Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 9/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 155695 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

68. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2017 r., III CZP 77/17; art. 65 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece(Dz.U. z 2019 r. poz. 2204), str. 3Tomasz Justyński – Hipoteka a sądowe zniesienie odrębnej własności lokalu.Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 grudnia 2017 r., III CZP 77/17, str. 769. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18; art. 435 § 1, art. 436 § 1 k.c., str. 16Jakub Oleszczak – Pojęcie ruchu pojazdu mechanicznego. Glosa do wyroku SąduNajwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18, str. 2370. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 września 2020 r., III CZP 88/19; art. 3531 k.c., str. 33Andrzej Urbański – Zakaz modyfikowania terminów przedawnienia (art. 119k.c.) a umowna zmiana terminu wymagalności wymagalnego już roszczenia.Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 września 2020 r., III CZP 88/19, str. 4071. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 stycznia 2021 r., V KK 452/19;art. 197 § 3 pkt 3 k.k., art. 201 k.k., str. 52Katarzyna Nazar – Wpływ stwierdzenia bezskuteczności uznania ojcostwa narealizację znamion przestępstwa kazirodztwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego– Izba Karna z dnia 21 stycznia 2021 r., V KK 452/19, str. 5972. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 25 czerwca 2020 r., I KZP 4/20; art. 209 § 1 i 1a k.k., art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o., str. 70Sylwia Durczak-Żochowska – Realizacja praw małoletniego pokrzywdzonegoprzez jego rodziców w postępowaniu karnym o przestępstwo z art. 209 Kodeksukarnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia25 czerwca 2020 r., I KZP 4/20, str. 8073. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznychz dnia 29 października 2019 r., III UK 347/18; art. 101, 128, 134 ustawyz 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U. z 2020 r. poz. 53), str. 88Joanna Szyjewska-Bagińska – Wznowienie wypłaty świadczenia emerytalnegowstrzymanego wskutek niepotwierdzenia istnienia dalszego prawa do jegopobierania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i UbezpieczeńSpołecznych z dnia 29 października 2019 r., III UK 347/18, str. 9574. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia2 września 2020 r., I UK 170/19; art. 627, 734, 750 k.c., str. 104Tobiasz Nowakowski – Renowacja okreś lonych elementów zabytkujako przedmiot umowy o dzieło. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – IzbaPracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 września 2020 r., I UK 170/19, str. 11175. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2020 r., II OSK 555/20; art. 37 ust. 1, 2, 3, art. 51 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawobudowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), str. 117Tomasz Bąkowski – Niedopuszczalność odpowiedniego stosowania art. 37ust. 1 ustawy – Prawo budowlane do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robótbudowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia17 lipca 2020 r., II OSK 555/20, str. 12776. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r., I FSK 1640/17; art. 33 § 4, art. 33a § 1 i 2, art. 165 § 5 pkt 4 ustawyz 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), art. 155b § 1a ustawy z 12.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnymw administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.), str. 134Tomasz Brzezicki, Wojciech Morawski – Pełnomocnictwow postępowaniu o wydanie decyzji o zabezpieczeniu. Glosa do wyrokuNaczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r., I FSK 1640/17, str. 141 77. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r., I OSK 2687/17; art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 2 ustawyz 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 1 ust. 1, art. 5, 6, 8 ustawy z 5.08.2010 r.(Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), str. 148Wojciech Drobny – Problematyka udostępniania i ochrony informacji na tematfunkcjonariuszy służb. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 27 września 2019 r., I OSK 2687/17, str. 148

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.