Promocja!

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD / (Dostępny)

159,20 

Agata Kumpiałowska, Agnieszka Bieńkowska, Agnieszka Graszka, Agnieszka Kozłowska, Andrzela Gawrońska-Baran, Anna Staszel, Arkadiusz Szyszkowski, Artur Hołda, Barbara Mrozowska-Nieradko, Beata Łuszczyńska, Bernadeta Dziedziak, Bożena Rudnicka, Dorota Pudło-Żylińska, Elżbieta Dworak, Ewa Ropka, Kamila Podwyszyńska, Marek Piotrowski, Marek Rotkiewicz, Patrycja Mikuła, Piotr Janicki, Piotr Walczak, Teresa Krawczyk, Łukasz Rogowski, Łukasz Sadkowski

SKU: 20283 Kategoria:

Praktyczny zbiór ponad 150 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów z wyjaśnieniami i omówieniem zmian w przepisach.
Obowiązująca w 2021 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Wiążą się to nie tylko z pandemią COVID-19 i pojawiającymi się kolejnymi tarczami antykryzysowymi ale również ze zmianami obowiązujących przepisów, upływem terminu na implementację dyrektyw UE, czy też przyjęciem nowych standardów rachunkowości.
W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę, która kompleksowo podejmuje tematykę dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego oraz zawiera aż 159 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny.
Wyróżnikiem tej publikacji jest:

przegląd i omówienie zmian księgowych ważnych dla sektora finansów publicznych – w szczególności przedstawiamy nowe źródła finansowania JST, w szczególności poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (w tym RFIL), jak również warunki i zasady uzyskania wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPŁ) – Program Inwestycji Strategicznych,
przedstawienie i omówienie procedur, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, uchwał, które należało wprowadzić w związku z pandemią COVID-19 – w tym w zakresie pracy zdalnej i kontroli,
najbardziej kompletna i obszerna publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– omówienie ponad 30 różnych zagadnień (z czego 15 to dodatkowe zagadnienia, których nie było w wydaniu z 2020 r. – zaznaczone w spisie treści na żółto, 8 to zagadnienia mocno zmodyfikowane i zaktualizowane w stosunku do wydania z 2020 r. – zaznaczone w tekście na zielono, a pozostałe to są dokumenty zaktualizowane na obecny stan prawny),
płyta CD zawierająca 159 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny,
komentarze i wyjaśnienia do większości wzorów – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.
Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

polityką rachunkowości,
kontrolą zarządczą,
zamówieniami publicznymi,
gospodarką kasową i magazynową,
gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami, o których wspominaliśmy powyżej.

Zmiany związane z prowadzeniem rachunkowości
Zmiany w przepisach, nowe stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, jak również przyjęcie w ramach Krajowych Standardów Rachunkowości, KSR 14 („Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”) uzasadniają potrzebę dokonania istotnych zmian w polityce rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Należy też pamiętać o projektowanych Krajowych Standardach Rachunkowości dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów (KSR 15) oraz wartości niematerialnych i prawnych (KSR 16).
W celu zwiększenia elastyczności gospodarowania składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa znowelizowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.). Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19.2.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 578) i weszły w życie 7.4.2021 r.
Celem nowelizacji były potrzeby wynikające np. z pandemii COVID-19, katastrof ekologicznych, czy innych niedających się przewidzieć, a wymagających szybkiej reakcji zdarzeń. Uelastyczniono procedurę zbywania składników mienia ruchomego poprzez m.in. zniesienie trzech czasochłonnych trybów sprzedaży składników majątku, bez możliwości szybszej procedury w niektórych przypadkach. Rozszerzony został katalog podmiotów, które mogą otrzymać mienie Skarbu Państwa nieodpłatnie. Wprowadzono regulacje, które doprecyzowują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. mogące wywoływać wątpliwości przy ich praktycznym stosowaniu.
Zmiany związane z pracą zdalną
Dużym wyzwaniem dla jednostek sektora finansów publicznych jest praca zdalna. Jeżeli zostanie uregulowana zgodnie z aktualnym projektem, to doczekamy się ustawowego ustalenia tak istotnych kwestii, jak m.in. BHP w pracy zdalnej, zwrot pracownikom kosztów poniesionych przez nich na pracę świadczoną z domu, a także kwestię dopuszczalności kontroli pracownika zdalnego w miejscu wykonywania przez niego pracy.
Zmiany związane z kontrolą zarządczą
Nowym obowiązkiem JSFP jest wdrożenie Dyrektywy Nr 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dotyczącej sygnalistów). Zastosowanie Dyrektywy niesie ze sobą obowiązek wprowadzenia w jednostkach nowych unormowań wewnętrznych (procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych), które to regulacje stanowić będą część dokumentacji kontroli zarządczej.Zagadnienia związane z budżetem JST (gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków)
Epidemia COVID-19 przyniosła także istotne zmiany w zakresie gospodarki budżetowej, związane m.in. z modyfikacją podstawowych zasad uchwalania budżetu JST (nadwyżka w części operacyjnej budżetu i zachowanie maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań). Największe znaczenie z praktycznego punktów widzenia ma jednak wprowadzenie nowych źródeł finansowania JST, w szczególności poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Największe środki finansowe w powyższym zakresie jednostki samorządowe otrzymują w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zmiany związane z udzielaniem zamówień publicznych
Od 1.1.2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta w sposób jakościowy zmieniła zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w stosunku do rozwiązań obowiązujących do 31.12.2020 r,. wprowadzając szereg nowych obowiązków dla zamawiających. Ustawa realizuje ideę odmiennego spojrzenia na procesy zakupowe realizowane na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
Stosowanie ustawy ma ścisłe powiązanie z planem finansowym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedza bowiem zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków. Niezależnie od tego kontekstu finansowego, w pewnej części przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ściślej wiążą się z funkcjonowaniem służb finansowych, z uwagi na bezpośredni związek z wykonywaniem bieżących obowiązków, czy też z uwagi na przedmiot zamówienia.
Zmiany związane z prawem podatkowym, w tym podatkiem VAT
Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 1 , który wprowadza m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących, wydłuża termin uprawniający do zastosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie czy wprowadza możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Od 1 października 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 2 wprowadzony przez ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626).
Należy również pamiętać o zmianach w zakresie plików JPK_V7. Od 1.10.2020 r. wszyscy podatnicy czynni VAT zostali objęci nowymi zasadami raportowania VAT i od tego momentu nie trzeba już składać oddzielnie tradycyjnych deklaracji VAT-7, a pliki JPK_VAT zmieniły dotychczasową formułę. Natomiast 1 lipca 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Będą oni zobowiązani stosować nowe oznaczenia związane z unijnym pakietem e-commerce. W określonych przypadkach oznaczenia TP nie będą już wymagane. Z kolei faktury uproszczone i bilety będą wykazywane w JPK zbiorczo. Dokonano także szeregu zmian doprecyzowujących w oznaczeniach GTU. Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi.

Waga 1510 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-789-9

Liczba stron

1252

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights