Promocja!

Monitor Prawniczy Nr 21/2022 + Dodatek specjalny: Wpływ technologii i technik informatycznych na ochronę danych osobowych / (Nakład wyczerpany)

68,00 

SKU: 21288 Kategorie: ,

Opis

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.
DODATEK SPECJALNY: „Wpływ technologii i technik informatycznych na ochronę danych osobowych”, pod red. prof. Grzegorz Sibigi.
W numerze 21/2022 „Monitora Prawniczego” polecamy:

prof. dr hab. Andrzej Szumański „Problem dopuszczalności powoływania się na interes grupy spółek w nieformalnych albo pozaustawowych holdingach faktycznych w celu wyłączenia odpowiedzialności zarządców i nadzorców spółek uczestniczących w grupie”. Z dniem 13.10.2022 r. weszły w życie przepisy prawa grup spółek (prawa holdingowego). Działają one z woli spółek tworzących grupę (system opt-in). Pojawia się pytanie czy w razie braku przyjęcia tych przepisów przez wspomniane spółki mogą się one powoływać na tzw. doktrynę Rozenbluma, która dopuszcza tzw. „legalne” działanie na szkodę własnej spółki uczestniczącej w grupie spółek.
dr hab. Przemysław Wołowski „Czy profesjonalny pełnomocnik reprezentujący dłużnika może złożyć w jego imieniu i na jego rzecz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe?”. W dniu 1.12.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 1.12.2018 r. – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i przepisy ustawy z 28.5.2021 r. – o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw reformujące prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. Jednym z celów tej reformy było przyspieszenie i zwiększenie efektywności postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego m.in. poprzez wprowadzenie elektronicznych środków komunikacji. Konsekwencją wprowadzenia do postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego elektronicznych środków komunikacji jest nałożenie na uczestników postępowania obowiązku wnoszenia pism oraz dokumentów w tych postępowaniach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Oczywiście od powyższego obowiązku ustawodawca przewidział wyjątki, m.in. w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ustawodawca przyznał dłużnikowi prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (art. 491[2] ust. 3 w zw. z art. 216aa PrUpad). W praktyce pojawiło się stanowisko, że profesjonalny pełnomocnik reprezentujący dłużnika nie może złożyć w jego imieniu i na jego rzecz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. W związku z tym, powstaje pytanie, czy pogląd ten jest uzasadniony w świetle obowiązującego prawa. Kwestia ta jest istotna nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej, czy też praktycznej, ale również w kontekście zaufania jednostki do państwa prawa, czyli pewności stosowania prawa przez organy państwowe, która sprowadza się do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa prawnego (tj. stosowanie prawa przez organy państwowe, nie powinno stanowić swoistej pułapki dla obywatela. Istotne jest aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań, czyli aby mógł decydować o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą).
dr Marcin Kłoda „Problematyka międzyczasowa skutków Brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego”. Dnia 31.1.2020 r. o północy czasu środkowoeuropejskiego Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) przestało być członkiem Unii Europejskiej (UE). Do końca 2020 r. trwał jednak okres przejściowy, w czasie którego w dużej mierze zostały utrzymane skutki dotychczasowego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, określane powszechnie mianem Brexitu, wywołało w szczególności zmiany stanu prawnego, gdy chodzi o normy prawa prywatnego międzynarodowego sensu largo, obejmującego normy kolizyjne i normy międzynarodowego postępowania cywilnego. Niniejszy artykuł dotyczy tego, kiedy i w jaki sposób stosuje się w czasie tak zmienione normy prawa prywatnego międzynarodowego, jak też rozstrzygnięcia wynikłego z Brexitu konfliktu ruchomego (mobilnego) zaistniałego na tle norm kolizyjnych. Źródeł rozstrzygnięć należy tu poszukiwać przede wszystkim w normach ustanowionych dla zorganizowania procesu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Gdy zaś chodzi o konflikt ruchomy, istotne znaczenie mieć będzie subokreślnik temporalny normy kolizyjnej, wypowiedziany wprost przez normodawcę albo wyinterpretowany w drodze wykładni. Poza zakresem niniejszego artykułu pozostają przepisy szczególne zawarte w aktach prawnych, które zasadniczo dotyczą dziedzin prawa innych niż prawo prywatne międzynarodowe.
dr Michał Bieniak „Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za szkody górnicze”. Tematyka odpowiedzialności za szkody górnicze, tj. szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa (art. 144 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze), jest w znacznym stopniu ignorowana przez naukę prawa. Być może tłumaczy to przekonanie, że zagadnienie to nie rodzi istotnych wątpliwości, a skala postępowań w tego typu sprawach jest niewielka, a dodatkowo są one skoncentrowane w jednym regionie Polski (Górny Śląsk) i związane wyłącznie z górnictwem węgla kamiennego. Nie jest to prawdą, gdyż szkody górnicze mogą być związane z każdą działalnością górniczą, nie tylko kopalni węgla kamiennego, a nawet te nie występują wyłącznie na obszarze Górnego Śląska (p. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.). Analiza dokonana przez J. Jurasa i W. Borysiaka wskazuje, że sprawy tego typu toczone są również przed sądami apelacji lubelskiej, krakowskiej oraz poznańskiej (Sąd Okręgowy w Koninie) . Istnieje też znaczne prawdopodobieństwo, że postępowania o naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego występują również na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy. Analiza przepisów i orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności za szkody górnicze posiada więc walor nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny.
Dominik Wojtasiak „Sprostowanie ostatecznej decyzji ZUS w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych”. Publikacja zawiera rozważania, prowadzone na gruncie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszące się do sprostowania decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odmienne od typowego dla postępowania administracyjnego rozwiązanie zapewniające kontrolę sądową rozstrzygnięć wydawanych przez ZUS w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, powoduje rozbieżności w orzecznictwie. Przedstawiona linia orzecznicza NSA daje wręcz asumpt do wskazania, że kontrola realizowana przez sądy powszechne przestaje mieć charakter wyłączny.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
Aktualności z sal sądowych.
Obszerne dodatki tematyczne.
Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Informacje dodatkowe

Waga 410 g
Wymiary 209 × 287 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

46

ISBN

977123065022844

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.