Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 3/2022 / Dostępność:

96,73 

SKU: 190265 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. III FPS 2/21 (21 II 2022 r.) 33  Dodatnia wartość fi rmy (tzw. goodwill) a pra- wo majątkowe art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a/ u.p.c.c. 9 II OPS 1/21 (7 III 2022 r.) 34 Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. 28 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. III SA/Wa 1498/17 (18 IV 2018 r.) 35 Autonomia różnych spraw interpretacyjnych tego samego wnioskodawcy art. 14b § 5b, art. 14h o.p. 51 II SA/Wa 1199/20 (28 I 2021 r.) 36 Opinia organu nadzoru pedagogicznego w spra – wie likwidacji szkoły art. 89 ust. 3 Prawa oświatowego 67 II FSK 360/19 (4 XI 2021 r.) 37 Wydatki poniesione na włas ne cele mieszkaniowe a nabycie nieruchomości gruntowej art.  21 ust.  1 pkt  131, art.  21 ust.  25 u.p.d.o.f. 85 II OW 15/21 (16 XI 2021 r.) 38 Spór kompetencyjny dotyczący nałożenia kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego pozwolenia drzew z nieruchomości będącej wpisanym do rejestru parkiem lub ogrodem art.  107d ust.  1 i  5 w  zw. z  art.  36 ust.  1 pkt  1 ustawy o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 94 II GSK 2306/21 (18 XI 2021 r.) 39 Zakres kontroli sądowoadministracyjnej czynności podjętych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wobec podmiotów nadzorowanych art.  205b Prawa lotniczego; art.  3 §  2 pkt 1–4a p.p.s.a. 101 II FSK 813/19 (25 XI 2021 r.) 4 40 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez instytucje wspólnego inwestowania równoważne polskim funduszom inwestycyjnym zamkniętym i specjalistycznym funduszom inwestycyjnym otwartym art.  5 ust.  3, art.  7b ust.  1 pkt  4, art.  17 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. 108 I SA/Bk 515/21 (1 XII 2021 r.) 41 Charakter wpływających na rachunek bankowy środków z tytułu wypłacanych przez ARiMR płatności unijnych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego art. 32 ustawy o ARiMR 119 III FSK 4321/21 (2 XII 2021 r.) 42 Odmowa przyjęcia przez organ zgłoszenia o nabyciu spadku art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d 130 II OZ 883/21 (14 XII 2021 r.) 43 Przymus adwokacko-radcowski a zażalenie art. 177 § 3 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. 142 II OZ 883/21 (14 XII 2021 r.) 44 Ujęcie przez podatnika w deklaracji podatkowej faktury VAT w niewłaś ciwym okresie rozliczeniowym art. 112b ust. 3 pkt 2 lit. b/ u.p.t.u 146 I FSK 567/18 (16 XII 2021 r.) 45 Decyzja reformatoryjna wydana przez organ odwoławczy a przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego art. 233 § 1 pkt 2 lit. a/ o.p 152 I FSK 638/19 (16 XII 2021 r.) 46 Wynagrodzenie radcy prawnego za pełnienie funkcji tymczasowego pełnomocnika szczególnego w trakcie kontroli podatkowej art.  138n o.p.; §  3 ust.  1 pkt  2 rozporządzenia MS w  sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w  postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu 161 II OSK 1754/21 (11 I 2022 r.) 47 Paszport zagraniczny jako dowód w postępowaniu o pozbawienie ochrony uzupełniającej art. 76 k.p.a. 169 III OSK 4896/21 (14 I 2022 r.) 48 Uchwała o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania art. 28aa ust. 9 u.s.g. 184 III OSK 4634/21 (10 II 2022 r.) 49 Uprawnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska do skierowania wystąpienia na każdym etapie postępowania administracyjnego art. 76 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 193 III OSK 1238/21 (23 II 2022 r.) 50 Ograniczenie prawa wstępu na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów art. 61 Konstytucji RP 201                

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.