Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 2/2022 / Dostępność:

96,73 

SKU: 187733 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. I SA/Bk 32/21(12 II 2021 r.) 15 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomościdziałek, na których udostępniono infrastrukturękolejowąart. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a/ u.p.o.l. 11 III OSK 836/21(19 IV 2021 r.) 16 Uznanie sposobu działania Systemu LosowegoPrzydziału Spraw za informację publicznąart. 6 ust. 22 II OSK 2859/18(29 VI 2021 r.) 17 Podstawa prawna postanowienia o nałożeniuobowiązku uzupełnienia zgłoszeniabudowyart. 30 ust. 5c p.b. w zw. z art. 110 § 1k.p.a 33 II FSK 2416/20(22 VII 2021 r.) 18 Opodatkowanie objęcia udziałów a data rejestracjispółkiart. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1apkt 1 u.p.d.o.f. 40 II FSK 86/19(29 VII 2021 r.) 19 Możliwość kwalifi kacji przez podatnika nakładówdotyczących zaniechanej inwestycjido kosztów uzyskania przychoduart. 22 ust. 5e u.p.d.o.f. 65 II OSK 3146/20(3 VIII 2021 r.) 20 Obowiązek pouczenia cudzoziemca o przysługującychmu prawach w języku zrozumiałyma uzupełnienie braków formalnychwnioskuart. 7 ust. 1 pkt 1c w zw. z art. 7 ust. 1pkt 1–3 u.c. 75 II FSK 126/19(12 VIII 2021 r.) 21 Opodatkowanie meksykańskiej organizacjizbiorowego zarządzania prawami autorskimiart. 12 ust. 2 konwencji z Meksykiem 84 III FSK 4111/21(7 IX 2021 r.) 22 Ustalenie początku biegu terminu na dokonaniezgłoszenia o nabyciu rzeczy lub prawmajątkowychart. 4a ust. 2 u.p.s.d. 98 I GSK 679/21(15 IX 2021 r.) 23 Płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniegoupraw roślin w siewie czystymart. 15 ust. 1 ustawy o płatnościach 102 I GSK 296/21(22 IX 2021 r.) 24 Przesłanki uzyskania płatności bezpośrednichz tytułu użytkowania trwałych użytkówzielonychart. 4 ust. 1 lit. h/ rozporządzenianr 1307/2013 114 II FSK 2904/20(5 X 2021 r.) 25 Opodatkowanie świadczenia otrzymanegoprzez fundatora od fundacji będącej zagranicznąjednostką kontrolowanąart. 30f ust. 5 pkt 1 u.p.d.o.f. 124 II GSK 1492/21(26 X 2021 r.) 26 Ograniczenie zasady wolności gospodarczeja zakaz łączenia działalności leczniczejart. 22 Konstytucji RP w zw. z art. 11ust. 2 ustawy o zmianie p.f. 138 III OSK 4193/21(18 XI 2021 r.) 27 Zakres pojęcia „osoba pełniąca funkcjepubliczne” a dysponowanie majątkiem publicznymart. 5 ust. 2 u.d.i.p. 153 II OSK 1114/21(19 XI 2021 r.) 28 Posiadanie akcji lub udziałów w spółce kapitałoweja prowadzenie działalności gospodarczejwarunkujące zgodę na pobyt i pracęcudzoziemcaart. 116 pkt 3 u.c. 167 III OSK 4379/21(20 IV 2021 r.) 29 Kognicja sądów administracyjnych w sprawachodwołania kierownika katedryart. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 177 III OSK 3789/21(13 X 2021 r.) 30 Udostępnienie informacji w formie czynnościmaterialno-technicznej przesłanką uniemożliwiającąwniesienie skargi na bezczynnośćorganuart. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. 185 II OZ 665/21(19 X 2021 r.) 31 Prawidłowość doręczeń w postępowaniu sądowoadministracyjnymart. 72 § 2 p.p.s.a. 191 II OZ 668/21(19 X 2021 r.) 32 Przedmiot działalności stowarzyszeniaa możliwość udziału w postępowaniu nadzorczymart. 93 ust. 1 u.s.g. i art. 33 § 2 p.p.s.a. 195

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.