Promocja!

Księgowania w instytucjach kultury

135,20 

Elżbieta Dworak, Ewa Ostapowicz, Marianna Sobolewska, Teresa Krawczyk

Opis

Praktyczne rozwiązania, pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowowych w instytucjach kultury za 2022 r.
Poradnik obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Książka będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2022 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2022 r. ujmuje bowiem najnowsze zmiany prawa.
Zamierzeniem autorek było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Publikacja została podzielona na dwa bloki tematyczne.
Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja w układzie bilansu. Omówiono w niej zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono także ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS.
Drugą część publikacji poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. Uwzględniono zmiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.
W książce tej przedstawiamy:

Ponad 150 schematów księgowań z wyjaśnieniami,
Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych,
Opisy kont,
Wycenę pozycji bilansowych,
Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi,
Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej,
Leksykon pojęć z rachunkowości.

W książce znajdują się m.in. zagadnienia wyjaśniające następujące problemy:

Jak księgować dotacje podmiotowe i celowe,
Jaki jest moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji,
Jak księgować i wyceniać darowizny,
Jak wyceniać i ujmować w księgach nieodpłatne otrzymanie dzieła sztuki, czy też nieodpłatne nabycie praw autorskich,
Jak ujmować i wyceniać w księgach odsetki,
Jak księgować starodruki będące eksponatami w muzeum,
Jak księgować zwiększenie wartości budynku IK,
Jak dokonywać księgowań na funduszu rezerwowym jak i funduszu IK,
Jak księgować kary dla czytelników bibliotek – np. czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie,
Jak ujmować w księgach wynagrodzenia (odprawa pośmiertna, zwrot wynagrodzenia nienależnie pobranego, korekta nienależnie pobranych składek na FGŚP, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kwoty dofinansowania do studiów itd.).

Książka zawiera też wiele zagadnień z zakresu wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, np.:

Jak wyceniać wartość wieczystego użytkowania gruntu przyjętego do ewidencji środków trwałych na podstawie nowej wartości nieruchomości gruntowej?
Czy scenę mobilną należy amortyzować tylko w tych miesiącach, w których instytucja jej faktycznie używa?
Czy koszty wytworzenia filmu można uznać jako wartości niematerialne i prawne? Jeśli tak, to jaką stawkę amortyzacji należy zastosować?
Czy budynek, który ma ponad 40 lat, powinien zwiększyć fundusz instytucji kultury, czy też powinien być amortyzowany?

Mamy też konkretne rozwiązania księgowe:

Jak zaksięgować różnice z przeprowadzonego w roku bieżącym skontrum?
Jak zaksięgować usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo?
Muzeum wydaje raz na kwartał gazetę. Jak to zaksięgować. Czy muzeum może sprzedawać gazetę po cenie wyższej niż cena wydruku?
Na jakie konto kosztów rodzajowych należy zaksięgować zakup zbiorów bibliotecznych?
Czy tworzyć rezerwę i jak ująć w księgach wypłatę odszkodowania dla pracownika, jeśli sąd o niej zdecyduje?

Wiele zagadnień dotyczy też problematyki funduszu:

Czy jeśli w instytucji straty nie wystąpią, to trzeba nadal gromadzić zysk na tym koncie funduszu rezerwowego i nie ma możliwości skorzystania z tych środków?
Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Informacje dodatkowe

Waga 560 g
Wymiary 165 × 238 mm
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
Liczba stron

338

ISBN

978-83-8235-860-5

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.