Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 7-8/2019 / Dostępność:

115,50 

SKU: 116047 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

66. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 października 2018 r., III CZP 37/18; art. 944 § 1, art. 1008, 1010 k.c., str. 3 Robert Marek Paliwoda – Forma przebaczenia po sporządzeniu testamentu zawierającego wydziedziczenie. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 19 października 2018 r., III CZP 37/18, str. 7 67. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r., I ACa 360/16; art. 6, art. 361 § 1, art. 415, 445 k.c., str. 16 Mirosław Nesterowicz – Odpowiedzialność cywilna szpitala za nieprawidłowe stosowanie leku. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r., I ACa 360/16, str. 26 68. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 czerwca 2018 r., III CZP 113/17; art. 8 ustawy z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2270), str. 35 Dawid Michał Marko – Milczące rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta przez podmiot rynku finansowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 czerwca 2018 r., III CZP 113/17, str. 40 69. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17; art. 174 § 2 k.p.c., str. 49 Andrzej Jakubecki – Stosowanie art. 174 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17, str. 50 70. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 maja 2018 r., III CZP 11/18; art. 113 k.r.o., str. 62 Tomasz Justyński – Kontakty z dorosłym ubezwłasnowolnionym dzieckiem. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 maja 2018 r., III CZP 11/18, str. 65 71. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 maja 2018 r., II KK 155/18; art. 32 pkt 2, 3, art. 87 § 1, 2 k.k., str. 71 Krzysztof Kmąk – Sekwencja kar z art. 37b k.k. a wymiar kary łącznej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 maja 2018 r., II KK 155/18, str. 75 72. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 18/16; art. 115 § 19 k.k., str. 84 Anna Marcinkowska – Decyzyjność w sferze publicznej a odpowiedzialność karna za przestępstwo korupcji. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 18/16, str. 91 73. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r., II AKa 205/18; art. 193 § 1, art. 196 § 1 k.p.k., art. 310 § 1, 2, art. 312 k.k., str. 100 Ariadna H. Ochnio – Niezgodność przepisów wykonawczych dotyczących ustalania autentyczności znaków pieniężnych z przepisami Kodeksu postępowania karnego dotyczącymi opiniowania przez biegłych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r., II AKa 205/18, str. 121 74. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 czerwca 2016 r., II PK 132/15; art. 48 § 1 k.p.c., art. 155 § 9 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427), art. 18 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577), str. 129 Krzysztof Piotr Sokołowski – Rozwiązanie stosunku pracy z asystentem sędziego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 czerwca 2016 r., II PK 132/15, str. 138 75. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., III PK 18/17; art. 45 § 1, 2, art. 47, 471, 56, 57, 58 k.p., art. 415, 443, 471 k.c., str. 150 Beata Bury – Dochodzenie roszczeń uzupełniających w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., III PK 18/17, str. 151 76. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 marca 2018 r., II PK 86/17; art. 30 § 1 pkt 1, art. 81 § 1, art. 300 k.p., art. 56, 65 k.c., str. 162 Teresa Liszcz – Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 marca 2018 r., II PK 86/17, str. 163 77. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2018 r., I UK 138/17; art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270), art. 72 § 2 k.k., str. 170 Iwona Sierocka – Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2018 r., I UK 138/17, str. 177 78. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 r., II SA/Po 743/16; art. 61 ust. 1–5 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 647 ze zm.), art. 155 k.p.a., str. 184 Jan Chmielewski – Dopuszczalność zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie art. 155 k.p.a. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 r., II SA/Po 743/16, str. 194 79. Wyrok Naczelnego Są du Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2017 r., II GSK 845/17; art. 63 § 2, art. 64 § 2, art. 134 k.p.a., str. 201 Marek Wikiński – Skutki nieuzupełnienia braków formalnych odwołania. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r., II GSK 845/17, str. 208 80. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r., II OSK 3297/18; art. 90 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.); art. 8 ust. 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.); art. 20, 22 Konstytucji RP, str. 218 Małgorzata Stahl – Zarzut naruszenia Konstytucji i przepisów ustaw ustanawiających zasadę wolności gospodarczej jako podstawa legitymacji skargowej do wniesienia skargi na uchwałę sejmiku. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r., II OSK 3297/18, str. 227 81. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2018 r., I OPS 2/18; art. 59 § 1 k.p.a., art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), str. 236 Wojciech Piątek – Rozumienie pojęcia postępowania administracyjnego w kontekście kontroli sądowej postanowień w nim zapadających. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2018 r., I OPS 2/18, str. 237

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.