Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 9/2022 / Dostępność:

69,42 

SKU: 194433 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

71. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r., I ACa 591/21; art. 97 § 2 k.r.o., art. 23, 24 k.c., str. 3Wiktor Żochowski – Publikacja wizerunku jako istotna sprawa dziecka na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 18 listopada 2021 r., I ACa 591/21, str. 11 72. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 17 lutego 2021 r., I NSNc 152/20; art. 3 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), art. 6 ust. 1 ustawy z 6.04.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), str. 20Piotr Bielski – Status prawny osoby fi zycznej prowadzącej działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa na gruncie prawa prywatnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 17 lutego 2021 r., I NSNc 152/20, str. 28 73. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20; art. 23, 24, 448 k.c., str. 38Martyna Krystman – Prawo do oddychania czystym powietrzem jako dobro osobiste. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20, str. 38 74. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 lutego 2022 r., II KZ 6/22; art. 258 § 2 k.p.k., str. 47Jacek Izydorczyk – Szczególne podstawy tymczasowego aresztowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 lutego 2022 r., II KZ 6/22, str. 50 75. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 10/21; art. 79 § 4, art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., str. 55Tymon Markiewicz – Procesowe konsekwencje braku postanowienia w trybie art. 79 § 4 k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 maja 2022 r., I KZP 10/21, str. 6476. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2020 r., II UK 199/19; art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.04.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2018 r. poz. 1448), str. 73Beata Bury – Wypadek podczas turnieju sportowego zorganizowanego przez pracodawcę jako wypadek przy pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 października 2020 r., II UK 199/19, str. 78 77. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 191/18; art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), art. 177 § 3 k.p., str. 86Katarzyna Jaworska – Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego a podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 191/18, str. 95 78. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 maja 2021 r., II USK 112/21; art. 2 pkt 5, art. 21 ust. 2 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.), str. 102Jakub Litowski – Brak prawa do rekompensaty z uwagi na nabycie uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Glosa do postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 maja 2021 r., II USK 112/21, str. 107 79. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2021 r., II OZ 883/21; art. 177 § 3, art. 197 § 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 115Michał Szudrowicz – Prawo pomocy a zażalenia, przy sporządzaniu których nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2021 r., II OZ 883/21, str. 118 80. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2021 r., I OSK 252/21; art. 5 ust. 2a ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134); § 25 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrow z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061), art. 8 § 1 i 2 k.p.a., str. 124Jan Chmielewski – Nieodstępowanie przez organy administracji publicznej od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 k.p.a.). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2021 r., I OSK 252/21, str. 12581. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., I OSK 2246/20; art. 124 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 47 ust. 1–3 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); art. 285, 3051 k.c. ., str. 35Grzegorz Matusik – Dopuszczalność ograniczenia na podstawie art. 124 u.g.n.  własności nieruchomości, na której nie posadowiono urządzeń przesyłowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., I OSK 2246/20, str. 148 82. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 września 2019 r., III SA/Gl 564/19; art. 127 § 1, art. 127a § 1 i 2 k.p.a., str. 160Tomasz Kosicki – Obowiązki informacyjne organów dotyczące zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz prawo strony do cofnięcia złożonego oświadczenia. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 września 2019 r., III SA/Gl 564/19, str. 165

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.