Promocja!

Odnawialne źródła energii. Rynek mocy. Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Promowanie energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz w morskich farmach wiatrowych. Tom II. Komentarz / (Dostępny)

439,20 

Aleksandra Lubicz-Posochowska, Borys Budka, Elżbieta Małecka, Eryk Kosiński, Filip Nawrot, Grzegorz Kinelski, Grzegorz Pizoń, Grzegorz Zych, Igor Muszyński, Ilona Przybojewska, Jakub H. Szlachetko, Jarosław Sroczyński, Juliusz Kowalczyk, Karolina Chról, Katarzyna Szlachetko, Katarzyna Ziółkowska, Klaudia Orpik, Krzysztof Matan, Krzysztof Zamasz, prof. AWSB, Maciej M. Sokołowski, Magdalena Porzeżyńska, Marcin Bruszewski, Marcin Kraśniewski, Marcin Trupkiewicz, Marek Grzywacz, Mariusz Szyrski, prof. UKSW, Marzena Czarnecka, prof. UEKat, Mateusz Koszel, Michał Bałdowski, Michał Domagała, Michał Karpiński, Michał Pater, Michał Tarka, Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, Paweł Makaruk, Piotr Luksa, Piotr Mikusek, Piotr Pękalski, Tomasz Bożek, Tomasz Ogłódek, Wojciech Dmochowski, Wojciech Wrochna, Łukasz Grzejdziak, prof. UŁ, Łukasz Jankowski

Opis

Kompleksowe omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego.
Tom II obejmuje następujące akty prawne:

ustawę z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.);
ustawę z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854 ze zm.);
ustawę z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 724);
ustawę z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 553);
ustawę z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1050).

W komentarzu znajdziemy szczegółową i wnikliwą analizę treści ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, najnowszych poglądów doktryny, a także innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie.
Komentarz przedstawia następujące zagadnienia:

zasady, warunki wykonywania działalności oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biopłynów;
zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń;
zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych;
organizacja rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia;
warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej;
zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
zasady i warunki udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych;
zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych;
zasady rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową;
wymagania w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

Komentarz zawiera najnowsze zmiany legislacyjne zawarte m.in. w:

ustawie z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093 ze zm.), która w ustawie o odnawialnych źródłach energii zmieniła istniejące definicje odpowiednio do zmian w Prawie energetycznym; wprowadziła możliwość pobierania energii elektrycznej z sieci przez magazyn energii elektrycznej stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia; wprowadziła obowiązki opomiarowania źródeł OZE i uzależnienie praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia od prawidłowego opomiarowania magazynu energii elektrycznej; w ustawie o rynku mocy i w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła zmiany dostosowujące do tych wprowadzonych tą ustawą w Prawie energetycznym;
ustawie z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873), która dotyczy ograniczenia obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, w tym m.in. zmiany definicji małej instalacji; podniesienia górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii; przeniesienia „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji;
ustawie z 8.6.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383), wprowadzającej ułatwienia dla wytwórców biogazu, w tym m.in.: rozszerzenie ustawowego katalogu obiektywnych przesłanek, których wystąpienie zwalniałoby z obowiązku nałożenia na inwestora kary za niedostarczenie 85% wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej; zawieszenie obowiązku określonego procentowego udziału biomasy rolniczej w bilansie biomasy spalanej na cele energetyczne, który związany jest z wykorzystywaniem biomasy rolniczej pochodzącej z kierunku Europy Wschodniej;
ustawie z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2376 ze zm.), która miała na celu stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa poprzez modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji, w tym m.in. przez wprowadzenie nowych definicji, m.in.: prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, a także doprecyzowanie szeregu regulacji, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku;
ustawie z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1260), wprowadzającej zmianę, na mocy której wydłuża się do 16.7.2024 r. upływ terminu na rozpoczęcie wprowadzania energii z OZE do sieci, przy zachowaniu którego pozostają w mocy dotychczasowe umowy o przyłączenie do sieci dla określonych w art. 184d kategorii instalacji OZE, a także zmianę stanowiącą, że powyższy apsekt zaawansowania realizacji projektu z zakresu OZE powinien zostać potwierdzony na etapie składania wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego poprzez dołączenie oryginału lub poświadczonej kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo oryginału lub poświadczonej kopii pozwolenia na budowę wydanych dla instalacji odnawialnego źródła energii;
ustawie z 27.1.2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 467), wprowadzającej m.in. zmianę stanowiącą, że osoba, która zawarła w terminie do 31.3.2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31.12.2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu;
ustawie z 23.7.2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1505), mającej na celu zapewnienie zgodności przepisów ustawy z tzw. rozporządzeniem rynkowym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943). Nowelizacja m.in. zamknęła możliwość udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym nie spełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej; zmieniła sposób kalkulacji oraz poboru stawki mocowej; zrewidowała sposób wyznaczania maksymalnych wolumenów obowiązków mocowych jednostkom zagranicznym; zmieniła zasady monitoringu realizacji inwestycji dla jednostek mających wieloletnie umowy na rynku mocy; wprowadziła możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym; rozszerzyła regulamin rynku mocy o tryb korekty mocy osiągalnej, tryb zmiany paliwa w przypadku nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, procedurę weryfikacji spełnienia limitu emisji ex-post;
ustawie z 29.9.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 2370), wprowadzającej zmiany dotyczące zniesienia tzw. obliga giełdowe, tj. obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na zinstytucjonalizowanym rynku, w tym wypadku na giełdzie towarowej, oraz zaostrzenia odpowiedzialności w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej.
ustawie z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wprowadzającej zmiany w ustawie o OZE, zakładające wydłużenie terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii w systemach FIT/FIP oraz aukcyjnym, a także zmiany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej, polegające na doprecyzowaniu przepisów, uspójnieniu terminologicznym, poprawieniu błędnych odesłań, a także dotyczące wprowadzenia przepisu przejściowego określającego sposób postępowania z wydanymi pozwoleniami na wznoszenie i wykorzystywanie morskich farm wiatrowych oraz pozwoleniami i uzgodnieniami dotyczącymi kabli wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych w związku z innymi projektowanymi zmianami.

Komentarz uwzględnia również najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 553), która liberalizuje ustawę wiatrakową w celu umożliwienia rozbudowy lądowej energetyki wiatrowej.
Nowa regulacja zakłada m.in., że:

wiatraki będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynków mieszkalnych, pod warunkiem spełnienia szeregu obowiązków wobec gminy i mieszkańców;
podstawą dla określania odległości minimalnej – pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych – będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
znosi się zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych;
inwestor zaoferuje co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej;
wprowadzone zostają minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej;
utrzymuje się zakaz budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10H od form ochrony przyrody – parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000.

Publikacja skierowana jest zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą prawną spółek z sektora energetycznego, jak również do przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii oraz pracowników organów administracji odpowiedzialnych za reglamentację rynku energetycznego. Komentarz będzie cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji, ale również dla wszystkich zainteresowanych tematem także w wymiarze teoretycznym, np. jako pomoc dydaktyczna dla aplikantów i pracowników naukowych.

Informacje dodatkowe

Waga 1900 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-866-7

Liczba stron

1192

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.