Promocja!

Podatki 2023 z aktualizacją online / (Dostępny)

103,20 

Opis

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym.
Zbiór zawiera omówienie zmian w ustawie o PIT, CIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Format A4 zapewnia wygodę korzystania w codziennej pracy.
Stan prawny: 4 stycznia 2023 r.  z aktualizacją online do 30 czerwca 2023 r.
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:
Ordynacja podatkowa

16.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651),
31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa na rok 2023 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 773),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa na rok 2023 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 774),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

5.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2500),
14.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:

13.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2640),
1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

16.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647),
21.12.2022 r. ‒ Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023 z dnia 12 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1238),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2433),
1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745),
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 28).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

8.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. z dnia 9 listopada 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1127),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o podatku od towarów i usług:

31.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
10.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561),
30.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
31.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień:

26.8.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 10 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1784).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r.:

20.7.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1525).

Rozporządzenie Ministra Finansów sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej:

16.9.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1954).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:

1.7.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2242),
30.9.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2029).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług:

17.11.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2333).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku:

3.1.2023 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 19).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:

1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur z dnia 8 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2667).

Ustawa o podatku akcyzowym:

31.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
20.9.2022 r. ‒ Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967),
31.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
3.11.2022 r. ‒ Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236),
31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
13.2.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego:

1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
13.2.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
1.4.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
1.6.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy:

22.8.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 13 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1753).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2661).

Ustawa o podatku od spadków i darowizn:

2.10.2022 r. ‒ Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846),
13.10.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2084),
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych:
1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).
Ustawa o opłacie skarbowej:

19.10.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142),
30.10.2022 r. ‒ Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812),
3.11.2022 r. ‒ Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych:

8.7.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452),
27.7.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1512),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731),
1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. z dnia 12 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej:

29.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
18.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1713),
19.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
28.9.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
29.11.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2015),
14.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Ustawa o rachunkowości:

29.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488).

W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

Ordynację podatkową,
ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
ustawę o podatku od towarów i usług,
ustawę o podatku akcyzowym,
ustawę o podatku od spadków i darowizn,
ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
ustawę o opłacie skarbowej,
ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawę o podatku tonażowym,
ustawę o doradztwie podatkowym,
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
ustawę o rachunkowości,
oraz rozporządzenia wykonawcze.

Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

Informacje dodatkowe

Waga 2600 g
Wymiary 210 × 295 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-606-5

Liczba stron

1132

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.