiele z tych pytań, stanowiąc pożyteczne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania administracyjnego, a także za wydawanie decyzji administracyjnych. Poruszane w książce problemy dotyczą całkiem nowych instytucji prawnych wprowadzonych do postępowania administracyjnego, jak i tych, które zostały zmienione.
Nowelizacja ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) wprowadzona na mocy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) doprowadziła do największych od kilku lat zmian w procedurze administracyjnej. Oprócz zmiany szeregu istniejących już instytucji prawnych, nowelizacja wprowadziła także zupełnie nowe rozwiązania, jak choćby możliwość polubownego załatwienia sprawy przed organem administracji publicznej w drodze mediacji, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.
Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że głównymi celami ustawodawcy była chęć usprawnienia postępowania administracyjnego, zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych, czy wprowadzenie bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Z pewnością jednak, pomimo zamiarów ustawodawcy, tak istotne zmiany wprowadzone jednorazowo muszą powodować wątpliwości co do prawidłowego stosowania nowych przepisów. Niniejsza publikacja zawiera odpowiedzi na wątpliwości, które pojawiają się w związku ze stosowaniem nowych przepisów prawnych wprowadzonych do postępowania administracyjnego, jak i tych, które zostały jedynie zmienione.
Książka zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące następujących zagadnień:

zasady ogólne postępowania administracyjnego,
załatwianie spraw administracyjnych,
doręczenia w postępowaniu administracyjnym,
wszczęcie postępowania administracyjnego,
dowody w postępowaniu administracyjnym,
rozprawa i mediacja,
decyzje administracyjne,
milczące załatwianie sprawy,
odwołania od decyzji,
uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji,
postępowanie uproszczone,
administracyjne kary pieniężne,
opłaty i koszty postępowania,
upoważnienie do załatwiania spraw administracyjnych.

Dzięki niej możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi m.in. na następujące problemy:

jaki jest zakres stosowania zasady przyjaznej interpretacji przepisów prawa?
jak w praktyce powinna być urzeczywistniana zasada współdziałania?
na czym polega zasada proporcjonalności w postępowaniu administracyjnym?
co dla stron oznacza zasada pewności prawa?
w jaki sposób zmieniła się po czerwcowej nowelizacji KPA zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego?
czy po nowelizacji KPA istnieje możliwość złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie?
czy protokół kontroli niepodpisany przez kontrolowanego ma cechy dokumentu urzędowego?
czy żądanie udzielenia pomocy prawnej jest wiążące dla organu, do którego takie żądanie dotarło?
czy ustalenia dokonane w postępowaniu sądowym zakończonym prawomocnym wyrokiem wiążą organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym?
czy mediacja jest możliwa w każdym postępowaniu administracyjnym?
czy organ może zmienić zasady mediacji określone w KPA oraz czy strona może mieć wpływ na ustalenie tych zasad?
jakie są zasady wyboru osoby mediatora?
czy należy w miejsce wyłączonego mediatora powołać nowego?
jakie są skutki naruszenia zasady niejawności mediacji?
jakie sposoby zakończenia postępowania administracyjnego przewidują przepisy prawa w przypadku skierowania sprawy do mediacji?
jak należy pouczać strony o wysokości wpisu w przypadku decyzji administracyjnej, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego?
czy w przypadku milczącego załatwienia sprawy brak decyzji może zostać uznany za akt stosowania prawa administracyjnego?
na co należy zwrócić uwagę podczas uzasadniania decyzji?
kiedy i na jakich zasadach może zostać zawarta ugoda w postępowaniu administracyjnym?
na czym polega milczące załatwienie sprawy?
jakie będą skutki prawne wydania decyzji po upływie terminu do załatwienia sprawy milcząco?
od kiedy rozstrzygnięcie sprawy w sposób milczący ma skutek odpowiadający ostatecznej decyzji?
jak należy postępować w przypadku wystąpienia braków formalnych w podaniu w przypadku milczącego załatwiania sprawy administracyjnej?
w jaki sposób organ administracji uzewnętrznia wolę załatwienia sprawy milcząco?
czy w przypadku milczącego załatwienia sprawy strona powinna otrzymać zaświadczenie?
czy możliwe jest stwierdzenie nieważności w przypadku sprawy załatwionej milcząco?
jakie są skutki zrzeczenia się przez stronę prawa do odwołania?
czy można cofnąć oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania?
jakie są możliwości wzruszenia decyzji, która stała się prawomocna na skutek zrzeczenia się przez stronę prawa do odwołania?
czy na gruncie znowelizowanych przepisów KPA można złożyć skargę do sądu administracyjnego na decyzję kasatoryjną?
czy organ odwoławczy może wskazać sposób wykładni przepisów przy przekazaniu do rozpatrzenia sprawy przez organ pierwszej instancji?
czy organ uchylając lub zmieniając decyzję może dokonywać nowych ustaleń faktycznych, weryfikować decyzję merytorycznie itp.?
w jakiej formie załatwia się wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji?
kiedy jest konieczne odejście od uproszczonego trybu postępowania administracyjnego?
czy w postępowaniu uproszczonym prowadzi się postępowanie dowodowe?
w jakich sprawach nie stosuje się regulacji KPA dotyczących administracyjnych kar pieniężnych?
jak należy postępować z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach europejskiej współpracy administracyjnej?
w jaki sposób możliwe jest upoważnienie pracowników urzędu JST do załatwiania spraw administracyjnych?

Informacje dodatkowe

Waga 400 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

232

ISBN

978-83-812-8038-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.