Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 10/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 156916 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

78. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2018 r., II CSK 117/17; art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 948 § 11 k.p.c., str. 3Angelika Durda – Ważność operatu szacunkowego w postępowaniuegzekucyjnym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilnaz dnia 26 stycznia 2018 r., II CSK 117/17, str. 1279. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2017 r., II CSK 179/16; art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., str. 29Monika Ged – Dopuszczalność odpowiedniego stosowania art. 177 § 1 pkt 1k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – IzbaCywilna z dnia 15 lutego 2017 r., II CSK 179/16, str. 3880. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilnaz dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17; art. 235 § 2 k.c., art. 3 ust. 1, art. 4ust. 3 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), str. 48Aneta Kaźmierczyk – Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawoużytkowania wieczystego gruntu a byt prawny odrębnej własności lokaluznajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Glosa do uchwały składusiedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, str. 4981. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 marca 2021 r., III KO 1/21; art. 35 § 1 i 3, art. 36, 37, art. 38 § 1, art. 426 § 1 k.p.k., str. 58Bartosz Łukowiak – Zaskarżalność postanowienia o rozstrzygnięciu sporukompetencyjnego oraz konkurencyjność trybów przekazywania sprawy. Glosado postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 marca 2021 r., III KO 1/21, str. 6182. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 12 września2016 r., VI Ka 360/16; art. 207 § 1, art. 217 § 1 k.p.k., str. 72Michał Grudecki – Dopuszczalność stosowania kar cielesnych wobec dzieci.Glosa do wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia12 września 2016 r., VI Ka 360/16, str. 7483. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 grudnia 2020 r., II KS 13/20; art. 84, art. 433 § 1, art. 434 § 1 pkt 4, art. 437 § 2 k.p.k., § 17ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3.10.2016 r. w sprawieponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonejprzez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2019 r. poz. 68), str. 82Piotr Misztal – Status obrońcy z urzędu w postępowaniu okołoskargowymw trybie rozdziału 55a k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – IzbyKarnej z dnia 3 grudnia 2020 r., II KS 13/20, str. 8684. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznychz dnia 28 listopada 2019 r., I UK 269/18; art. 4 ust. 1, art. 7 ustawyz 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w raziechoroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm), str. 94Izabela Florczak – Okres wyczekiwania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego –Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2019 r., I UK 269/18, str. 10185. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznychz dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19; art. 45 § 1, art. 471, art. 56 § 1, art. 58 k.p., str. 108Sławomir Driczinski – Możliwość kumulacji roszczeń na gruncie art. 471 i 58Kodeksu pracy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i UbezpieczeńSpołecznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19, str. 12286. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2020 r.II FSK 1363/18; art. 78 § 3 pkt 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191 ustawyz 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), str. 129Dariusz Strzelec – Przyczynienie się organu do uchylenia decyzji jako przesłankanaliczenia oprocentowania od nadpłaty. Glosa do wyroku Naczelnego SąduAdministracyjnego z dnia 8 września 2020 r., II FSK 1363/18, str. 13987. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2021 r., II OSK 1968/18; art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), str. 149Żaneta Gwardzińska-Chowaniec – Obowiązek posiadania programu opiekinad zabytkami a zarządzanie ciągłością działania procesu ochrony zabytków naszczeblu samorządowym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 16 lutego 2021 r., II OSK 1968/18, str. 15488. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2020 r., I FSK 1657/17; art. 8 ust. 1 i 2a, art. 106 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku odtowarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), str. 161Małgorzata Sęk – Porozumienie międzygminne o powierzeniu zagospodarowaniaodpadów komunalnych a rzeczywisty nabywca usług zagospodarowania odpadówdo celów podatku od towarów i usług. Glosa do wyroku Naczelnego SąduAdministracyjnego z dnia 20 lutego 2020 r., I FSK 1657/17, str. 166

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.